Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фінансові інвестиції та їх облік

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Методологію обліку фінансових інвестицій і порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає П(С)БО 12 «Інвестиції»(опрацювати самостійно ).

Прикладом інвестицій є грошові внески, паї, облігації, акції тощо.

За терміновістю фінансові інвестиції поділяють довгострокові (строком більше одного року) та поточні (на строк менше одного року).

Фінансові інвестиції первинно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів, що не відшкодовуються підприємству, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

На дату балансу застосовуються наступні методи оцінки фінансових інвестицій:

1)     метод участі в капіталі;

2)  справедлива вартість;

3)  амортизована собівартість;

4)  собівартість (первина).

Вказані методи опрацювати самостійно згідно П(С)БО 12 «Інвестиції». Аналітичний облік фінансових інвестицій ведуть за їх видами та об’єктами інвестування. Синтетичний    облік   довгострокових    фінансових    інвестицій    ведуть    на    рахунку    14 «Довгострокові фінансові інвестиції», а короткострокових – на рахунку 35   «Поточні фінансові  інвестиції».    Це   активні   рахунки,    за   Д-м   яких   відображають    вартість   придбання (надходження) фінансових інвестицій, за К-м – їх вибуття (списання), зменшення вартості.

При  журнальній  формі  обліку  реєстром  аналітичного  обліку фінансових  інвестицій  є відомість 4.2., синтетичного – журнал 4.

Кореспонденція рахунків

1)         Передано основні засоби в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємства:

–         на суму нарахованого зносу: Д-т 131  К-т  10 ;

–         на залишкову вартість переданих основних засобів: Д-т І4 К-т 10

64

2)  Придбано акції інших підприємств (облігації): Д-тІ4, 35 К-т З1;

3)  Передано кошти в довгострокову позику: Д-тІ4  К-т ЗО , 31;

4)  Повернуто грошові кошти, надані в позику: Д-т ЗО, 31 К-тІ4;

5)  Погашена заборгованість перед кредиторами цінними паперами: Д-т685    К-ТІ4;

6) Нараховано відсотки за облігаціями: Д-т37 К-т732 «Відсотки

одержані»;

7)  Одержано дохід  від продажу  акцій  інших  підприємств:  Д-тЗІ   К-т741   «Дохід від  реалізації фінансових інвестицій»:

8)  Списано балансову вартість реалізованих акцій: Д-т971  «Собівартість реалізованих  фінансових інвестицій» К-т35.

загрузка...