Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

Господарська діяльність аграрних формувань супроводжується безперервним обміном інформацією між підприємством та зовнішнім середовищем. Однак менеджмент ефективним буде тільки в тому випадку, якщо управлінські рішення ґрунтуватимуться на своєчасній, достатній і достовірній інформації.

Основними джерелами інформації, використовуваної при аналізі господарської діяльності, є :

 • законодавчі акти,
 • різна нормативно-довідкова інформація,
 • прогнозно-планові дані,
 • дані договорів та угод,
 • дані оперативно-технічного,
 • аналітичного і синтетичного обліку,
 • статистична, бухгалтерська та фінансова звітність,
 • різні поза облікові джерела — акти ревізій і аудиторських обстежень, матеріали нарад, зборів, статті в пресі, особисті спостереження тощо.

Оцінка основних джерел аналітичної інформації, і в першу чергу бухгалтерської та планово-нормативної, показує, що вони не завжди відповідають вимогам сучасного менеджменту.

До недоліків можна віднести недостатньо інформації про:

 • зміну екологічних і соціальних процесів на сільськогосподарських підприємствах;
 • стан і зміну факторів зовнішнього середовища та наслідки цього впливу на результати господарювання;
 • зміни  в ринкових та фінансових процесах;
 • прилади і методики оцінки стану біологічних об’єктів (рослин і тварин), технічних засобів, якісних параметрів продукції, особливо сільськогосподарської;
 • необ’єктивність нормативів, які використовують для планування й оцінки результатів господарської діяльності підприємств тощо.

Крім того, проблеми методологічного і методичного характеру інформаційного забезпечення аналізу в сучасних умовах зумовлені ще й рядом обставин:

 • появою різних форм власності,
 • диверсифікацією та структурною перебудовою економіки;
 • різним підходом до організації економічної роботи на підприємствах за централізованої планової і ринкової економіки;
 • стабільною інфляцією;
 • повільною трансформацією джерел інформації, які б забезпечили оперативний контроль (моніторинг) за процесами реформування аграрної економіки;
 • відсутністю стандартів, які б передбачали однозначність у тлумаченні й оцінці окремих економічних показників, категорій, понять тощо;
 • недостатнім використанням в економічній роботі ЕОМ.

Перехід до ринкової економіки, зумовлює появу нових форм власності, в яких специфічно відбуваються деякі економічні процеси, а, отже, виникає потреба в новій інформації.

загрузка...