Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Індекси

1.Загальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методу.

2.Загальні індекси. Агрегатний індекс як основна форма індексу. Середні арифметичні й гармоній­ні індекси.

3.Система індексів для характеристики динамики складного явища.

4.Види економічних індексів. Їх взаємозв’язок.

5.Взаємозв’язок індексів. Визначення впливу окре­мих факторів.

6.Територіальні індекси. Особливості їх обчислен­ня.

1.Загальне поняття статистичних індексів

Статистичні індекси – це відносні величини, які одержу­ють у результаті порівняння складних економічних ярищ, утво­рених з різнорідних елементів, що не підлягають безпосереднь­ому підсумовуванню.

За допомогою індексів можна характеризувати зміну як у часі, так і в просторі найрізноманітніших показників: обсягів виробленої продукції, посівних площ, урожайності, цін, вартості та собівартості, продуктивності праці і т. д. їх поділяють на дві групи: до першої належать об’ємні (сумарні) показники (напри­клад, розмір посівних площ, кількість худоби, обсяг продукції та ін.), які виражаються абсолютними величинами; до другої – показники, розраховані на певну одиницю (наприклад, урожай­ність, ціни, собівартість, продуктивність праці і т. д.).

Індекси, які відображують співвідношення простих одинич­них показників, називають індивідуальними, а індекси, що характеризують зміну певного показника в цілому по будь-якій складній сукупності, – загальними. За способом побудови загальні індекси поділяють на агре­гатні, середні із індивідуальних та середнього рівня.

2.Загальні індекси

Агрегатний індекс вважається основною формою загально­го індексу. Його застосовують для вивчення складних суспіль­них явищ, які містять у собі різнойменні елементи. Найбільш типовим загальним індексом кількісних показників є індекс фі­зичного обсягу.Побудований за цим принципом індекс називають індек­сом фізичного обсягу.

Вибір форми обчислення середнього індексу зумовлений насамперед наявністю в розпорядженні дослідника вихідної ін­формації поряд з індивідуальними індексами. Так, при наявності даних про вартість продукції в порівнянних цінах у базисному періоді загальний індекс із індивідуальних розраховують як се­редній арифметичний.

Між  розглянутими  вище видами індексів існує певне спів- відношення, згідно з яким середний індекс повинен дорівнювати агрегатному.

3. Система індексів

Із розглянутого вище зрозуміло, що явища, динаміка яких вимірюється індексами, складаються з різнорідних елементів. Це зумовлює неможливість вимірювання рівнів таких явищ. Із цього випливає необхідність їх вимірювання в динамічному роз­різі. Тому при обчисленні індексу завжди мають справу з двома рядами величин, які характеризують базисний і поточний періо­ди.

Залежно від періоду часу, який береться за основу при по­будові індексів, останні можуть бути базисними та ланцю­говими.

Індекси з постійними і змінними вагами. Як уже зга­дувалося, взаємозв’язок між базисними і ланцюговими індек­сами (добуток ланцюгових дорівнює базисному) є безумовним лише для індивідуальних індексів. Для загальних такий взаємо­зв’язок не порушується, якщо ряд загальних індексів розрахо­вано з постійною йагою.

4.Види економічних індексів: Індекси фізичного обсягу.Індекси цін.Індекс продуктивності праці.

5.Взаємозв”язок індексів

Уже відзначалося, що суспільно-економічні явища і проце­си перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. То­му значна частина статистичних показників взаємопов’язані. Наприклад, валовий збір є добутком показників урожайності на площу; виробничі витрати – добутком обсягу виробництва на собівартість; товарооборот – добутком кількості реалізованої продукції на ціну і т. д. Аналогічна взаємозалежність існує і між економічними індексами. Так, індекс валового збору до­рівнює добутку індексу врожайності на індекс посівних площ; індекс товарообороту – добутку індексу фізичного обсягу на ін­декс цін і т. д.

6.Територіальні індекси

Як уже згадувалося, статистичні індекси використовують не тільки для дослідження змін явищ і процесів у часі, а й для характеристики змін рівнів соціально-економічних явищ у прос­торі. Зокрема, статистика широко застосовує метод порівняння показників у розрізі підприємств, міст, економічних районів, областей, країн. Узагальнюючі показники, які характеризують співвідношення рівнів складних економічних явищ у просторі, тобто в розрізі територій і об’єктів, називаються територіаль­ними індексами. Побудова територіальних індексів має свої особливості порівняно з індексами, які характеризують динамі­ку явищ. Щодо об­числення індивідуальних територіальних ін­дексів, то тут ніяких труднощів не виникає, адже обчислюють­ся звичайні відносні величини порівняння. Наприклад, якщо по­рівнюється середньорічний надій від однієї корови у двох райо­нах, в першому з яких він дорівнював 4700 кг, а в другому – 4300 кг, то зіставленням першого показника з другим одержує­мо територіальний індекс 1,09. По суті, одержано індивідуаль­ний індекс, який показує, що надій у першому районі в 1,09 ра­за вищий, ніж у другому.

загрузка...