Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Екологічні витрати виробництва

Екологічні витрати виробництва - це сукупність витрат на відтво­рення і раціональне використання природних ресурсів, попередження та ліквідацію забруднення, підтримання в нормальному стані й поліпшення якості навколишнього природного середовища, а також майбутніх витрат, що пов’язані з усуненням економічних, екологічних і соціальних негатив­них наслідків від поточного забруднення навколишнього природного се­редовища та нераціонального використання природних ресурсів. Еколо­гічні витрати залежно від визнання з боку державних офіційних органів поділяють на суспільне необхідні і суспільне невизнані. Суспільне необ­хідні екологічні витрати – це та частина загальних екологічних витрат, що при сучасному рівні розвитку науки і техніки є вимушеною. Відповідно ця частина екологічних витрат виробництва повинна бути складовою части­ною собівартості і ціни продукції. Суспільне невизнані екологічні витрати пов’язані із наднормативними витратами природних ресурсів та надлімітним забрудненням навколишнього природного середовища. Оскільки ці екологічні витрати є результатом безгосподарської діяльності, вони не включаються в собівартість продукції. Вони повинні покриватися за рахунок прибутків, що залишаються після вилучення податків.

Екологічні витрати поділяють на поточні, минулі і майбутні. До поточних екологічних витрат включають: поточні втрати суспільного продукту від забруднення навколишнього природного середовища (змен­шення продуктивності сільськогосподарських, лісових і мисливських угідь від забруднення, зниження якості продукції від забруднення шкідливими викидами тощо); втрати компонентів природи в процесі добування та транспортування сировини; витрати на відновлення і охорону природи. Минулі екологічні витрати – це сукупність суспільної праці, яка витрачається на усунення екологічної шкоди, що була заподіяна в минулому. Майбутні екологічні витрати – це сукупність суспільної праці, яка буде витрачена в майбутньому на ліквідацію накопиченого забруднення і викликаних ним негативних соціальних, економічних і екологічних наслідків.

Необхідно мати на увазі, що частина накопичених забруднень (май­бутніх екологічних витрат) усувається природним середовищем шляхом самоочищення. Основна частка екологічної шкоди припадає на забрудне­ння, що акумулюються в навколишньому середовищі. Вона накопичується в грунтах, водному і повітряному басейнах. Зростаюче накопичення шкідливих речовин є особливо шкідливим, оскільки воно в багатьох випадках призводить до небажаних безповоротних змін (зникнення окремих видів рослинного і тваринного світу, усихання лісів). Відповідно у майбутньому необхідно буде затрачати суспільну працю на ліквідацію накопичених шкідливих речовин, а також на усунення негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків від накопичених забруднюючих речовин. Складові екологічних витрат у собівартості продукції:

•  плата за використання природних ресурсів (плата за використання мінеральних    ресурсів,     атмосферного     повітря    для     виготовлення промислової продукції, забір свіжої води тощо);

•   плата за лімітні викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення (складування) шкідливих і нешкідливих відхо­дів виробництва;

•  орендна плата за об’єкти природи та земельний податок;

•   поточні витрати на заходи, що поліпшують стан навколишнього природного середовища, його збереження і охорону.

Важливо, щоб названі платежі об’єктивно характеризували втрати природних ресурсів у собівартості продукції. Лише тоді можна об’єктивно оцінити конкурентну спроможність окремих видів продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Найповніше відображення екологічних витрат у собівартості продукції (без перекладання індивідуальних витрат виробників на суспільство в цілому) буде стимулювати розвиток виробництва в ефективних напрямах.

Контрольні запитання

/. Які позабюджетні фонди  охорони навколишнього  природного середовища та за рахунок яких коштів вони утворюються?

2. Як розподіляються кошти, що утворюються за рахунок стягнення плати    за    лімітне    і    надлімітне    забруднення    навколишнього природного середовища?

3. Як розподіляється плата за використання природних ресурсів?

4. Для  яких  потреб  використовуються   кошти   фондів   охорони навколишнього природного  середовища?

5. Як здійснюється відшкодування  втрат  від вилучення земель сільськогосподарського призначення і лісових угідь?

6. Які витрати виробництва  називають  екологічними  та на які групи і за якими факторами класифікують їх?

7. Які пільги мають  підприємства і організації,   що  здійснюють природоохоронні заходи?

8. Які пільги в галузі природокористування передбачає система оподаткування?

загрузка...