Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

1. Скласти кореспонденцію рахунків по операціях.

Задача 1. а) Одержано гроші в касу з розрахункового рахунку.

б) Виплачено з каси заробітну плату.

в) Здано гроші з каси па розрахунковий рахунок.

Задача 2. а) Видано з каси гроші під звіт.

б) Списати з підзвітної особи заборгованість і віднести на загальногосподарські витрати.

в) Повернуто в касу гроші підзвітною особою.

Задача 3. а) Оплачено з розрахункового рахунку постачальникам за раніше отримані товари.

б) Оплачено з розрахункового рахунку податки в бюджет.

в) Оплачено з розрахункового рахунку в пенсійний фонд. Задача 4. а) Задача 4. а) Поступили гроші на розрахунковий рахунок від покупців.

б) Поступили гроші на розрахунковий рахунок з каси підприємства.

в) Поступили на розрахунковий рахунок дивіденди по куплених раніше акціях.

Задача 5. а) На валютний рахунок підприємства поступила валюта від покупців.

б) 3 валютного рахунку продано валюту і виручка від її реалізації поступила на розрахунковий рахунок підприємства.

в) Списано позитивні курсові різниці, виявлені по валютному

рахунку підприємства.

Задача 6. а) 3 розрахункового рахунку відкрито акредитив.

б) Оплачено постачальнику з акредитиву за куплені товари.

в) Невикористана сума  акредитивів повернута на

розрахунковий рахунок.

Задача 7. а) Куплено державні облігації, гроші оплачено з розрахункового рахунку.

б) На розрахунковий рахунок отримано проценти від раніше куплених облігацій.

в) Погашені облігації, гроші за їх поступили на

розрахунковий рахунок підприємства.

Задача 8. а) Одержано від постачальника мінеральні добрива.

б) В документах на одержані мінеральні добрива виділено суму ПДВ, відобразити її на рахунках.

в) Списати мінеральні добрива на вирощування цукрових буряків.

Задача 9. а) Нараховано в бюджет ПДВ за реалізовану продукцію.

б) Нараховано в бюджет податок на прибуток.

в) 3 розрахункового рахунку оплачено в бюджет податки. Задача 10. а) Задача 10.Одержано від урожаю корми.

б) Списано корми на годівлю.

в)  Списано  нестачу  кормів  у  межах  природних  втрат за

рахунок підприємства.

Задача 11. а) Списано бензин на роботу вантажних автомобілів.

б) Списано запасні частини па поточний ремонт вантажних автомобілів, виконаних в автогаражі підприємства.

в) Нараховано оплату праці шоферам вантажних автомобілів.

Задача 12. а) Оприбутковано від урожаю зерно.

б) Списано зерно для реалізації.

в)    Проведено    нарахування    заборгованості    покупців    за

продаж їм зерна.

Задача 13. а) Списано корми на годівлю телят.

б) Визначено і оприбутковано привіс телят.

в) Вписано телят внаслідок загибелі і віднесено за рахунок

підприємства.

Задача 14. а) Переведено телиці в нетелі.

б) Списано бичка на забій.

в) Одержано м’ясо від забою бичка.

Задача   15.   а)   Куплено   телята,   гроші   оплачено   з   розрахункового рахунку.

б) Списано телята на реалізацію.

в)    Проведено    нарахування    заборгованості    покупців    за

продані їм телята.

Задача 16. а) Переведено нетелі в корови.

б) Одержано від постачальника автомобілів.

в)   Одержаний   автомобіль   зарахувати   в   склад   основних

засобів.

Задача 17. а) Нараховано знос основних засобів, які використовуються в тваринництві.

б) Списано основні засоби внаслідок їх реалізації.

в) Списано знос по реалізації основних засобів.

Задача  18. а) Отримано від постачальника малоцінні предмети, які зараховано в необоротні матеріальні активи.

б) Малоцінні предмети передано із складу в експлуатацію.

в) Нараховано знос по малоцінних предметах, переданих в

експлуатацію на молочно-товарну ферму.

Задача 19. а) Нарахована оплата праці дояркам.

б) Нараховано органам соціального страхування на оплату

праці дояркам.

а) витрати на утримання тварин 60000 грн.

б) одержано 500 ц приросту живої маси.

в) вартість побічної продукції – 1000 грн.

Задача 29. Визначити і списати відхилення по зерну за таких умов:

а) отримано від урожаю по плановій собівартості на 10000 гри., зерно залишилось на складі в господарстві.

б) фактична собівартість зерна становила 9000 грн.

Задача 30. Розрахувати живу вагу поголів’я за такими даними:

а) вага поголів’я на кінець звітного періоду – 300 ц.

б) вибуло поголів’я за звітний період – 250 ц.

7. Програмні питання

по лекціях для спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит” Дисципліна: Фінансовий облік

Тема 1. Завдання і принципи організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах.

2. Особливості сільськогосподарського виробництва, які впливають на організацію бухгалтерського обліку.

3. Керівництво бухгалтерським обліком і основні положення по його організації.

4. Документація господарських операцій і організація документообігу.

5. План рахунків та його характеристика.

6. Форми бухгалтерського    обліку   для    сільськогосподарських підприємств та їх характеристика.

7. Використання комп’ютерної техніки в бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств.

Тема 2. Облік грошових коштів

1. Економічний зміст кругообігу грошових коштів в сільськогосподарських підприємствах та завдання їх обліку.

2. Облік касових операцій.

3. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

4. Облік валютних операцій.

5. Облік операцій по інших рахунках в банках.

6. Облік цінних паперів.

7. Облік фінансових інвестицій.

8. Облік векселів одержаних і виданих.

Тема 3. Облік розрахункових операцій

1. Економічний зміст розрахункових операцій, їх характеристика і завдання обліку.

2. Організація обліку розрахунків.

3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

4. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

5. Облік розрахунків по претензіях.

6. Облік розрахунків по позабюджетних платежах.

7. Облік розрахунків з бюджетом.

8. Облік розрахунків по страхуванню.

9. Облік розрахунків з підзвітними особами.

10. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків.

11.      Облік розрахунків з працівниками по інших операціях.

12.   Облік розрахунків з засновниками.

13.    Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

14.    Облік розрахунків з дочірніми підприємствами.

15.    Облік бартерних (товарообмінних) операцій.

Тема 4. Облік кредитних операцій.

1. Економічний зміст кредитних операцій і завдання обліку.

2.  Синтетичний і аналітичний облік короткострокових кредитів.

3.  Синтетичний і аналітичний облік довгострокових кредитів.

Тема 5. Облік праці та її оплати

1.  Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку.

2. Облік особового складу працівників.

3. Первинний облік оплати праці.

4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з працівниками по оплаті праці.

5. Контроль використання фонду оплати праці.

Тема 6. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.

1. Економічний зміст матеріальних оборотних засобів і завдання їх обліку.

2. Організація складського господарства.

3. Первинний облік надходження і вибуття матеріальних цінностей.

4. Облік на складах.

5. Звіт про рух матеріальних цінностей.

6. Облік матеріальних цінностей в бухгалтерії підприємства.

7. Оцінка матеріальних цінностей.

8. Синтетичний і аналітичний облік готової продукції.

9. Синтетичний і аналітичний облік насіння і кормів.

10. Синтетичний і аналітичний облік сировини і матеріалів.

11. Синтетичний і аналітичний облік палива.

12. Синтетичний   і   аналітичний   облік    будівельних    матеріалів    і обладнання до встановлення.

13. Синтетичний і аналітичний облік запасних частин.

14. Синтетичний і аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Тема 7. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

1. Економічний  зміст і  завдання  обліку тварин  на вирощуванні  і відгодівлі.

2. Первинний облік тварин па вирощуванні і відгодівлі.

3. Облік тварин на фермах.

4. Синтетичний   і   аналітичний   облік   тварин   на   вирощуванні   і

відгодівлі.

Тема 8. Облік основних засобів.

1. Економічний зміст основних засобів і завдання їх обліку.

2. Класифікація основних засобів І їх оцінка.

3. Облік наявності основних засобів.

4. Облік надходження основних засобів.

5. Облік зносу (амортизація) основних засобів.

6. Облік ремонтів основних засобів.

7. Індексація балансової вартості основних засобів.

8. Облік вибуття основних засобів.

  1. Інвентаризація основних засобів.
  2. 10.Облік орендованих основних засобів.

Тема 9. Облік нематеріальних активів

1.  Економічний зміст нематеріальних активів і завдання їх обліку.

2.  Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

3.  Нарахування та облік зносу нематеріальних активів.

Тема 10. Облік витрат

1. Економічний зміст витрат виробництва та завдання їх обліку.

2. Склад і класифікація витрат.

3. Облік прямих витрат.

4. Облік загальновиробничих витрат,

5. Облік адміністративних витрат.

6. Облік інших витрат операційних діяльності.

7. Облік неопераційних витрат.

Тема 11. Облік реалізації продукції, матеріалів, робіт, послуг товарів

1. Економічний зміст операцій по реалізації продукції і завдання її обліку.

2. Первинні документи по обліку реалізації.

3. Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції.

4. Облік товарів і торговельних націнок.

5. Облік витрат на збут.

6. Особливості обліку реалізації при роздрібній і оптовій торгівлі.

  1. Облік комісійної торгівлі.

Тема 12. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

1.  Економічний зміст капіталу, його види та завдання обліку.

2. Облік статутного капіталу.

3.  Облік пайового капіталу.

4.  Облік резервного капіталу.

5.  Облік вилученого капіталу.

6. Облік неоплаченого капіталу.

7.  Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

8.  Облік забезпечення майбутніх витрат І платежів.

Тема 13. Облік капітальних інвестицій

1. Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку.

2. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій.

3.  Облік будівництва.

4. Облік придбання основних засобів.

5.  Облік формування основного стада.

Тема 14. Облік доходів і результатів діяльності

1.  Облік доходів від реалізації.

2. Облік інших операційних доходів.

3. Облік доходу від участі в капіталі.

4. Облік інших фінансових доходів.

5. Облік Інших доходів.

6. Облік надзвичайних доходів.

7. Облік фінансових результатів.

Тема 15. Фінансова звітність

1. Склад і характеристика фінансової звітності.

2. Порядок складання і подання звітності.

загрузка...