Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фінансова діяльність держави, фінансове право

Фінансове право – це галузь права, яка регулює економічні, а саме фінансові відносини. Тому для розуміння  особливостей даної галузі права необхідно знати поняття фінансів.

Студенти повинні розуміти, що фінанси – це не всі грошові відносини у суспільстві, а лише ті, що які пов’язані зі створенням, розподілом і використанням фондів коштів держави.

Розглядаючи поняття фінансів, слід пам’ятати про централізовані і децентралізовані фінанси. Централізовані -  формуються на рівні держави і охоплюють державний і місцеві бюджети, державні цільові фонди. Децентралізовані – формуються на рівні підприємств для забезпечення їхньої господарської діяльності.

Це такі фонди, як фонд обігових коштів, амортизаційний, ремонтний, оплати праці, резервний та інші.

Вивчаючи дану тему, студенти повинні знати, що фінансова діяльність держави – це діяльність держави щодо збору, поділу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів. Особливу увагу слід зосередити на аналізі функцій та методів фінансової діяльності. При цьому вирізняти розподільчу, контрольну функції та три групи методів, а саме: 1) методи мобілізації коштів фондів, 2) методи розподілу коштів фондів, 3) методи використання коштів фондів.

Важливо розуміти, що фінансове право, як галузь права, має свій однорідний предмет та метод правового регулювання. Предмет складають суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності держави та органів місцевого самоврядування з мобілізації, розподілу і використання фондів коштів з метою реалізації їх завдань та функцій. Студенти мають знати, що основним методом фінансово – правового регулювання є імперативний метод, або метод державно – владних приписів, а також є інші методи – субординації, рекомендації, узгодження.

Розкриваючи питання про систему фінансового права, студентам слід враховувати, що її можна розглядати як сукупність фінансово – правових норм, фінансово правових інститутів та підгалузей фінансового права. Отож, фінансове право – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають між державою і фізичними та юридичними особами щодо збору, поділу, перерозподілу, використання фондів грошових коштів.

Окремо слід розглянути питання про джерела фінансового права, під якими розуміють правові акти законодавчих і виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, в яких містяться фінансово – правові норми ( наприклад: Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ «Про систему оподаткування», «Про банки і банківську діяльність»  та ін.).

При вивченні цієї теми, студентам необхідно знати поняття і класифікацію фінансово – правових норм. Фінансова норма – це установлене державою і забезпечене заходами державного примусу правило поведінки учасників фінансово – правових відносин, що виникають з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих фондів. Фінансово правові норми класифікуються за такими критеріями: 1) залежно від суб’єктів, які видали дані норми, 2) за характером диспозиції, 3) за функціями у правовому регулюванні, 4) за терміном дії в часі, 5) за дією в просторі, 6) за колом осіб.

Слід пам’ятати, що суб’єктами фінансових відносин є учасники цих відносин, які являються носіями суб’єктивних прав і обов’язків,  володіють правоздатністю і дієздатністю.

Об’єктами фінансових правовідносин є реальні соціальні блага і фонди коштів.

загрузка...