Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Іноземне інвестування в АПК України

Інвестиція - довгострокове вкладення коштів у відтворення основних засобів (будівлі, обладнання, транспортні засоби) в обігові активи та різні фінансові інструменти (акції, облігації тощо та в окремі види нематеріальних активів), придбання патентів, ліцензій, ноу-хау тощо.

Відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”, “…інвестиційними є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими інвестиціями можуть бути грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші  матеріальні

цінності); сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,   оформлених   у   вигляді   технічної  документації,   навичок   та виробничого досвіду, права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові права, інші цінності”. Інвестиції класифікуються за окремими ознаками:

•     за об’єктами вкладених коштів виділяють реальні та фінансові інвестиції;

•       за періодом інвестування – короткотермінові і довготермінові;

 • за формами власності – індивідуальні, державні, іноземні та спільні;
  • за характером участі – прямі і непрямі інвестиції;

•  за регіональною ознакою – внутрішньодержавні та зарубіжні.
У вирішенні проблем підвищення науково-технічного рівня й

ефективності агропромислового виробництва в перехідний період до ринкової економіки перспективним є залучення іноземних інвестицій.

Світова практика засвідчує, що залучення іноземних інвестицій дозволяє багатьом країнам справлятись із своїми економічними проблемами та забезпечити рух суспільства вперед.

Останніми роками в агропромисловому комплексі України запо­чатковано такі основні форми залучення іноземних інвестицій:

 • надання кредитів урядами іноземних держав уряду України для закупівель продовольства і на технічну допомогу;
 • відкриття кредитних ліній міжнародними банками на пільгових умовах для здійснення конкретних проектів в агропромисловому комплексі;
 • інвестиційне кредитування в різних формах іноземними фірмами українських товаровиробників щодо матеріально-технічного забезпечення.

Перша форма – це пільгове фінансування країн, що перебувають у складному соціально-економічному стані. Зокрема, уряд США виділяє кредити за пільговою програмою Р-480 для надання продо­вольчої допомоги країнам, що розвиваються або потерпіли від сти­хійного лиха.

Урядом США прийнято рішення про надання Україні такого виду пільгового кредиту під закупівлю в Америці соєвого шроту для реалізації його на комерційній основі тваринницьким комплексам. Повернення кредиту здійснюватиметься, починаючи з 2000 року, і розраховане на 15 років.

Більш перспективне, порівняно з цим видом кредиту – залучення інвестицій з боку таких міжнародних банківських структур як Європейський та Світовий банки реконструкції та розвитку.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає позики, гарантії по кредитах, здійснює інвестиції в статутні капітали, спря­мовані на сприяння переходу до ринкової економіки і стимулювання приватної і підприємницької діяльності. У країнах Центральної і Східної Європи, зокрема надаються переваги програмам розвитку приватного сектору, малих і середніх підприємств, проведення приватизації державних підприємств, заохочення прямих іноземних інвестицій, створення і зміцнення фінансових установ, реорганізації промислового сектору, створення сучасної інфраструктури для розвитку приватного сектору і переходу до ринкової економіки, поліпшення зовнішнього середовища.

Максимальний загальний термін надання кредитів – 10 років для комерційних підприємств і 15 років – для проектів у сфері розвитку інфраструктури.

Співробітництво Світового банку з агропромисловим комплексом України започатковане Проектом розвитку насінництва, який включає фінансування реєстрації сортів і апробацію насіння, організацію виробництва сортового суперелітного насіння кукурудзи, цукрових буряків і соняшнику в Одеській та Запорізькій областях. Інвестиції спрямовуються на будівництво трьох насінних заводів, заміну застарілого польового та лабораторного обладнання, машин і механізмів, а також на технічну допомогу міжнародного співтовариства та допомогу в підготовці кадрів.

Фінансують проект, загальна, вартість якого 32 млн. доларів США, окрім Банку, українські селекційні центри та ряд приватних вітчизняних компаній.

Приблизно 30 % суперелітного і 50 % товарного насіння плану­ється продавати на експортних ринках, що відіграватиме життєво необхідну роль у забезпеченні валютної окупності проекта.

Заслуговує на увагу такий вид залучення іноземних інвестицій як технічна допомога агропромисловому комплексу.

Одним із найбільших донорів щодо інвестування є Комісія Євро­пейського Співтовариства, яка здійснює технічну допомогу за про­грамою ТАСІ5 і інвестує консультативні послуги Україні у вирішенні конкретних проблем реформування та підвищення ефективності функціонування АПК.

У межах програми ТАСІ5 реалізується 15 проектів, які спрямо­вані на приватизацію радгоспів, удосконалення системи роздрібної торгівлі, підготовку кадрів, створення бізнес-плану розвитку галузі та декількох галузей у межах однієї області.

Одним із найбільших проектів вартістю 5,5 млн. екю є проект розробки нової політики і підтримки аграрних реформ.

Програма розрахована на 3 роки і фінансує роботу консультантів та експертів з країн ЄС, науковців і спеціалістів з України, а також реалізацію деяких пропозицій і рекомендацій.

Однією з форм довгострокового інвестиційного кредитування є поставка технологічного обладнання для переробки сільськогоспо­дарської продукції з наступною оплатою продукцією, що виробляється на цьому обладнанні.

Переваги такої форми інвестування в тому, що вона дає можли­вість:

 • створити повнокомплексне підприємство з сучасною західною технологією при відсутності в української сторони стартового валют­ного капіталу;
 • випускати конкурентоспроможну продукцію, яка відповідає ви­соким стандартам якості;
 • перекласти на іноземного інвестора маркетингові дослідження зовнішнього ринку і заповнення на ньому “своєї ніші”; забезпечити через іноземного інвестора вихід своєї продукції на зовнішній ринок, починаючи з моменту її випуску;
 • в користати довгостроковий кредит іноземного інвестора у вигляді поставок обладнання на вигідних умовах, а також одночасно з кредитом у вигідній для української сторони формі досвід кредитора в організації виробництва за сучасною технологією;
 • розрахуватися з фірмою, яка здійснила товарний кредит, своєю продукцією на безвалютній основі.

Широкого розповсюдження набувають різні види коротко- і дов­готермінових кредитів під засоби сільськогосподарського виробництва. Іноземні партнери поставляють українським господарствам насіння, пестициди, сівалки, обприскувачі тощо. Найчастіше такі форми інвестиційного кредитування мають місце в рослинницьких галузях: виробництві цукросировини, зерна, соняшнику. Фірми йдуть на таке співробітництво з такими господарствами, які чітко дотримуються агротехнічної дисципліни.

Ефективним є залучення іноземних інвестицій у формі вкладу в створення   спільних    підприємств    в   агропромисловому    комплексі

України. Прямі інвестиції, які здійснює іноземний партнер, мають переваги перед кредитами й іншими формами іноземної участі в роз­витку економіки приймаючої сторони, особливо в умовах кризи. Досвід багатьох країн, які перебували в такому стані, свідчить, що це відіграє позитивну роль у становленні фондів і модернізації виробництва.

Створення спільних підприємств – це поєднання власності партнерів різних країн і формування на цій основі виробничих фондів, які належать спільному підприємству, у рамках якого учасники реалізують свої права на спільне управління даним формуванням, спільно несуть виробничий і комерційний ризик у процесі підприєм­ницької діяльності.

Іноземний інвестор у цьому випадку прямо зацікавлений в ефек­тивному використанні своїх коштів, оскільки віддача від них є доходом не тільки партнера, а й його самого. Заради цього він фінансує найновішу технологію, налагоджує збут продукції на вигідних умовах, використовуючи для цього вже відпрацьовані комерційні канали. Нові технології сприяють активізації підприємницької діяльності, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, продуктивності праці, доходів у кінцевому рахунку.

Аналізуючи нашу та зарубіжну практику, найбільш пріоритетни­ми напрямами залучення іноземних інвестицій є: переробка сільськогосподарської продукції; харчова промисловість; виробництво сільськогосподарської продукції, яка має попит в інших країнах (соняшник, цукрові буряки, льон, зернові культури) і засобів захисту рослин; сільськогосподарське машинобудування; торгівля продукцією АПК.

Беручи до уваги фактичний стан з іноземним інвестуванням в агропромисловий комплекс України й аналізуючи проблеми, які виникають у цій сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, можна стверджувати, що цей процес може бути більш ефективним і корисним для вітчизняної економіки, якщо здійснити на державному рівні ряд заходів для формування сприятливого інвестиційного клімату.

За орієнтованими розрахунками агропромисловий комплекс Ук­раїни міг би щорічно освоювати 1 млрд. доларів США іноземних інвестицій, спрямувавши їх насамперед на технічне переоснащення сільського господарства та впровадження прогресивних технологій, створення бази виробництва засобів захисту рослин та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Зокрема, Західно­український агропромисловий комплекс має досить стабільні перед-

умови для досягнення високої ефективності інвестицій: родючі грунти, розвинуту транспортну мережу, вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови, наявність кваліфікованої робочої сили з низьким рівнем оплати праці, дефіцитом продовольчого та ресурсного ринку.

загрузка...