Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Інвентаризація основних засобів

Підприємства провадять інвентаризацію основних засобів не менше одного разу на рік. Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних засобів можна робити один раз на три роки.

Здійснює інвентаризацію комісія, склад якої визначається на підприємстві. Перевірку цінностей роблять за місцем їх знахо­дження та матеріально відповідальними особами. Перед початком інвентаризації перевіряють наявність і стан інвентарних карток, технічних паспортів та іншої документації по об’єктах основних засобів.

Якщо комісія виявила об’єкти, які не перебувають на обліку, то їх записують до інвентаризаційного опису, вказуючи основні характерні ознаки. Оцінюють такі об’єкти за справедливою вартістю.

Будівлі заносять в опис в індивідуальному порядку, використо­вуючи для кожної з них окремий рядок. При цьому вказують по­казники, передбачені формою опису, а саме: рік введення, основні матеріали, з яких побудовані стіни, фундамент, покрівля, розміри, балансова вартість, витрати на закінчений капітальний ремонт тощо. Місткість будівель зазначають залежно від їх виду. По зерносховищах показують максимальну кількість зерна (в тон­нах), яке можна помістити при нормальних умовах зберігання; по тваринницьких приміщеннях – кількість голів, які можна утри­мувати в них; по складах пального – максимальну місткість в куб. м; по ремонтних майстернях — кількість умовних ремонтів і виробничу площу в кв. м і так далі.

Аналогічно записують споруди і передавальні пристрої, до яких відносять: лінії електропередач, стаціонарні цистерни і ба­ки, різні меліоративні та водні споруди (водопроводи), колодязі, канали, ставки, мости тощо).

По машинах, обладнанню, транспортних засобах, вимірюваль­них приладах, лабораторному обладнанню складають окремий опис. Об’єкти заносять в індивідуальному порядку, зазначаючи показники, передбачені формою опису. Дрібні об’єкти, госпо­дарський інвентар, інструмент та інші засоби, які обліковують в інвентарних картках групового обліку, заносять в опис за їх наз­вою, вказуючи кількість таких предметів.

При проведенні інвентаризації комісія повинна звертати особ­ливу увагу на забезпечення правильного збереження об’єктів, їх використання тощо. По тракторах, комбайнах, автомобілях та інших складних машинах перевіряють також наявність та пра­вильність ведення технічних паспортів. Дані про наробіток

машин та проведення їх капітальних ремонтів заносять у технічні паспорти з бухгалтерського обліку, а також зазначають в описах.

Інвентаризацією основних засобів комісія виявляє зайві та не­потрібні об’єкти в господарстві (якщо вони є), які можна реалізу­вати в установленому порядку. Виявлені такі об’єкти заносять в опис і про наявність їх повідомляють керівників підприємства.

Робочу худобу, продуктивних тварин заносять до окремого опису. Велику рогату худобу, робочу худобу, свиней (маток та кнурів) і особливо цінні екземпляри овець та інших тварин пока­зують в описі індивідуально. Інші тварини відносять до вікових та статевих груп, вказуючи кількість голів та їх вагу. Вагу коней, верблюдів, ослів і собак не показують.

Багаторічні насадження заносять до окремого опису, де зазна­чають вид насаджень, їх площу, кількість дерев, балансову вартість та інші показники, передбачені формою опису.

Фактичну наявність об’єктів основних засобів, встановлену в результаті інвентаризації, порівнюють з даними бухгалтерсько­го обліку. По тих об’єктах, по яких виявлені розходження, скла­дають порівнювальну відомість підсумків інвентаризації. В ній встановлюють за кількістю і сумою нестачу та лишки основних за­собів. Виявлені лишки об’єктів основних засобів оприбутковують: дебет рахунку 10 «Основні засоби», кредит рахунку 424 «Безоп­латно одержані необоротні активи». Нестачу списують:

а) списано залишкову вартість – дебет субрахунку 976 «Списан­ня необоротних активів», кредит рахунку 10 «Основні засоби»;

б) списано знос — дебет субрахунку 131 «Знос основних за­собів», кредит рахунку 10;

в) зараховано на позабалансовий рахунок балансову вартість – дебет субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псу­вання цінностей».

загрузка...