Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Екологічні стандарти та екологічні паспорти

В Україні діє система державних стандартів з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, що спрямована на відновлення й збереження природних ресурсів, утримання рівноваги між розвитком виробництва і стійкістю навколишнього природного середовища.

Державні екологічні стандарти України визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, норми та правила використання природних ресурсів, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу забруднення на здоров’я людей, правила організації окремих територій та акваторій з метою забезпечення нормального функціонування природних об’єктів. Екологічні стандарти найглибше розроблені в галузі охорони і раціонального використання ґрунтів, атмосферного повітря і вод. Досить поверхово охоплені екологічними стандартами інші компоненти природних ресурсів.

До системи екологічних стандартів входять: ДЕРСТ 17.0.0.02-79 “Охорона природи. Метрологічне забезпечення контролю забрудненості атмосфери, поверхневих вод і грунту”; ДЕРСТ 17.1.1.02-77 “Охорона природи. Гідросфера. Класифікація водних об’єктів”; ДЕРСТ 17.1.1.03—86 “Охорона природи. Гідросфера. Класифікація водокористувань”; ДЕРСТ 17.1.3.06-82 “Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони підземних вод”; ДЕРСТ 17.1.5.02-80 “Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів”; ДЕРСТ 17.4.3.02-85 “Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до охорони родючого шару грунту при проведенні земляних робіт”; ДЕРСТ 17.5.1.04-80 “Охорона природи Землі. Класифікація землекористування”; ДЕРСТ 17,0.0.04-90 “Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення” та ін.

Необхідно звернути увагу на те, що діюча система екологічних стан­дартів не зовсім досконала. Вона переважно дає тлумачення термінів і понять з охорони природи і раціонального використання природних ре­сурсів. У ній мало позицій, які передбачають ефективний захист навко­лишнього природного середовища, збереження найцінніших компонентів природи, що мають виняткове соціальне й економічне значення. Необхідні зусилля численних наукових закладів і висококваліфікованих спеціалістів, які б довели чинну систему екологічних стандартів до рівня, що забезпечує динамічний розвиток економіки та соціальної сфери України.

Досконала система екологічних стандартів і контролю за їх дотри–манням є важливою передумовою для вдосконалення управління навко­лишнім природним середовищем в інтересах народу України і всього людства. Вона сприятиме зменшенню шкідливих викидів у навколишнє середовище, раціональному використанню природних ресурсів, відтво­ренню рослинного і тваринного світу, збереженню генофонду, охороні заповідників, національних парків та інших природно-заповідних фондів.

Система державних екологічних стандартів України передбачає ве­дення екологічного паспорта. Екологічний паспорт промислового підприємства - це нормативно-технічний документ, який включає дані щодо використання підприємством ресурсів (природних, вторинних та ін.) і визначення впливу його виробництва на навколишнє середовище. Він передбачає розрахунок системи показників, за допомогою яких можна оцінити рівень використання підприємством природних ресурсів і вплив його виробничо-господарської діяльності на навколишнє природне сере­довище. Екологічний паспорт підприємство розробляє за рахунок особис­тих коштів і узгоджує його з радами народних депутатів і обласними управліннями охорони природи. Він включає такі розділи: титульний аркуш; загальні відомості про підприємство і його реквізити; коротка природно-кліматична характеристика району розташування підприємства; опис технології виробництв і відомості про продукцію; відомості про використання земельних ресурсів; характеристика сировини, енергетичних та інших матеріальних ресурсів, що використовує підприємство; характеристика викидів в атмосферу; характеристика водоспоживання та водовідведення; характеристика відходів; відомості про рекультивацію порушених земель; відомості про транспорт; відомості про еколого-економічну діяльність підприємства. Перелічені розділи екологічного паспорта складаються відповідно до вимог ДЕРСТ 17.0.0.04-90 “Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення”.

Екологічні стандарти щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів затверджує і переглядає державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України). Він веде облік і реєстрацію державних стандартів, технічних умов і змін, що до них вносяться. Рішення про скасування окремих державних стандартів Держстандарт України надсилає зацікавленим організаціям.

загрузка...