Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічний зміст та організація обліку розрахунків

Підприємство постійно здійснює розрахунки. Правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного використання засобів.

Величина прибутку залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організанійних заходів. Його частиною є розрахунки між суб’єктами господарської пильності. Швидкість розрахунків, як показує практика, може J тінюватися від кількох місяців, як це було раніше по розрахун іііїх у промисловості і сільському господарстві, до декількох годин, що стало можливим завдяки введенню системи електронних платежів. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка.

При вивченні системи розрахунків керівника підприємства і бухгалтера цікавить перш за все економічний бік цієї справи, а потім – технічний. Тому облік розрахунків потрібно розглядати  її тісному взаємозв’язку з діючими офіційними матеріалами і практикою роботи підприємств, що дозволяє уникати зайвих податко них платежів, штрафних санкцій та інших неефективних витрат.

Потрібно дотримуватись діючих правил розрахунків, не допускати їх прострочення, сприяти зменшенню дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість (борги нам) завдає підприємству прямих збитків. Особливо це відчутно в умовах інфляції . Адже кошти , які тимчасово перебувають за межами підприємства , працюють на стороні й одночасно знецінюються , тим більше при простроченні вони можуть не повернутися назад зовсім. Кредиторська заборгованість (ми заборгували) призводить до сплати різних штрафних санкцій і може бути підставою для визнання підприємства банкрутом.

3 метою контролю та підтвердження сум заборгованості проводиться інвентаризація розрахунків. При інвентаризації всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх заборгованість. Дебітори зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення. На суми заборгованості постачальників з невід­фактурованих поставок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників розрахунково-платіжні документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність та­кої заборгованості.

На рахунках обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися погоджені суми. Якщо до кінця звітного перів розбіжності не усунені або не з’ясовані, кожна сторона відобраг в своєму балансі заборгованість у сумі, що випливає із запіИ у бухгалтерському обліку і визнається нею правильною. Не допускається залишення в обліку неурегульованих сум за розрахунків з установами банків, фінансовими і податковими органами.

До акта інвентаризації розрахунків додається довідка  про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув. Він становить три роки.

Прострочена дебіторська заборгованість списується за рішенням керівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності. Але таке списання не є підставою для скасуваяв заборгованості. Вона повинна відображатися за балансом не меше трьох років з часу списання для спостереження за можливість її оправлення у випадку зміни майнового стану боржника.

Кредиторська заборгованість між підприємствами не державної форми власності, щодо якої термін позовної давності мину відноситься на результати фінансово-господарської діяльності у наступному місяці після закінчення терміну позовної давності.

В усіх інших випадках кредиторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, підлягає перерахуванню підприємствами та установами до відповідного бюджету не пізніш—десятого числа наступного місяця після закінчення терміну по зовної давності.

Облік розрахунків ведеться на підставі первинних документів, якими є товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт, рахунки та інші документи, яків підтверджують одержання матеріальних цінностей, приймання  робіт, нарахування сум різних платежів тощо. Факти оплати відображають на підставі виписок банків та доданих первинних документів, що складаються відповідно до діючих норм і правил по розрахунках.

Для обліку розрахунків призначені рахунки класів 1 «Необоротні активи», 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», 5 «Довгострокові зобов’язання» і 6 «Поточні зобов’язання».

Рахунки, призначені для обліку розрахунків, – активно-пасивні, можуть мати одночасно сальдо по дебету і кредиту. По дебету в них відображають збільшення дебіторської або зменшення  кредиторської заборгованості, а по кредиту — збільшення креди- В горської або зменшення дебіторської заборгованості.

Але, в принципі, Планом рахунків не передбачається широке використання активно-пасивних рахунків, що значно ускладнює  облікову роботу.

Так на окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65,68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, а й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума  відповідного сальдо на субрахунках. Розгорнуте сальдо може бути по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

загрузка...