Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Грошові системи

План

  1. Суть, структура та призначення грошової системи.
  2. Еволюція грошових систем та її основні типи.
  3. Створення і розвиток грошової системи в Україні.
  4. Інфляція, її причини та наслідки.

Література:      Савлук ст. 153-165; 174-179; 222-230;
Александров М.М. ст. 61-68; 96-98.

1. Суть, структура та призначення грошової системи.

Грошева система – це законодавчо встановлена форма організації грошового обігу в країні. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами, встановленими державою.

Оскільки грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи постає на поверхні як суто національне. Кожна держава формує свою власну грошову систему, намагаючись надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім впливам, коли вони загрожують інтересам національної економіки. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної та економічної самостійності держави.

Грошова система країни формується історично, що позначається на структурі та змісті її елементів. Основними з них є:

  1. Найменування грошової одиниці. Виникає історично ї повністю залежить від держави.
  2. Масштаб цін. Являє собою величину грошової одиниці даної країни. Він складається під впливом попиту і пропозиції і служить для співмірності вартості товарів через ціни.
  3. Валютний курс. Співвідношення між грошовими одиницями (валютами) різних країн.
  4. Види готівкових грошових знаків, які мають законну платіжну силу, Встановлюється державою і регулюється внутрішнім законодавством через НБУ. Види готівкових грошових знаків: банківські, казначейські білети і розмінна монета.
  5. Регламентація безготівкового обороту. Залишки на рахунках в банках використовуються для платежів шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок їх одержувача і регламентуються державою.
  6. Державний орган, який регулювання грошового обороту. Безпосереднє регулювання грошовим оборотом здійснюють банки, що і виділяє їх як самостійний елемент грошової системи. Орган, який здійснює регулювання – центральний банк.

Грошова система забезпечує правову та організаційну базу для розроблення та реалізації грошово-кредитної (монетарної) політики в країні. Не можна вважати ефективною грошову систему, якщо в країні проводиться не досить виважена монетарна політика, яка не забезпечує надійного регулювання грошової маси (пропозиції грошей) і належної стабільності грошей.

2. Еволюція грошових систем та її основні типи.

З появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва в XVI-XVII ст. – сформувалися грошові системи, які поступово змінювалися і набували різних форм.

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

Системи металевого обігу реалізувались у формі біметалізму (панування двох металів) та монометалізму (панування одного металу),Найпослідовнішою формою монометалізму виступав золотомонетний стандарт, який найбільше відповідав вимогам капіталізму вільної конкуренції, сприяв розвитку виробництва, кредитної системи, світової торгівлі і вивезенню капіталу.

Для системи паперово-кредитного обігу характерна бюджетна і кредитна емісії. Бюджетна емісія характеризується величиною бюджетного дефіциту, що відповідно до законів обігу паперових грошей викликає їх постійне знецінення. Кредитна емісія забезпечує еластичність грошового обігу, дає можливість, на відміну від бюджетної емісії, не тільки легко збільшувати, а й зменшувати кількість грошей в обігу, Це створює реальну можливість підтримання їх кількості нарівні об’єктивної потреби обігу.

Ринкову грошову систему характеризує вільне функціонування грошей. Зберігаються лише певні обмеження проведення грошових операцій нарівні банків, при цьому регулювання грошового обігу проводиться шляхом використання економічних методів впливу на обсяг, динаміку та структуру грошової маси.

Неринкову грошову систему відрізняє наявність значних обмежень щодо функціонування грошей (талони, карткові системи розподілу і т.д.), заборони певних грошових операцій, здійснення контролю за грошовими операціями юридичних і фізичних осіб тощо. Такий тип властивий адміністративно-командній економіці (СРСР) і обумовлює підрив самої природи грошей.

У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Режим регулювання валютних відносин та визначення валютного курсу забезпечує органічне включення національної економіки в світову.

Грошова система закритого типу передбачає використання валютних обмежень, які зумовлюють ізоляцію національної економіки від світової валютний курс фактично виступає як формальний елемент грошової системи.

Грошова система України нині має кредитний ринковий характер, який формувався поступово в процесі ринкової трансформації її економіки, розвитку грошового ринку та його інфраструктури.

3. Створення і розвиток грошової системи в Україні.

Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені в ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (20.03.91р.). Цим законом НБУ надавалося монопольне право здійснювати емісію грошей на території України та організовувати їх обіг, забезпечувати стабільність грошової одиниці, проводити грошово-кредитну політику тощо.

Перші практичні кроки щодо створення своєї грошової системи були зроблені на початку 1992 року, коли були запроваджені українські купоно-карбованці. Тобто в обороті одночасно опинилися два види валюти.

Проте обіг рублів і купоно-карбованців не приніс Україні очікуваних позитивних наслідків. Купоно-карбованець втратив свої початкові позиції перед рублем і став швидко знецінюватись. Причини: обвальний спад виробництва; в обороті більше використовувався рубль, що причинило відтік, товарів за межі України; запровадження системи взаємозаліку, яку запровадив центральний банк Росії.

Щоб погасити негативні наслідки паралельного обігу 2-х валют було запроваджено купоно-карбованець у безготівкову сферу і вилучено з неї рубль. Нові гроші було названо «українські карбованці» вони набули статус тимчасових національних грошей і стали єдиним засобом платежу на території України.

Протягом 93-96 рр. створено правові основи національної грошової системи ринкового типу, яка спроможна була б забезпечити належне управління грошовим оборотом для потреб економіки держави.

25 серпня 1996 року було підписано указ «Про грошову реформу в Україні» згідно з яким на протязі з 2 по 16 вересня 1996 року з обороту було вилучено купоно-карбованець і введено нову грошову одиницю – «гривню» і її соту частину – «копійку».

1999 році було прийнято ЗУ «Про НБУ» в якому чітко визначені права та обов’язки НБУ щодо забезпечення стабільності національної валюти, регулювання грошового обороту визначені методи та інструменти грошово-кредитної політики та інші види діяльності НБУ, що формують грошову систему України.

4. Інфляція, її причини та наслідки.

Термін «інфляція» в перекладі з латинського означає «вздуття».

Сучасній інфляції притаманний ряд відмінних особливостей. Якщо раніше інфляція носила локальний характер, то зараз – всеохоплюючий; раніше вона охоплювала певний період, тобто мала періодичний характер, а зараз – хронічний, таким чином, вона є наслідком дії багатьох факторів.

Необхідно розрізняти внутрішні та зовнішні фактора (причини) інфляції. Де внутрішніх причин можна віднести: монополізацію виробництва; незбалансованість інвестицій; кризу державних фінансів, а саме дефіцит бюджету, зростання державного боргу, емісія грошей та інше.

Зовнішніми причинами інфляції є світові структурні кризи (енергетична, валютна), нелегальний експорт золота, валюти тощо.

Отже, інфляція – це прояв диспропорційності у розвитку суспільного відтворення, що обумовлено порушенням закону грошового обігу. Таким чином, глибинні причини інфляції дуже часто обумовлюються економічними і політичними відносинами в країні.

Розрізняють відкриту та подавлену інфляцію. Відкрита проявляється у збільшенні цін, подавлена – у виникненні дефіциту товарів та погіршенні їх якості.

Інфляція здійснює негативний вплив на суспільство в цілому. Погіршується економічне становище: знижуються обсяги виробництва, оскільки коливання цін роблять непевними перспективи розвитку виробництва; відбувається перелив капіталу з виробництва в торгівлю та посередницькі операції, де швидший обіг капіталу та більше прибуток; розширюється спекуляція в результаті різкої зміни цін: зменшуються фінансові ресурси держави. Вона знижує реальні доходи, а отже і загальний рівень життя населення. Особливо важкою є інфляція для осіб з фіксованими доходами (пенсія, бюджетна сфера), Крім цього, інфляція знецінює заощадження громадян. В зв’язку з цим, щоб стримати різке падіння життєвого рівня, держава здійснює індексацію доходів та податкових пільг.

Інфляційні процеси призводить до загострення економічних і соціальних суперечностей і держави вимушені вживати заходів для подолання інфляції та стабілізації грошового обороту. Основні засоби боротьби з інфляцією грошові реформи та антиінфляційна політика.


загрузка...