Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Енергетика, її визначення. Енергетичні засоби с/г

Енергетичні ресурси господарства – це сукупність всіх енергетичних засобів (енергоносіїв): електромоторів, силових установок, механічних двигунів тракторів, комбайнів, автомобілів, робочої худоби.

Енергетичні ресурси вимірюються в кінських силах або кіловатах.

Найважливішим видом основних засобів у галузях сільського господарства є машини. Машини поділяють на два види:

–      двигуни;

–  робочі машини.

Двигуни основна частина енергетичного устаткування, що забезпечує виробництво енергії.

Робочі машини – за допомогою робочих органів безпосередньо впливають на предмети праці. Вони становлять виробниче устаткування.

Енергетичне устаткування складається з двох частин:

1.    Двигунів

2.   Засобів      передачі      енергії,      трансформаторів,      електроапаратів, освітлювальної апаратури для виробничих потреб.

Показники, що характеризують енергозабезпеченість господарства,

структуру енергоресурсів та енергоозброєність праці.

Енергозабезпеченість сумарна потужність енергоресурсів / площа с,г. угідь. Енергоозброєність - сумарна потужність енергоресурсів / середньорічна кількість працюючих.

☻У нашій країні створена необхідна база для широкого впрова­дження електричної енергії в сільськогосподарське виробництво. Все більше вводиться в експлуатацію електродвигунів, електротеплових, освітлювальних та опромінювальних установок. Швидко зростає енергооснащеність тваринницьких ферм і підсобних під­приємств.

Виробництво, перетворення, передача, розподіл і споживання електричної енергії забезпечуються за допомогою спеціальних електротехнічних пристроїв, які називаються електроустановками. . Тепер більшість сільських споживачів дістає електроенергію від державних енергосистем, а також від спеціальних сільськогосподар­ських державних електростанцій і енергетичних систем.

На електростанціях різні види енергії перетворюються в елек­тричну.

За видом первинної енергії, яка застосовується на електростан­ції, ці електростанції поділяються на теплові (ТЕС), гідрав­лічні (ГЕС), атомні (АЕС) тощо. Основні з них — теплові й гід­равлічні.

Електроенергія, вироблена на електростанціях, перетворюється, передається і розподіляється між споживачами.

☻У сільськогосподарському виробництві використовується багато машин і агрегатів, виконавчі механізми яких приводяться в рух різ­ними приводами. Сучасний етап розвитку сільського господарства характеризується широким впровадженням електричних приводів.     Електричний привод (електропривод) складається з трьох еле­ментів: електродвигуна — перетворювача електричної енергії в ме­ханічну; апаратури, що забезпечує керування, регулювання, захист від небезпечних режимів роботи і контроль роботи електродвигу­на; проміжних передач (редуктори, муфти тощо), які передають механічну енергію до виконавчого механізму.

Основними електроприймачами в сільськогосподарському ви­робництві є: асинхронні електродвигуни, електронагрівальні, осві­тлювальні та опромінюючі установки.

Електричну енергію широко використовують у тваринництві і птахівництві для освітлення виробничих приміщень і опроміню­вання тварин.

Освітлення приміщень дає можливість виконувати роботи в нічний час, поліпшує якість виконання цих робіт, сприяє підви­щенню, продуктивності праці і зменшує стомлюваність людей.

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Електричні джерела світла за своїми фізичними ознаками по­діляються на-електричні, лампи розжарювання і газорозрядні лам­пи (люмінесцентні).             Лампи розжарювання — це найбільш поширені джерела штуч­ного світла, які працюють на принципі температурного випроміню­вання.                                        Лампа розжарювання складається з балона, вольфрамової нит­ки розжарювання і цоколя.

Люмінесцентна лампа — це скляна трубка, на внутрішню по­верхню   якої   нанесено білу  кристалічну речовину — люмінофор. Люмінофор   має  властивість  випромінювати   видиме   світло при , опромінюванні його ультрафіолетовим промінням.

Важливу роль у біологічних процесах організмів тварин і пти­ці відіграють ультрафіолетові промені.

Ультрафіолетовим променям властиві такі дії, як бактерицид­на, еритемна й антирахітна.

Бактерицидна дія променів полягає в тому, що вони згубно діють на бактерії, шкідливі для людей, тварин і рослин. Тому ультрафіолетові опромінювачі застосовують для дезинфекції по­вітря приміщень, для опромінювання продуктів перед зберіганням.

Систематичне (дозоване) опромі­нювання утворює на шкірі загар.

Джерелом ультрафіолетових променів є ртутНо-кварцева лам­па високого тиску типу ПРК. Лампа виготовлена у вигляді трубки з “кварцевого скла (таке скло пропускає ультрафіолетові промені).

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У НАГРІВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

У сільському господарстві теплова енергія дуже широко ви­користовується для вироблення пари та нагрівання води й по­вітря.

Електрифікація  таких теплових процесів, як підігрівання води для приготування кормів, миття посуду і догляду за тваринами, запарювання кормів; сушіння сіна; пастеризація молока і молоч­них продуктів; інкубація і утримання молодняка птиці в брудерах; обігрівання пташників і свинарииків-маточників, значно підвищує їхню економічну ефективність.

Дунай М. Ф. “Основи механізації і електрифікації сільського госпо­дарства” К.: “Вища школа”, 1975 -с. 254...263, 241…246, 89…97.

загрузка...