Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

Підприємства можуть залучати додаткові фінансові ресурси за допомогою випуску облігацій. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього паперу в передбачений й ньому термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску).

Облігації випускають на підставі рішення, прийнятого уповноваженим органом підприємства-емітента й оформленого як протокол. Перед розповсюдженням облігацій їх випуск обов’язково реєструють в ДКЦПФР . Якщо облігації підлягають відкритому продажу серед юридичних та фізичних осіб , коло яких заздалегідь визначити неможливо, у ДКЦПФР також реєструють інформацію про випуск облігацій . Якщо облігації випускають відкриті акціонерні товариства, інформація реєструється незалежно від умов їх обігу.

Після реєстрації випуску облігацій емітенту видають свідоцтво, що є підставою для друкування бланків сертифікатів облігацій. Якщо облігації випускають у без документальній формі, то на підставі свідоцтва оформляється глобальний сертифікат , що підлягає передачі до депозитаріїв цінних паперів.

У бухгалтерському обліку облігації класифікують за двома ознаками : за терміном обігу та за способом виплати доходів. Залежно від терміну обігу розрізняють :

  • Довгострокові облігації – термін обігу(погашення) перевищує один рік;
  • Короткострокові облігації – термін обігу ( погашення ) не перевищує одного року.

Залежно від способу виплати доходу існують :

  • Відсоткові облігації – доход виплачується у формі відсотків, що нараховується на номінальну суму облігації;
  • Дисконтні облігації – доход набирає форму дисконту (знижки) до номінальної вартості при їх первинному розміщенні.

Облігації реалізують: за номінальною вартістю ; з премією (вище від номінальної вартості); з дисконтом (нижче від номінальної вартості).

Планом рахунків не передбачено спеціального рахунку для відображення зобов’язань підприємства за короткостроковими облігаціями. Такі операції доцільно відображати на рахунку 60 „Короткострокові позики”

Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями терміном погашення більше 12 місяців від дати балансу призначено рахунок 52 „Довгострокові зобов’язання за облігаціями”. Це рахунок пасивний , балансовий, розрахунковий.

Рахунок 52 „Довгострокові зобов’язання за облігаціями” має субрахунки:

521 „Зобов’язання за облігаціями”

522 „Премія за випущеними облігаціями”

523 „Дисконт за випущеними облігаціями”

За кредитом субрахунка 521 „Зобов’язання за облігаціями „ ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій , за дебетом – погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігаціями. Сальдо  за цим субрахунком не змінюється до моменту погашення підприємством емітованих облігацій.

За кредитом субрахунка 522 „ Премія за випущеними облігаціями „ ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом погашення заборгованості з нарахованих премій за облігаціями.

За дебетом субрахунка 523 „Дисконт за випущеними облігаціями” ведеться облік сум дисконту за випущеними облігаціями, за кредитом – списання нарахованих сум .

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться облік сум дисконту за їх видами та термінами погашення.

Для відображення заборгованості підприємства перед власниками облігацій з виплати відсотків використовують субрахунок 684 „Розрахунки за нарахованими відсотками”. Витрати на виплату відсотків відносять до фінансових витрат і відображають на субрахунку 952 „Інші фінансові витрати”.

Згідно з П(С)БО 13 „Фінансові інструменти” , довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки показуються в балансу за їх реальною вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюють за амортизованою собівартістю , яку визначають шляхом збільшення (зменшення) вартості їх розміщення на суму накопиченої амортизації дисконту (премії) . Амортизація дисконту (премії) – це пропорційний їх розподіл між усіма періодами нарахування відсотків від дати випуску облігацій до дати їх погашення. Підприємство самостійно обирає метод амортизації дисконту : або метод рівномірний амортизації, або ж метод ефективної ставки відсотків.

Метод рівномірної амортизації передбачає амортизацію дисконту (премії) рівними сумами протягом періоду від дати випуску облігації до дати їх погашення. Наприклад, якщо пакет облігацій номінальною вартістю 10 000 грн. і терміном обігу 3 роки був розміщений за договірною вартістю 7600 грн. , то суму щорічної амортизації становить 800 грн. (2 400 грн. : 3 роки).

Метод ефективної ставки відсотків полягає у визначенні суми амортизації дисконту (премії) як різниці між прибутком за фіксованою ставкою відсотка й добутком ефективної ставки й амортизованої вартості на початок періоду , за який нараховується відсоток . Ефективна ставка відсотка визначається за формулами :

Номінальна            встановлена                          кількість періодів

вартість Х      ставка        +  дисконт:     нарахування

Амортизація = облігації               відсотка                                  відсотків

дисконту                           вартість                номінальна

(розміщення     +    вартість  ): 2

облігацій                 облігації

номінальна    встановлена                         кількість періодів

вартість х   ставка         –  премія:          нарахування

Амортизація = облігації         відсотка                                   відсотків

Вартість                 номінальна

(розміщення   +         вартість ) : 2

облігацій                      облігації

№ п/п Зміст господарських операцій Дт Кт
1 Заборгованість за розрахунками з власниками облігацій зараховано в рахунок внесків до статутного капіталу 52 46
2 Погашено заборгованість за розрахунками з власниками облігацій за рахунок довгострокових позик 52 50
3 Переведено довгострокові зобов’язання за облігація у поточні 52 611
4 Списано заборгованість за розрахунками з власниками облігацій після закінчення терміну позовної давності. 52 746
5 Створено фонд погашення облігацій за рахунок прибутку 44 52
6 Здійснено обмін акцій (часток) на облігації 45 52
7 Випущено облігації під отриману позику 50 52
8 За рахунок випущених облігацій проведено залік кредиторської заборгованості з постачальниками та підрядниками 63 52
9 Погашено кредиторську заборгованість перед іншими кредиторами за рахунок випущених облігацій 685 52
загрузка...