Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічна оцінка показників ефективності капітальних інвестицій

Для вибору найефективніших напрямів капітальних інвестицій у сільське господарство, обгрунтування найкращих варіантів будів­ництва нових, розширення і реконструкції діючих підприємств і об’єднань, впровадження нових технологій, машин і устаткування необхідно проводити детальний аналіз показників економічної ефективності інвестицій. У практиці сільськогосподарського виробництва визначають та аналізують загальну (абсолютну) і відносну

(порівняльну) ефективність капітальних інвестицій. Загальна - це відношення ефекту до капітальних вкладень, які його зумовили, а відносна - відношення економії поточних витрат до різниці вкладень по більш і менш капіталомістких варіантах. Розрахунки загальної і відносної ефективності вкладень доповнюють один одного. По окремих сільськогосподарських підприємствах ефектом капітальних інвестицій у сільське господарство є приріст прибутку (чистого доходу). Ефективність же визначається як відношення його до вкладень, що зумовили цей приріст.

Загальну економічну ефективність капітальних інвестицій у сільське господарство на рівні господарств розраховують на всіх етапах розробки бізнес-планів розвитку, при проектуванні окремих будов і об’єктів, оцінці результатів виконання планів капітального будівництва та виборі першочергових напрямів капітальних вкладень.

Категорія ефективності капітальних інвестицій у сільське госпо­дарство складна й багатогранна. Для її всебічної характеристики необхідно застосовувати систему економічних показників.

По сільськогосподарських підприємствах (організаціях), зокрема по цільових комплексних програмах будівництва на селі, окремих техніко-економічних проблемах чи заходах визначають відношення приросту річного обсягу чистої продукції (валового доходу) до ка­пітальних інвестицій, які зумовили цей приріст, і відношення приросту річного обсягу валової продукції в порівняльних цінах до зазначених вкладень.

По окремих сільськогосподарських об’єктах, будовах, заходах чи техніко-економічних проблемах ефективність характеризується по­казником рентабельності вкладень,, який обчислюють за формулою:

Е=(Ц-С)/К

Е -показник рентабельності   капітальних вкладень;

Ц- середньорічна вартість продукції по закупівельних ці­нах, грн.;

С- серельорічна собівартість продукції,   грн.;

К - кошторисна   вартість   об’єкта, будови (заходу), грн.

Крім того, розраховують й аналізують відношення приросту ва­лової продукції (у натуральному виразі і в порівняльних цінах) до капітальних вкладень (у відсотках).

Показники загальної економічної ефективності капітальних інвестицій   порівнюють  з   планово-нормативними   і   з  аналогічними

показниками за попередній період, а також з досягнутими в передових однотипних господарствах, на підприємствах, в об’єднаннях.

Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо коефіцієнти загальної ефективності не нижчі планових нормативних і аналогічних показників за попередній період.

Згідно з Типовою методикою визначення ефективності капіталь­них інвестицій норматив загальної ефективності для сільського госпо­дарства становить 0,07, тобто нормативний строк окупності вкладень дорівнює 14,3 року.

До основних показників загальної економічної ефективності ка­пітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства відносять підвищення продуктивності живої праці, яке припадає на 1 грн. капітальних інвестицій, що його зумовили, а також строки окупності загальних обсягів капітальних вкладень за рахунок приросту чистого доходу (прибутку).

Якщо капітальні вкладення забезпечують підвищення якості сільськогосподарської продукції, то їх ефективність виражається відношенням одержаного ефекту до вкладень, що його зумовили:

Е=(Ц2-Ц1)*р/К1

де Ц2 і Ці - реалізаційна ціна одиниці продукції підвищеної та попередньої якості, грн.;

р – кількість продукції підвищеної якості, ц;

К1 – додаткові капітальні вкладення, пов’язані з підвищенням якості продукції, грн.

Оскільки в сільському господарстві – земля – головний засіб виробництва, на підвищення родючості витрачаються великі кошти, то при розрахунках та аналізі загальної ефективності капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств обов’язково визначають продуктивність земельних угідь, що характеризується розмірами валової продукції, валового та чистого доходу (прибутку), одержаних з одиниці земельної площі.

Додатковими показниками загальної економічної ефективності капітальних інвестицій у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства є: збільшення розмірів валової продукції, приросту валового та чистого доходу (прибутку) на 1 грн. приросту основних виробничих фондів; підвищення фондовіддачі та зниження фондо­місткості продукції; зниження собівартості продукції; питомі капітальні інвестиції (на одиницю земельних угідь, на одиницю потужностей, що вводяться в дію, або на одиницю приросту продукції); підвищення рентабельності виробництва.

Для повного аналізу загальної ефективності капітальних інвестицій до розрахунку включають сукупні капітальні інвестиції, спрямовані як на розширене, так і на просте відтворення основних засо­бів виробництва. Проте необхідно визначити й аналізувати також ефективність чистих капітальних інвестицій, спрямованих лише на розширене відтворення основних засобів. При цьому з суми усіх ка­пітальних інвестицій в об’єкт сільськогосподарського призначення вираховують вартість основних фондів, які вибули.

Відносну економічну ефективність капітальних інвестицій визна­чають та аналізують на стадії планування чи проектування для вибору найкращого з кількох можливих варіантів вирішення господарських або технічних завдань, будівництва нових, розширення і реконструкції діючих підприємств, впровадження нової технології, техніки, досконалих способів організації виробництва, формування основного стада тварин і багаторічних насаджень тощо.

Основним показником відносної ефективності капітальних інвестицій є мінімум приведених витрат (Пз, і Пз), який визначають за формулою:

П3 = С, + Ен * К{ —> мінімум,

або

П3 = Кі + Тн * С1, —> мінімум,

де Кі – капітальні вкладення по першому варіанту, грн.; Сі – собівартість по першому варіанту, грн.; Ен – нормативний коефіцієнт відносної ефективності капіталь­них вкладень у сільське   господарство;

Тн – нормативний строк окупності капітальних вкладень у сільське господарство,   років.

Нормативний коефіцієнт відносної ефективності в цілому по сільському господарству може прийматися в розмірі 0,12, а по вкладеннях у сільськогосподарську техніку – 0,15.

При визначенні й аналізі економічної ефективності капітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво враховують розрив у часі між здійсненням капітальних в ладень і одержанням ефекту. При капітальних вкладеннях у техніку такого розриву (лагу) немає або він незначний і його можна не враховувати, у будівництво ж сільськогосподарських об’єктів необхідно враховувати. Це розрив може бути приблизно визначений на основі нормативних строків освоєння проектних потужностей об’єктів. Більш ефективними є такі вкладення, лаг між якими та часом одержання розрахункового ефекту мінімальний.

загрузка...