Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Форми поширення продукції

До основних форм поширення продукції відносяться:

1. Оптова торгівля.

  1. Роздрібна торгівля.

Оптова торгівля охоплює будь-яку діяльність у справі продажу партій товарів та послуг тим, хот купує їх для подальшого перепродажу (роздрібна торгівля) або професійного використання (промислові підприємства). Оптова діяльність може здійснюватись в кількох організаційних формах:

Оптова діяльність може здійснюватись в трьох організаційних формах

І –  через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту);

Оптова діяльність виробників може вестися при використання прямих каналів збуту через свої збутові  підрозділи. Основними структурними одиницями прямих каналів є збутові філії і збутові контори підприємства.

Збутові контори виробників фізичних операцій з товаром не виконують, як звичайно мають лише взірці і знаходяться або в спеціальних при­міщеннях на території підприємств, або поблизу ринків збуту і не займаються збереженням товарних запасів.

Збутові  філії ,розміщуються в містах, де зосереджені численні споживачі даної продукції навпаки, мають складські приміщення для зберігання значних товарних запасів, систему сервісного обслуговування.

ІІ  – через незалежних оптових посередників

ІІІ – через залежних оптових посередників

Незалежними називають посередників, які перебирають на себе право власності на товар і відповідно ризик його подальшої реалізації. Це найпоширеніший в світовій практиці тип оптових посередників. Незалежні оптові посередники поділяються на дві групи:

оптовики з повним циклом обслуговування – комерційні оптові організації, що можуть надавати повний набір послуг зі збереження і постачання товарів, з надання кредиту, з про­
сування і збуту товарів.       Оптовики з повним циклом обслуговування іноді називаються дистриб’юторами і виконують такі функції:

–     формування замовлень споживачів;

–     планування закупівель (товарообігу);

–     транспортування продукції;

–     перетворення виробничого асортименту в торговельний;

–     формування товарних запасів;

–     згладжування цін;

–     збереження;

–     доробка, доведення товарів до необхідної якості;

–     фасування, упакування;

–     кредитування;

–     маркетингові дослідження ринку й організація рекламних кам­
паній.

оптовики з обмеженим циклом обслуговування;

Оптовики з обмеженим циклом обслуговування містять наступні типи торговців: підприємства Cash & Carry, оптовик-комівояжер, оптовик-організатор, дилерські компанії, комісіонерів, консигна­торів.

Підприємства Cash & Сапу працюють за методом самообслугову­вання. Покупцям пропонується самостійно відбирати потрібну їм продукцію, оплачувати її, відвантажувати і перевозити в пункти призна­чення. Привабливі підприємства Cash & Сапу тим, що за рахунок економії витрат (на робочу силу, вантажно-розвантажувальні і транс­портні операції) товари продаються за більш низькими цінами..

Продаж товарів з особистим відбиранням практикується, як пра­вило, по виробах складного асортименту (тканини, швейні вироби, трикотаж, галантерея тощо), коли вибір фасонів, малюнків, розцві­чень потребує участі (ознайомлення) представника кооперативу або магазину.

Оптовик-комівояжер - реалізує ходові товари нетривалого зберігання (молоко, хліб) з обмеженим асортиментом за готівку з доставкою покупцям.

Оптовик-організатор – організує реалізацію товарів (транзит) за участю в розрахунках (із вкладенням власних коштів) і без участі в розрахунках (неоплачений товарообіг). При транзиті з участю в розрахунках оптовик-організатор оплачує постачальникові вартість відвантаженого товару, яку потім одержує зі своїх покупців. При транзиті без участі в розрахунках постачальник пред’являє до оп­лати рахунки не оптовику-організатору, а безпосередньо одержува­чеві.

Дилер - юридична або фізична особа, що здійснює посередницькі торговельні операції від свого імені і за свій рахунок. У системах збуту товарів дилер максимально наближений до кінцевих споживачів. Дилер, що є єдиним представником фірми в даному регіоні і наділе­ний виключними правами по реалізації її продукції, називається ексклюзивним. Дилер, що реалізує продукцію фірми на умовах франшизи (право користування торговельною маркою, програмою марке­тингу і т.д.) називається авторизованим.

Комісіонер виступає в ролі посередника і надає послуги комітен­тові, який доручає комісіонерові продати, обміняти або закупити товар на ринку в межах угоди за комісійну винагороду. Право влас­ності на товар комісіонерові він не передає, а лише сплачує йому комісійний відсоток (бонус) за зроблені послуги.

Консигнатор реалізує продукцію на умовах договору консигнації,  за яким продавець поставляє товар на склад консигнатора, а він, у свою чергу, зобов’язаний продавати товар зі складу від свого імені, але за рахунок продавця до певного терміну. По суті, тут продавець кредитує посередника на термін реалізації товару.

Розрізняють такі види консигнації:

–    безповоротна консигнація. Якщо якась частина товару, обговорена договором-консигнації, не буде реалізована консигнатором, то він зобов’язується купити ці товари у підприємства-консиг­нанта;

–    частково-поворотна консигнація. Консигнатор зобов’язується реалізувати товари на певну суму, а товари, що не вдалося ре­алізувати, повертаються консигнантові;

–    поворотна консигнація. Усі нереалізовані товари цілком повертаються консигнантові. При цьому можна продовжити термін консигнації або надати на товари знижки.

3. Агент - юридична або фізична особа, що виступає в ролі посе­редника за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала), а також здійснює дії в підготовці угод, але без права підпису. За свої послуги агент одержує винагороду як по тарифах, так і за домовленістю з принципалом. Існує кілька видів агентів: агенти виробників, повно­важні агенти зі збуту, агенти з закупівлі.

Агенти виробників (їх називають також представниками вироб­ників) перевершують за своєю чисельністю оптовиків-агентів всіх інших видів. Такий агент представляє двох або декількох виробників доповнюючих один одного товарів. Він укладає угоди з кожним ви­робником відносно політики цін, територіальних меж діяльності, про­цедури проходження замовлень, послуг по доставці товарів.

Повноважні агенти зі збуту укладають з виробниками договори, одержуючи права на збут усієї продукції, яка випускається тим чи іншим виробником. Повноважний агент зі збуту служить ніби відділом збуту виробника і значно впливає на ціни, терміни й умови продажу. Його діяльність не обмежується ніякими територіальними межами.

Агенти з закупівлі звичайно оформляють довгострокові відноси­ни зі своїми покупцями і закуповують для них необхідні товари, одержуючи ці товари, перевіряючи їхню якість, організовуючи скла­дування і наступну доставку до місця призначення.

Торговельний брокер - посередник, що не виступає самостійною стороною при укладанні торговельних угод купівлі-продажу, а тільки забезпечує встановлення контакту між можливими продав­цем і покупцем. Брокер діє за разовими дорученнями і строго в ме­жах інструкцій своїх клієнтів. Брокер одержує винагороду у формі брокерської комісії у розмірі 1-5 % від суми укладених угод.

4. Організаторами оптового товарообігу є: торгові дома, товарні біржі, лізингові компанії, оптові виставки і ярмарки, аукціони, тор­ги, оптові ринки.

Торговий дім – це велика оптово-роздрібна фірма, найважливіши­ми особливостями якої є активне проникнення у сферу виробницт­ва товарів, організації кооперації виробництва й участь у кредитно-фінансових операціях. Торговий дім діє на правах асоціації і поєднує торговельні, виробничі, транспортні, будівельні підприємства, банки, страхові компанії з метою максимального і якісного задоволення запитів клієнтів.

Товарна біржа - це постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля великими партіями якісно рівноцінних товарів. Біржу відрізняє регулярність торгівлі, її приуроченість до суворо визначе­ного місця, уніфікація вимог до якості товару, умов і термінів поста­чання, ведення торгівлі на основі зустрічних пропозицій покупців і продавців, укладання угод з постачанням на майбутнє.

Лізингова компанія купує машини, будинки, устаткування і надає їх в оренду орендареві, що поступово погашає заборгованість у міру використання майна. По закінченні терміну лізингового контракту можлива: покупка орендарем предмета лізингу по залишковій вар­тості, пролонгація терміну – укладання нової угоди, повернення майна лізингової компанії.

Метою оптової виставки є демонстрація і представлення з наступ­ною реалізацією нових видів продукції, підготовка інформації і ство­рення ділових умов для встановлення контактів з потенційними покупцями.

Ярмаркова торгівля являє собою короткочасну і періодично по­вторювану реалізацію товарів з наступним здійсненням актів купівлі-продажу на основі огляду і підбору зразків продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання.

Товарні аукціони - спеціально організовані, що періодично діють у певних системах ринки, на яких шляхом публічних торгів у зазда­легідь обумовлений час і в спеціально призначеному місці продаються попередньо оглянуті покупцем товари, що переходять у власність покупця, який запропонував найбільш високу ціну (товари повинні мати індивідуальні властивості).

Оптовий ринок - це господарська комерційна структура, що орган­ізує купівлю і продаж сільськогосподарської сировини, продовольчих і непродовольчих товарів у певних місцях і за встановленими правила­ми. Мета створення оптових ринків – стимулювання виробництва на основі взаємної зацікавленості виробника, оптового продавця і спожи­вача шляхом установлення прямих господарських зв’язків.

Торги – спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, який припускає залучення до визначеного, заздалегідь уста­новленого терміну пропозицій від декількох постачальників і укладан­ня контракту з тим із них, пропозиція якого найвигідніша організато­рам торгів.

Види торгів:

–     відкриті (у торгах беруть участь усі бажаючі фірми);

–     закриті (до участі в торгах запрошуються лише визначені фірми).

Роздрібна торгівля - це усі види підприємницької діяльності з продажу товарів і послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого, а не виробничого споживання.

Роздрібна торгівля може класифікуватися за власністю, структу­рою стратегії магазина і за місцем здійснення торгівлі.

У межах однієї класифікації роздрібний магазин може потрапи­ти відразу в кілька категорій.

Класифікація за формами власності:

–     незалежний роздрібний торговець;

–     ланцюг роздрібних торговців;

–     роздрібні фрапшизи;

–     орендований відділ;

–     кооператив.

Незалежний роздрібний торговець має тільки один магазин і про­понує персональне обслуговування, зручне місце розташування і безпосередній контакт із споживачем.

Ланцюг передбачає спільне володіння низкою роздрібних точок. У ньому зазвичай використовується система централізованих закупі­вель І прийняття рішень.

Якщо незалежні торговці мають просту організацію, то мережі характеризуються спеціалізацією, стандартизацією і складними сис­темами керування. У результаті вони можуть обслуговувати вели­кий розкиданий ринок і підтримувати добре відоме ім’я фірми.

Роздрібні франшизи являють собою контрактні угоди між вироб­ником, оптовою або сервісною організацією і роздрібними точками. Вони дозволяють останнім здійснювати певну господарську діяльність під добре відомою маркою і відповідно до конкретного набору правил.

Орендований відділ – це відділ у роздрібному магазині, зазвичай універсальному, або спеціалізованому, або магазині знижених цін, що здається третій стороні. Керуючий орендованим відділом відповідає за всі сторони його діяльності і виплачує частку продажів у виді орен­дної плати; роздрібний торговець встановлює чіткі правила для орен­дуючого оператора.

Кооператив створюється роздрібною торгівлею або споживачами. У першому випадку незалежні роздрібні торговці мають у своєму розпорядженні спільні закупівельні і транспортні служби, склади, спільно ведуть рекламу, планування і здійснюють інші функції. Вони поширені серед винних, господарських і бакалійних магазинів. У спо­живчому кооперативі роздрібний магазин належить його членам, що вносять гроші, одержують сертифікати про володіння, вибирають посадових осіб, керують діяльністю і ділять прибуток або економію. Мета тут – більш низькі ціни для членів. Кооперативи найбільш по­ширені в торгівлі харчовими продуктами.

Бони не розвивалися, оскільки потребують великої ініціативності, прибуток тут низький і досвід покупців у роздрібній торгівлі недо­статній.

Класифікація може йти за структурою стратегії роздрібної торгівлі. Вона зазвичай являє собою комбінацію годин роботи, місця розташування, асортименту, форми обслуговування, цінової стратегії й інших аспектів роздрібної торгівлі.

За комбінацією годин роботи: черговий магазин, магазин, що пра­цює за графіком.

За місцем розташування: центральний діловий район, регіональ­ний торговий центр, районний торговий центр, торговий центр мікро­району.

За асортиментом: звичайні універсами, супермаркети, спеціалі­зовані магазини, магазини різноманітного асортименту, універмаги.

За формою обслуговування: магазин самообслуговування, магазин з вільним добором товару, магазини з обмеженим обслуговуванням, магазин з повним обслуговуванням.

За ціновою стратегією: магазини, що пропонують товари підви­щеної якості за високими ціпами; магазини, що орієнтуються на се­редні ціни; магазин знижених цін, склади-магазини.

Черговий магазин звичайно являє собою добре розташований магазин з обмеженим асортиментом і з тривалим часом роботи.

Універсам – це порівняно велике підприємство самообслугову­вання з низьким рівнем витрат, невисоким ступенем питомої при­бутковості і великим обсягом продажів, розрахований на повне задо­волення потреб споживача в продуктах харчування, миючих засобах і товарах для догляду за будинком.

Супермаркет - це магазин, у якому продається різноманітний асортимент продовольчих і непродовольчих товарів.

Спеціалізовані магазини концентруються на продажі якої-небудь однієї товарної групи. Такі магазини торгують одягом, делікатесами, побутовою технікою, іграшками, електронікою і спортивними това­рами.

Магазини різноманітного асортименту торгують широким набо­ром товарів по низьких і середніх цінах: канцелярськими товарами, подарунковими виробами, предметами жіночого туалету, простими побутовими виробами, іграшками, посудом.

В універмагах продається різноманітний асортимент одягу, пост­ільна білизна, меблі, домашні пристосування, побутова техніка, елек­троніка. Вони організовані в різні відділи для здійснення закупівель, просування, обслуговування і керування.

Ці магазини мають у своєму розпорядженні найбільший асорти­мент у роздрібній торгівлі, пропонують ряд послуг для покупців, продають найбільш модні вироби і домінують над поблизу розташо­ваними магазинами. Оскільки більшість з них – частини торговель­них фірм, їхні імена добре відомі, і вони можуть користуватися різни­ми формами масової інформації.

Магазини знижених цін характеризуються низькими цінами, відносно широким колом товарів, самообслуговуванням, розташу­ванням у місцях з низькою орендною платою, фірмовими товарами, широкими проходами й наявністю більшості продаваних товарів у торговельних приміщеннях.

Торговельні автомати використовують устаткування, що приво­диться до дії монетами; усувають потребу в торговельному персоналі; дозволяють вести цілодобову торгівлю і можуть розміщатися поза, а не усередині магазинів. Через них продається вузьке коло товарів.

Розносна торгівля задовольняє потреби людей з погляду зручності і прояви уваги до їхньої особистості.

загрузка...