Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічний зміст товарно-матеріальних ціннос¬тей і завдання їх обліку

Для того щоб стабільно здійснювати процес виробництва на підприємстві, мають бути постійно оборотні засоби в ма­теріальній формі. Так, підприємство повинне мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, насіння, кормів, нафто­продуктів та інших цінностей. При їх використанні збільшують­ся витрати на виробництво, результатом якого є створення гото­вої продукції.

Отже, оборотні засоби набувають матеріальної форми на двох стадіях кругообігу: на першій у результаті процесу закупівлі (по­стачання) витрачаються гроші і одержуються виробничі запаси; на другій стадії в результаті процесу виробництва матеріальні за­паси перетворюються на нову готову продукцію. Таким чином здійснюється оборот засобів протягом одного виробничого циклу. Запаси відносять до оборотних засобів.

Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (далі ЩС)БО 9 «Запаси»).

Положенням визначено, що запаси — це активи, які:

– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної гос­подарської діяльності;

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого про­дажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання під час виробництва про­дукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі ви­роби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробницт­ва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

– незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених техно­логічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підпри­ємством ще не визнано доходу;

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призна­чена для продажу і відповідає технічним та якісним характерис­тикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отри­мані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використову­ються протягом не більше одного року або нормального опе­раційного циклу, якщо він більше одного року;

– молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільсько­го і лісового господарства.

Для обліку запасів призначено 2-й клас плану рахунків «Запа­си». По відношенню до балансу – це активні рахунки. По дебету в них відображаються залишок матеріалів і їх наступне надхо­дження, а по кредиту — вибуття.

На балансі підприємства відображаються запаси, на які воно має право власності. Цивільним кодексом України (стаття 664) визначено, що обов’язок продавця передати товар покупцеві вва­жається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов’язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов’язку передати товар.

Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у термін, встановлений договором, він готовий до передання покуп­цеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікова­ний для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов’язок про­давця доставити товар або передати товар у його місцезнахо­дженні, обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.

На підприємстві можуть знаходитися цінності, які є влас­ністю інших фізичних або юридичних осіб. Наприклад, ма­теріали (сировина) прийняті для переробки, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, товари на комісії тощо. Ці ма­теріали не включаються у запаси і в баланс підприємства. Вони обліковуються на позабалансових рахунках.

Облік запасів повинен забезпечити своєчасне і правильне оформлення документами надходження і вибуття цінностей; контроль за збереженням і раціональним їх використанням; надходження достовірної інформації для прийняття правильних управлінських рішень.

загрузка...