Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ – ОДИН ІЗ ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Громадянство в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. і прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.

Громадянство України набувається:

1)за народженням;

2)за територіальним походженням;

3)внаслідок прийняття до громадянства України;

4)внаслідок поновлення у громадянстві України;

5)внаслідок усиновлення;

6)внаслідок встановлення батьківства;

7)за іншими підставами, передбаченими Законом.

Дитина, батьки якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. За різного громадянства батьків, один з яких на момент народження дитини був громадянином України, вона є громадянином України, однак, якщо обидва батьки жили за межами України, громадянство дитини, яка народилася за її межами, визначається через письмову згоду батьків. Законодавство України виключає можливість будь-якої переваги громадянства батька, на відміну від законодавства Великобританії, Німеччини та деяких інших країн.

Умовами прийняття до громадянства є:

1)визнання і виконання Конституції і законів України;

2) неперебування в іноземному громадянстві або зобов’язання припинити іноземне громадянство;

3)безперервне проживання на законних підставах в Україні протягом останніх п’яти років. Це правило не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах;

4)володіння українською мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

5)наявність законних джерел існування. Це не стосується осіб, яким надано статус біженця;

6)отримання дозволу на постійне проживання в Україні.

До громадянства України не приймаються особи, які:

1)вчинили злочини проти людства або здійснювали геноцид;

2)засуджені в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину до зняття або погашення судимості;

3)вчинили злочин на території іншої держави, який визнано законодавством України тяжким;

4)перебувають на військовій службі, в службі безпеки, у право охоронних органах, органах юстиції або органах державної влади іноземної держави.

Подібні обмеження прийому до громадянства встановлені в багатьох державах. Наприклад, в конституції Франції вказано, що в громадянство не приймаються особи, “якщо характер і спосіб життя їх не визнані гідними”.

Особа, яка раніше перебувала у громадянстві України, може бути поновлена за її клопотанням у громадянстві України за наявності всіх умов для прийняття громадянства України, крім вимоги безперервного проживання на законних підставах в Україні протягом останніх п’яти років.

Громадянство України припиняється з таких підстав:

1)вихід із громадянства України;

2)втрата громадянства України;

3)підстави, передбачені міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України.

Вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням особи, яка виїхала на постійне проживання за кордон. Вихід із громадянства допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства. Вихід із громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід із громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний висновок суду.

Втрата громадянства України має місце:

а)      якщо громадянин України добровільно набув громадянство іншої держави;

б)      внаслідок вступу особи на військову службу, у службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іноземної держави без згоди на те державних органів України та за поданням відповідних державних органів України;

в)      якщо громадянство України набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів.

загрузка...