Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фонди охорони навколишнього природного середовища та інші кошти, що використовуються для охорони природи

Для вжиття заходів щодо охорони навколишнього природного середовища використовуються кошти державного бюджету, позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища та інші спеціальні фонди і кошти цільового призначення. Порядок утворення і використання фондів охорони навколишнього природного середовища регулює Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (стаття 47). Він передбачає утворення республіканського (державного) та місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища. Місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються за рахунок таких коштів: платежів за забруднення навколишнього природного середовища; грошові стягнення за понадлімітне використання природних ресурсів і порушення природоохоронного законодавства та екологічну шкоду; добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян; виручки від реалізації конфіскованого майна, яке вилучене відповідно до законодавства у порушників природоохоронного законодавства. Кошти місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища розподіляються Верховною Радою Республіки Крим, обласними і міськими радами народних депутатів (за поданням органів Мінприроди України).

Державний позабюджетний фонд утворюється за рахунок відрахувань з місцевих позабюджетних фондів згідно із статтею 46 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”; добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень. Кошти цього фонду розподіляються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінприроди України.

Кошти обох фондів використовуються передусім на заходи з охорони природи та на охорону здоров’я населення. Крім того вони використовуються для наукових досліджень у галузі охорони навколишнього природного середовища і розробки ресурсозберігаючих технологій.

Частина коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на основі договорів може передаватися підприємствам, установам, організаціям та окремим громадянам на заходи, що забезпечують зниження викидів і скидів забруднюючих речовин і зниження шкідливих впливів на стан навколишнього природного середовища. Значні кошти накопичуються від стягнення плати за використання природних ресурсів. Платежі за використання природних ресурсів республіканського значення (50 відсотків) надходять до державного бюджету України і 50 відсотків – до республіканського бюджету Республіки Крим і місцевих бюджетів. Платежі за ресурси місцевого значення повністю надходять до місцевих бюджетів.

Для відтворення, поліпшення стану і охорони земель використовуються кошти земельного податку. Відповідно до 20 статті Закону України про плату за землю передбачається, що 60 відсотків коштів від стягнення земельного податку зараховується на бюджетні спеціальні рахунки рад народних депутатів базового рівня; 10 відсотків -на спеціальні бюджетні рахунки Республіки Крим і областей; ЗО відсотків – на спеціальний бюджетний рахунок України. Закон передбачає, що ці кошти використовуються лише для фінансування заходів, що забезпечують раціональне використання земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, ведення земельного кадастру та організацію землеустрою.

Земельний кодекс України передбачає накопичення коштів за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва від вилучення угідь для потреб, не пов’язаних із веденням сільського господарства. Відповідно до законодавства ці кошти використовуються виключно для освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, поліпшення угідь та охорони земель.

Указ Президента України “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення під­приємницької діяльності” від 12 липня 1995 року №608 передбачає продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у приватну власність. Кошти, одержані від продажу таких ділянок, використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку.

У зв’язку з Чорнобильською катастрофою та об’єктивною необхідністю соціального захисту населення, яке потерпіло від цієї екологічної катастрофи, Верховна Рада України прийняла Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Цей закон передбачає утворення спеціаль­ного фонду за рахунок відрахування небюджетних підприємств, органі­зацій та установ у розмірі 12 відсотків від основної заробітної плати працюючих. Кошти цього фонду використовуються на здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль­ним захистом населення.

Законодавство    України    не    забороняє    створення     й    інших

природоохоронних фондів, що можуть утворюватися на окремих підприємствах і об’єднаннях за рахунок чистого прибутку. Спеціальні природоохоронні фонди можуть утворюватися для здійснення державних, регіональних і місцевих екологічних програм за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів.

З розвитком ринкових економічних відносин зростуть обсяги добро­вільного і державного обов’язкового страхування майна й доходів підприємств, установ та організацій на випадок шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів. Відповідно зросте роль банків у фінансуванні природоохоронних заходів і попередженні небажаних екологічних змін.

На охорону навколишнього природного середовища використовуються кошти державного і місцевого бюджетів України. Водночас державний бюджет України формується за рахунок різних платежів, пов’язаних з використанням природних ресурсів і навколишнього природного середо­вища.

загрузка...