Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічний зміст та класифікація інвестицій

Інвестиціями вважають всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиції класифікують за окремими ознаками (рис. 11.1).

За об’єктами вкладень є фінансові і капітальні інвестиції та реінвестиції. Фінансові інвестиції – це такі, які передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Корпоративні права – це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи пра­ва на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підпри­ємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

Дериватив — це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати або продати цінні папери, ма­теріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначе­них ним умовах у майбутньому.

Капітальні інвестиції – це інвестиції, які передбачають при­дбання будинків, споруд, машин та інших об’єктів основних за­собів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Реінвестиції – це інвестиції, які передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (при­бутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Рис. 11.1. класифікація інвестицій

За характером участі є прямі та портфельні інвестиції. Прямі інвестиції – це такі, які передбачають внесення коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

За періодом інвестування є короткотермінові (до одного року) та довготермінові (більше одного року) інвестиції.

За формою власності ресурсів інвестування виділяють приватні, державні, іноземні та спільні інвестиції. Приватні інвестиції здійснюються громадянами, недержавними підпри­ємствами, організаціями та установами, спілками і товариствами, громадськими і релігійними організаціями, заснованим на при­ватній власності. Державні інвестиції здійснюються органами влади й управління України, місцевих рад народних депутатів за рахунок коштів бюджетів і позабюджетних фондів, а також дер­жавними підприємствами за рахунок власних і позикових коштів. Іноземні інвестиції здійснюються іноземними держава­ми, юридичними особами та громадянами. Спільні інвестиції здійснюються громадянами, юридичними особами України та ін­ших держав.

За регіональною ознакою є внутрішні та зовнішні інвестиції. При внутрішніх інвестиціях діяльність проводиться виключно на території України, а при зовнішніх – як на території України, так і за її межами.

За ступенем ризику є безризикові та ризикові інвестиції. Без-ризиковими інвестиціями вважаються вкладення у коротко­термінові державні облігації провідних країн світу. Ризикові інвестиції – це такі, які мають певний ступінь ризику.

загрузка...