Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фінансовий ринок України.

План.

1.  Сутність фінансового ринку.

2.  Складові елементи га грошові потоки фінансового ринку.

4. Правове регулювання фінансового ринку.

3.  Фондова біржа в Україні.

Література: Опарін от. 146-149; 158-160.

1

Фінансовий ринок є важливою складовою фінансової та економічної систем. По-перше, він виступає координатором всієї фінансової системи. По-друге, це сполучна сфера, через яку здійснюється рух фінансових ресурсів. Тобто, якщо фінанси суб’єктів господарювання виконують роль двигуна, а державні фінанси функції системи керування, то фінансовий ринок можна порівняти з трансмісією. Образно кажучи, – це кровоносна система, яка живить весь фінансовий організм. Отже, фінансовий ринок є елементом фінансової системи і займає в ній особливе місце. Але, фінансовий ринок поряд з ринками праці, товарів та послуг, засобів виробництва та технологій, духовних благ є надзвичайно важливою складовою ринкової економіки. Він виступає її визначальним елементом, без якого не може працювати весь механізм. Все починається з фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.

Суть відносин у сфері фінансового ринку полягає в купівлі-продажу фінансових ресурсів. Ціною виступає плата за користування ресурсами, насамперед у вигляді процента.

Фінансовий ринок поділяється на дві ланки: ринок грошей; ринок капіталу.

Ринок грошей – це сфера, де можна їх купити. Його функціонування забезпечується насамперед кредитною системою: – сукупністю кредитних установ, які здійснюють концентрацію тимчасово вільних грошових коштів та їх надання в кредит. Кредит на система включає дві частини: банківську систему і небанківські кредитні установи ( ломбарди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки та ін. )

Банківська система є ядром кредитної системи. Вона є дворівнева: центральний та комерційні банки. Центральний банк здійснює емісію грошей організовує грошовий обіг керує діяльністю банківською системою. Комерційні банки виконують функцію мобілізації ресурсів кредитування і ведення розрахунково-касових операцій. Вони поділяються на універсальні і спеціалізовані.

Ринок капіталів – це сфера торгівлі не тільки грошима, а й правом власності. Інструментом ринку капітанів виступають спеціальні цінні папери – акції. Крім того до ринку капіталів відносяться довгострокові кредитні зобов’язання. Акції та інші цінні папери, що не дають права власності формують ринок цінних паперів. За його допомогою здійснюється швидкий і ефективний розподіл капіталу між окремими суб’єктами господарювання, галузями, регіонами і т.ін. Отже, фінансовий ринок – це специфічна сфера грошових операцій, де об»єктом угоди є вільні грошові кошти населення, суб»єктів господарювання і державних структур, які надаються користувачам або під цінні папери, або у вигляді кредитів.

2

Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як в ролі покупця, так і продавця ресурсів.

Роль фінансового ринку по відношенню до інших суб’єктів фінансових відносин (держави і фіз.осіб) дещо інша.  Держава використовує фінансовий ринок в основному для формування своїх доходів на позиковій основі. Тобто виступає у ролі покупця. Фізичні особи, навпаки, більше продають тимчасово вільні кошти ніж позичають їх хоча споживчий кредит в сучасних умовах дуже поширений.

Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватись в різних формах і різними

методами. Його структуризація проводиться за двома основними ознаками:

1.   За формою фінансових ресурсів:
ринок грошей;

ринок капіталів (фондовий).

2.   За організацією торгівлі:

кредитний ринок – має договірний характер:

ринок цінних паперів – опосередковується випуском та обігом цінних паперів.
Грошові потоки, що відображають функціонування фінансового ринку
характеризуються дуже складними схемами руху фінансових ресурсів.

На кредитному ринку центром концентрації та координації грошових потоків  виступає комерційний банк. На ринку ЦП центром торгівлі ними виступає фондова біржа.

2

Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як в ролі покупця, так і продавця ресурсів.

Роль фінансового ринку по відношенню до інших суб’єктів фінансових відносин (держави і фіз.осіб) дещо інша.  Держава використовує фінансовий ринок в основному для формування своїх доходів на позиковій основі. Тобто виступає у ролі покупця. Фізичні особи, навпаки, більше продають тимчасово вільні кошти ніж позичають їх хоча споживчий кредит в сучасних умовах дуже поширений.

Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватись в різних формах і різними

методами. Його структуризація проводиться за двома основними ознаками:

1.   За формою фінансових ресурсів:
ринок грошей;

ринок капіталів (фондовий).

2.   За організацією торгівлі:

кредитний ринок – має договірний характер:

ринок цінних паперів – опосередковується випуском та обігом цінних паперів.
Грошові потоки, що відображають функціонування фінансового ринку
характеризуються дуже складними схемами руху фінансових ресурсів.

На кредитному ринку центром концентрації та координації грошових потоків  виступає комерційний банк. На ринку ЦП центром торгівлі ними виступає фондова біржа.

Грошові потоки КБ включають три групи фінансових відносин: формування і використання позичкового фонду, здійснення розрахунків, взаємовідносини з ринком цінних паперів.

Взаємовідносини у сфері грошового ринку, і відповідно, грошові потоки мають двосторонній характер. Вхідні потоки відображають процес формування позичкового капіталу, погашення заборгованості з виданих кредитів І сплату відсотків. Вихідні потоки характеризують видачу позичок, повернення банком залучених банком коштів і сплату відсотків за їх використання.

Грошові потоки КБ, які відображають розрахунково-касове обслуговування клієнтів, характеризують переміщення фінансових ресурсів між окремими суб”єктамн і не належать до потоків кредитного ринку. Також у КБ виділяються внутрішні грошові потоки – це залучення ресурсів на ринку ЦП та інвестування коштів в ЦП інших емітентів.

Отже, КБ виступає в ролі фінансового посередника,, але це не означає» що він виконує пасивні операції перерозподіл}’ ресурсів на умові повернення. Він виступає комерційною структурою, метою якого є отримання прибутку.

На ринку ЦП рух грошових потоків координує фондова біржа, виступаючи центром торгівлі цінними паперами.

з

Фондова біржа є особливим посередником на ринку ЦП. Вона виконує три основні функції.

 1. Посередницька, Суть її полягає в тому, що фондова біржа створює достатні і
  всебічні умови для торгівлі ЦП емітентам (продавець), інвесторам (покупець) та
  фінансовим посередникам.
 2. Індикативна, Суть Ті полягає в оцінці вартості і привабливості ЦП, тобі о
  проводиться котирування ЦП (інформація інвесторам про вартісну оцінку ЦП та
  динаміку їх розвитку).
 3. Регулятивна, Суть її виражається в організації торгівлі ЦП. Вона встановлює
  вимоги до емітентів, які виставляють свої ЦД на біржові торги, правила укладання
  і виконання угод і т.д. Контролює за фінансовим станом емітентів, а також має
  право на отримання та перевірку інформації про їх діяльність. Мета контрольної
  діяльності біржі — забезпечення достовірності котирування цінних паперів та
  надійності біржової торгівлі.

Фондові біржі відіграють надзвичайно важливу роль як в економічній та фінансовій системі окремих країн, так і на рівні міжнародної економіки та міжнародних фінансів,. Стабільність у світі багато в чому залежить від урівноваженості попиту і пропозиції на фондових біржах, що є основою регулювання біржової діяльності.

4

Законодавче регулювання є однією із основних передумов існування фондового ринку.

Основним законом, що визначає правила та умови випуску і обігу цінних паперів в Україні є ЗУ „Про ЦП і фондову 5Іржу*гПотрібно відмітити, що закон прийнято майже 10 років тому і мало відповідає сучасному стану розвитку фондового ринку. Він не визначає поняття позабіржового ринку ЦД. але в Україні позаоіржовий ринок ЦП значно переважає Його біржову частку. У ньому відсутня чітка класифікація видів ЦП, не визначено чітких правових процедур щодо дотримання прав власника ЦП. не має законодавчого відображення велика кількість операцій та проце дур щодо ЦП, які на сьогодні здійснюються та інше. Отже, даний закон потребує значного вдосконалення.

Регулювання фондового ринку, зокрема рннку ЦП здійснюється на основі ЗУ „Про державне регулювання ринку ЦП в Україні”. Цей закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку ЦП і державного контролю за випуском і обігом ЦП в Україні. Згідно з цим законом державне регулювання ринку ЦП – це здійснення державою комплексних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ринком ЦП і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері,

Держава розглядає ринок ЦД як пріоритетну галузь розвитку економіки, що повинна керуватися та контролюватися окремим відомством – Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), ДКІЩФР підпорядкована президенту України і підзвітний ВРУ. Ця комісія і здійснює державне регулювання ринку ЦП.

загрузка...