Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фонди фінансових ресурсів.

План,

  1. Необхідність створення фінансових ресурсів та їх сутність.

2.  Класифікація фінансових фондів.

3. Характеристика окремих фондів фінансових ресурсів.

Література: Романенко ст.

1

Фонди фінансових ресурсів – це один із методів перерозподілу національного доходу держави.

Метою їх створення є – забезпечення фінансування конкретних соціально-економічних програм, що виконуються державними органами управління.

Вони відображають грошові відносини з розподілу і перерозподіл вартості суспільного продукту та частини національного багатства, пов’язані з формуванням та використанням державних коштів для витрат розширеного виробництва, задоволення соціальних потреб, матеріального стимулювання щодо пенсійного, соціального захисту, розвитку науково-технічного потенціалу країни.

Фонди фінансових ресурсів є складовою частиною фінансів України, у значній мірі доповнюють державний бюджет і мають  цільове призначення, тому їх часто називають цільовими фондами.

2

Фонди можуть класифікуватись за різними ознаками.

За джерелами фінансування:

– бюджетні – входять до складу ДБУ, витрати здійснюються за рахунок бюджету;                          – позабюджетні – не включаються до бюджету, мають власні джерела формування.

За юридичним статусом:

–  державні;
–  підприємств;
–  громадських організацій

За періодом дії: постійні;

–     тимчасові.

За територіальністю:

–     міжнародні;
регіональні:
місцеві,

За  економічним змістом:

інвестиційні;

науково-дослідницькі:

військові;

соціального захисту;

соціального розвитку і т. д

З

Пенсійний фонд України – найбільший цільовий фонд Він має важливе соціальне значення, оскільки майже п^ята частина всього населення є ненсіонерв,

Завдання фонду:

збір і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати

допомоги;

участь у фінансувані програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та.інших

категорій населення:

контроль за своєчасним надходженням внесків;

участь у підготовці пропозицій до державних програм соціальною розвитку та у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи пенсійного забезпечення.

Дрюерела Формування коштів. Кошти ПФ формуються за рахунок: зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування: коштів ДБУ на виплати окремих пенсій;

відрахувань органами місцевих бюджетів % фіксованого податку \10%)? від продажу спеціальних торгових патентів (17%);    ~ І

перерахування відділеннями держжазначеясгва 42% ешнога податку; <-   . добровільних внесків підприємств і населення: інші надаодасення. Також введено збори з окремих видів господарських операцій: продаж ювелірних виробів – 5%; купівля-продаж легкових автомобілів – 3%: придбання нерухомості -1%; послуги стільникового зв’язку – *?,$*/;

–         з тютюнових виробів –    (сплшують товаровиробники з виручки). НагірмАМ використання, Кошти Фонду спрямовуються на:

–         виплату пенсій (завіком, втратою годувальника і т.д.);

–         допомогу на дітей, малозабезпеченим родинам; підвищення пенсій;

–         реалізацію соціальних програм:

забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду:

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – цільовий, позабюджетний фонд, який є самостійною, самокерованою організацією. Фонд забезпечує фінансовими ресурсами осіб, які втратили тимчасово працездатність, а таож надає допомогу нрн народженні та похованні Завдання фонду: «    акумулювання коштів фонду;

контроль за використанням коштів фонду, Джерела формування тюшгтв, страхові внески юридичних і фізичних осіб; благодійні внески:

прибуток від тимчасово вільних коштів:
неня, штрафи стягнуті за порушення законодавства;
інші надходження,                                                       *

/йжршг/ єикорис?тння, виплата застрахованим особам допомоги в зв”язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитиня т догазду за нею до трирічного віку, на поховання:

фінансування санаторно^курортното лікування;

забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду;

Фонд зягяль необов’язкового державного страхування на тшаттк безробіття -створюється на державному І місцевому рівнях, є самокерованою організацією, Завдання фонду: сприяння забезпеченню ефективної зайнятості; запобіганню безробіття та створення нових робочих місць; акумулювання коштів для здійснення покладених на нього законодавством обов’язків;

виплата матеріального забезпечення та допомоги особам які мають статус безробітного.

Джерела форщвання коште*

страхові внески застрахованих осіб та страхувальників - роботодавців;

адміністративні штрафи та фінансові санкції за порушення порздку сплати внесків;

асигнування державного бюдасету;

прибуток від утримання тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках;

благодійні внески та інші кошти. /йтолаш використання,

–         розвиток центрів підготовки та першІдтшовіш безробітних;

–         відрахування в ПФ для виплати пенсій за достроковим виходом на пенсію: створення резерву Фонду;

професійна орієнтація населення, професійна підготовка і перепідготовка кадрів; виплата допомоги по .безробіття:

–     дотації роботодавцю для створення додаткових робочих місць,

Фонд соїдального страхування від нещасних випадків – створено на початку 2000 року, Це самостійна, некомерційна, самокеруючи організація. Зйос/сгя/ія фонду.”

своєчасно і в повному обсязі компенсувати збитки, заподіяні працівникові

внаслідок ушкодження здоров “я:

надавати допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення

працездатності або встановлення інвалідності;

організовувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпшого;

надавати реабілітаційну допомогу потерпілому – вдома, у санагоряо-курормих

закладах, тощо:

організовувати робочі місця для Інвалідів:

сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування. Джерела фотдааяял коштів,

–     внески роботодавців (розмір внеску залежить від класу нрофеставото ризику вир­
ва);

прибуток від діяльності фонду, а також штрафи і неня, стягнуті заворушення відповідного законодавства; добровільні внески та інші надходження. Напрями еиюористання.

проведення їірофілактичнїїх заходів, снрямовшшх на запобігання нещасних випадків на виробництві;

–     відновлення здоровая і працездатності, нот ертгілих від нещасних випадків;
компенсація матеріального і морального збитків;

створення резервних коштів фонду для забезнеченн^шот стабільного

функціонування:

фінансування програм різних рівнів щодо поліпшення стану безпеки, умов праці і

виробничого середовища Фонд щля зщішстиня заходів щодо лшвідящїї нжлїдкж Чорнобильської катастрофи – цей фонд фінансується зарахунок коштів ДБУ, Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснює Міністерство з надзвичайних ситуацій. МФУ? Держказначейетвом, Іншими виконавчими органами* Напрями використання.

фінансування Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки;

забезпечення житлом переселенців із радіоактивних територій;

фінансування Чорнобильських програм (радіоактивний контроль, поховання

відходів та інше);

забезпечення витрат на медичне обслуговування громадян, що постраждали,

витрати на оздоровлення потерпілих громадян:

надання пільг чорнобильцям топкт

загрузка...