Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Горизонтальний і вертикальний аналіз майна підприємства і джерел його утворення

Аналіз бухгалтерського балансу починають з оцінки змін, що відбулися в складі активів підприємства, джерел їх утворення. При цьому розрізняють горизонтальний і вертикальний аналіз.

Горизонтальним називають такий аналіз, коли роблять оцінку змін окремих статей балансу в часі, порівнюють вартість їх на початок та на кінець року і роблять оцінку цих змін.

Вертикальним називають структурний аналіз. За 100 % беруть валюту (підсумок) балансу і визначають питому вагу кожної статті у відсотках до підсумку. Роблять оцінку структури активів та джерел їх утворення, оцінку структурних змін за рік. Порівнюють фактичну структуру з оптимальною.

Починають горизонтальний аналіз з оцінки змін валюти балансу. Зростання валюти балансу є позитивним явищем, якщо воно відбулося за рахунок зростання джерел власних засобів і коли воно призвело до зростання суми виручки і суми прибутку від реалізації продукції, до зростання обсягів виробництва продукції.

Після оцінки змін валюти балансу горизонтальний аналіз поглиблюють, тобто детально вивчають і оцінюють зміни всіх статей активу порівнюючи з відповідними статтями пасиву.

Що стосується необоротних активів, то завжди позитивним явищем є зростання основних засобів, бо означає поліпшення забезпеченості підприємства основними засобами. Оцінку стану основних засобів роблять за такими коефіцієнтами: росту, вибуття, оновлення, зношеності, придатності, структури. Зростання незавершеного будівництва є позитивним явищем, якщо воно відбувається не за рахунок порушення строків введення будівель в експлуатацію. Збільшення довгострокових фінансових інвестицій і нематеріальних активів також є позитивним явищем.

Джерелами зростання необоротних активів є власний капітал та довгострокові кредити банків. За умов високої фінансової стійкості підприємства позитивним є зростання необоротних активів за рахунок обох джерел.

Горизонтальний аналіз оборотних активів починають з порівняння загальної вартості їх на початок і на кінець року. Зростання, як правило, є позитивним явищем, особливо коли воно відбулося за рахунок власних джерел. Під час поглиблення аналізу вивчають зміни, що відбулися в складі оборотних активів та джерел їх утворення за окремими статтями. Як правило, позитивним є зростання виробничих запасів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів. Але величина виробничих запасів і грошових коштів повинна бути оптимальною. Грошові кошти повинні покривати не менше 20 % поточних зобов’язань, а виробничі запаси мають відповідати нормативу. Необгрунтовані економічно значні понаднормативні виробничі запаси є негативним явищем, бо уповільнюють швидкість обертання оборотних активів, знижують ефективність їх використання. Негативним явищем є зростання сум дебіторської заборгованості.

Джерела утворення оборотних активів поділяються на власні і залучені. Зростання за рахунок власних і прирівняних до них джерел (власний капітал у частині оборотних активів, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів) завжди є позитивним явищем. Зростання за рахунок залучених джерел (поточні зобов’язання) в умовах міцного фінансового стану підприємства також є позитивним явищем. Але в умовах низької платоспроможності часто є негативним явищем, бо є наслідком несвоєчасності розрахунків з кредиторами.

Під час вертикального аналізу вивчають структуру активів і джерел їх утворення. Насамперед визначають питому вагу власних і залучених джерел. Власні джерела повинні складати не менше 50 % усіх джерел, що є одним з показників фінансової стійкості підприємства. У складі власного капіталу позитивним є наявність таких статей, як резервний капітал та нерозподілений прибуток (крім статутного, пайового і додаткового капіталу). Під час вертикального аналізу активу вивчають співвідношення між основними засобами й оборотними активами. Оптимальним є такий стан, коли на 1 грн. основних засобів припадає 1 гривня оборотних активів.

Для проведення горизонтального і вертикального аналізу необоротних активів та джерел їх утворення доцільно скласти аналітичну таблицю (табл. 55).

Таблиця 2  Горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів та джерел їх утворення в СВК “Світанок”

Статті необоротних активів та джерел їх утворення Сума, тис. грн. У відсотках до підсумку
на поч. року на кін. року зміни на поч. року на кін. року
І А. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

1.   Нематеріальні активи:

• залишкова вартість

• первісна вартість

• знос

2.   Незавершене будівництво

3.   Основні засоби:

• залишкова вартість

• первинна вартість

• знос

4.    Довгострокові фінансові інвестиції

5.    Довгострокова дебіторська заборгованість

6.   Відстрочені податкові активи

7.   Інші необоротні активи

549

1836

4697

3861

30

595

2270 7231 4961

34

+46

+434

+2534

+2100

+4

22,7 76,0

1,3

20,5 78,3

1,2

Усього за розділом І активу

У відсотках до валюти балансу Власний оборотний капітал

І П. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

1.   Статутний капітал

2.   Пайовий капітал

3.   Додатковий капітал

4.   Інший додатковий капітал

5.   Резервний капітал

6.    Нерозподілений прибуток (збиток)

7.   Неоплачений капітал

8.   Вилучений капітал

2415

68,7

480

3 1876

1017

(1) (-)

2899 70,8

763

3 2045

1674

(-59) (1)

(-)

+484

+2,1

+283

+ 169

+657

100,0

0,1

64,8

35,1

100,0

0,1

55,8

44,1

Усього за розділом І пасиву 2895 3662 +767 100,0 100,0 і

Вартість необоротних активів зросла за рік на 484 тис. грн. Відбулося це за рахунок зростання вартості основних засобів, незавершеного будівництва та довгострокових фінансових інвестицій. Вартість основних засобів зросла на 434 тис. грн., але це не можна оцінити як позитивне явище, бо збільшення відбулось не за рахунок придбання або створення нових основних засобів, а виключно за рахунок їх переоцінки в сторону збільшення. Основні засоби знаходяться в дуже поганому фінансовому стані, причому цей стан за рік погіршився. Так на початок року зношеність складає 61 %, а на кінець року 68,6 %. Такий стан основних засобів пояснюється тим, що за ряд останніх років підприємство було збитковим, а тому не відбувалося ніякого їх оновлення. Реорганізація КСП “Світанок” у СВК “Світанок” на основі приватної власності на землю і майно значно поліпшила стан економіки підприємства. Сума збитку зменшилась із 284 тис. грн. до 59 тис. грн. Відбувся рух у позитивний бік і рух значний. Але збитковість залишилась. Вона буде подолана в майбутньому. Лише за рахунок прибутку може відбуватись оновлення і зміцнення основних засобів.

Зростання незавершеного будівництва та довгострокових фінансових інвестицій можна оцінити як позитивне явище.

Істотним недоліком структури необоротних активів є те, що велику питому вагу займає незавершене будівництво – 20,5 %, або 595 тис. грн. У зв’язку із збитковістю підприємства строки здачі будівель в експлуатацію дуже розтягнули. Велика сума капіталу в незавершеному будівництві не дає прибутків.

Джерелом утворення необоротних активів є власний капітал. Він зріс за рік на 767 тис. грн., або на 26 %, що є позитивним явищем. Зростання відбулося за рахунок збільшення пайового капіталу на 169 тис. грн., та за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 657 тис. грн.

Характерною є структура власного капіталу: 55,8 % займає пайовий капітал, 44,1 – інший додатковий капітал та 0,1 – статутний капітал. У фінансово міцних підприємствах значну питому вагу займає резервний капітал та нерозподілений прибуток. У СВК “Світанок” резервного фонду немає, а замість нерозподіленого прибутку є 59 тис. грн. збитку. Лише перетворивши підприємство із збиткового в прибуткове можна за рахунок прибутку створити резервний капітал, що є запорукою міцного фінансового стану.

Власний капітал є джерелом утворення не лише необоротних, а й оборотних активів. Власний оборотний капітал зріс за рік з 480 до

763 тис. грн., що є позитивним явищем. Він складає на кінець року 21 % всього власного капіталу.

Оборотні активи підприємства зросли за рік на 97 тис. грн. або майже на 9 %. Позитивним явищем є зростання виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками та поява грошових коштів на рахунках. Негативним явищем є зменшення тварин на вирощуванні та відгодівлі, а також зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, 7 тис. грн. якої складає резерв сумнівних боргів.

Що стосується структури оборотних активів, то тут негативним явищем є значна питома вага їх в дебіторській заборгованості (4,9 %), а також незначна питома вага грошових коштів (1,3 %).

Таблиця 2   Горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів та джерел їх утворення

Статті оборотних активів Сума, тис. грн. У відсотках до підсумку   1
на поч. на кін. на поч. на кін.
та джерел їх утворення зміни
року року року року
ГІІІІІІІ          і 2 3 4 5 6
11 А. ОБОРОТНІ АКТИВИ
1. Виробничі запаси 629 655 +26 57.8 54.8
2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі 158 131 -27 14.4 11.0
3. Незавершене виробництво 174 249 +75 15.8 20.8
4. Готова продукція 65 86 +21 5.9 7.2
5. Товари - - - - -
6. Векселі одержані - - - - -
7. Дебіторська заборгованість за товари,
роботи і послуги:
• чиста реалізацій на вартість 52 46 -6 4.7 3,8
• первинна вартість 52 53 + 1
• резерв сумнівних боргів (-) (7) +7
8. Дебіторська заборгованість за 20 13 -7 1.8 1.1
розрахунками - - - - -
9. Поточні фінансові інвестиції - 15 + 15 - 1,3
10. Грошові кошти - - - - -
11. Інші оборотні активи_______
Всього за розділом 1098 1195 +97 100,0 100,0
_ У відсотках до власного капіталу 31,3 29,2 -2,1
1 2 3 4 5 6
ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1.   Власний оборотний капітал

2.    Забезпечення наступних витрат і платежів

3.   Довгострокові зобов’язання:

•     відстрочені податкові зобов’язання

•     інші довгострокові зобов’язання

4.   Поточні зобов’язання

5.   Доходи майбутніх періодів

480

50 58 510

763

432

+283

-50 -58 -78

43,7

4.6 5.3 46,4

63,9 36,1
Всього джерел оборотних активів 1098 1195 +97 100,0 100,0 !

Значне поліпшення стану оборотних активів видно із змін, що відбулися за рік у складі в джерелах утворення оборотних активів. Вище відзначалося, що оборотні активи зросли за рік на 97 тис. грн. Це відбулося за рахунок зростання власного оборотного капіталу на 283 тис. грн. при одночасному зменшенні залучених джерел на 186 тис. грн. Довгострокових зобов’язань, які складали 108 тис. грн. не стало, а поточні зобов’язання зменшились на 78 тис. грн.

Значні позитивні зміни відбулись у структурі джерел утворення оборотних активів. Так, питома вага власного оборотного капіталу зросла з 43,7 % до 69,9 % при відповідному значному зменшенні залучених джерел (із 56,3 % до 36,1 %). Як негативне явище можна відзначити відсутність у складі джерел оборотних активів резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та забезпечення наступних витрат і платежів. Наявність цих статей характерне для підприємств із міцним фінансовим станом.

загрузка...