Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ВСП НАУ ЗАТВЕРДЖУЮ
Ірпінський економічний коледж Заступник директора з навчальної роботи
____________Н.В.Ільченко
Викладач ______ШтиковЄ.О.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Число тижнів      16
Лекцій 32 год.
З дисципліни “ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЕМСТВА ” Практичних  (сем.) занять 32 год.
Спеціальність «Бухгалтерський  облік»  5. 050111 Курс   3 Самостійна робота 44 год.
Денна форма навчання Семестр

3,4

2006- 2007 н.р.

Всього    108      год.

Місяці Тижні Лекції Кількість годин Практичні заняття Кількість годин Самостійна робота Кількість годин Обов’язкова і рекомендована література
1 2 3 4 5 6 9 10 11
1 тиждень Організаційно-економічні  основи ринкових форм господарювання 2
 1. Розподіл пайового фонду.
 2. Розрахунок індивідуальні майнові паї.
 3. Визначення   приріст   пайового   фонду   майна   та   розподілити    його   між пайовиками.
 4. Визначення пайовий фонд на останню дату.
 5. Нарахування орендної плати пойовикам.
2 Особливості планування та організації сільськогосподарського виробництва. Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання. Поняття та складові ланки аграрного підприємства і їх взаємодія. Реформування відносин власності в аграрних підприємствах.. Організаційно-правові форми підприємств в умовах ринку. Організація селянських (фермерських) господарств. Установчі документи та реєстрація нових формувань. Агропромислова інтеграція. Особисті підсобні господарства. 4 Батіг А.І.

ст .  4-49

Тарасенко Г.С.

ст  . 13 -22

Про власність: Закон України від 07.02.91.

Про підприємництво: Закон України від 07.02.91.

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 22.06.93.

2 тиждень Організація інфраструктури аграрного ринку 2 1. Ознайомлення із основними положеннями установчих документів:

– торгових домів;

– переробних;

-заготівельно-збутових підприємств;

– товарної біржі;

2.Визначення суми лізингового контракту.

2 Котирування цін та проведення біржових розрахунків. Агроторгові дома. Аукціони. Ярмарки. Оптово-продовольчі ринки Споживча кооперація та фірмові магазини. Організація обслуговуючої та соціальної інфраструктури. Організація агросервісу в системі АПК. Організація матеріально-технічного забезпечення.. Особливості організації окремих напрямів агросервісної діяльності. Організація здійснення лізингових операцій. Організація соціальної інфраструктури. 4 Батіг А.І.

ст . 51-82

Про товарну біржу:Закон України від 10.12.91.

3 тиждень Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 2 1.Ознайомлення    із    загальними    положеннями    установчих    документів
обслуговуючого кооперативу;

2.Розрахунок розміру вступних внесків у кооператив.

3.Розрахунок розміру майнових паїв учасників.

4.Визначення ціни по видах продукції та розміру економічного результату.

2 Підготовка установчих документів та проведення установчих зборів. Організація функціонування кооперативу. Формування та діяльність адміністрації кооперативу. Вибір виду діяльності кооперативу. Організація господарської діяльності та формування базового капіталу. 2 Батіг А.І.

ст . 86-102

Тарасенко Г.С.

ст  .  51 -78

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93.

Установчі документи щодо створення та діяльності сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів. -НМЦ, 1999.

4 тиждень Засоби виробництва. Планування та організація їх використання 2 1. Обчислення   потреби   господарства   в   тракторах, комбайнах, транспортних засобах.

2.    Планування   вартості   ремонтів,   амортизаційних   відрахувань, розрахунок показників                                використання виробничих фондів.

2 Планування обсягу і собівартості вантажоперевезень. Організація ремонтної бази, ремонту, технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарської техніки. Планування потреби в оборотних засобах.. Планування потреби в нафтопродуктах та організація нафтового господарства. Планування потреби в кормах. Планування потреби в насінні. Планування нагромадження і використання добрив та засобів захисту рослин. 4 Батіг А.І.

ст . 106-132

Тарасенко Г.С.

ст  . 103 -127

Зрібняк Л .Я. Організація і планування виробництва на сільсько­господарських підприємствах. – К.: Урожай, 1999.

5 тиждень Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць 2
 1. Встановлення норм виробітку на сільськогосподарські роботи.
 2. Визначення потреби в працівниках.
2 Нормування праці на механізованих польових роботах. Нормування праці на транспортних і ручних роботах. Нормування праці в тваринництві. Поняття, принципи і завдання наукової організації праці. Форми організації праці. Наукова організація праці та атестація робочих місць. 4 Батіг А.І.

ст . 137-157

Тарасенко Г.С.

ст  . 170 -182

Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.92.

6  тиждень Організація оплати праці 4 1. Нарахування оплати праці за відрядно-преміальною і акордно-преміальною системами в рослинництві.

2. Визначення розцінок та нарахування оплати праці працівникам тваринництва за акордно-преміальною системою.

3. Оплата праці від чистого доходу.

4 Оплата праці в рослинництві. Оплата праці в тваринництві. Оплата праці працівників обслуговуючих підрозділів. Оплата праці керівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу. Оплата праці від валового доходу. 6 Батіг А.І.

ст . 162-193

Тарасенко Г.С.

ст  .   154-156

Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.92.

Єдині тарифні умови оплати праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 02.02.93.

7  тиждень Планування діяльності аграрних підприємств 2
 1. Планування урожайності, валових зборів посівних площ.
 2. Планування  продуктивності  тварин,   складання  обороту  стада великої рогатої худоби.
 3. Складання виробничої програми підприємства.
 4. Розрахунок фінансових результатів та точки беззбитковості.
2 Зміст і методика стратегічного і перспективного бізнес –планування. Суть та організація поточного і оперативного планування. Зміст і методика складання бізнес-плану сільськогосподарського підприємства. Розробка маркетингової програми бізнес-плану. Обґрунтування виробничої програми підприємства. Планування витрат і собівартості продукції. Складання фінансового плану підприємства 4 Батіг А.І.

ст . 201-257

Тарасенко Г.С.

ст  . 130-167

НелепВ.М. Планування на аграрному підприємстві КННУ, 1999.

8 тиждень Організація господарського розрахунку 2 Складання  виробничої  програми  комплексу  по  виробництву свинини на приватно-орендній основі. 2 Організація внутрішньогосподарського розрахунку.

Організація оперативного контролю госпрозрахункових витрат у ринкових умовах.

Формування і використання доходів госпрозрахункових підрозділів.

2 Батіг А.І.

ст . 271-280

Тарасенко Г.С.

ст  . 211 -225

9 тиждень Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських

підприємств

2 Організація і планування землеустрою та облаштування земельної території підприємств 2 Система рослинництва.

Система тваринництва. Система ведення обслуговуючих і підсобних промислових виробництв. Організація землеустрою та облаштування земельної території підприємств.

2 Батіг А.І.

ст . 282-295

Тарасенко Г.С.

ст  . 24 -31

10 тиждень Організація і планування допоміжних та обслуговуючих виробництв 2 Планування  затрат та визначення  собівартості   одиниці   роботи допоміжних і бслуговуючих виробництв 2 Особливості планування обслуговуючих виробництв. Планування роботи живого тягла. Планування потреби та використання електроенергії 2 Батіг А.І.

ст .316-318

Тарасенко Г.С.

ст  . 409-413

11 тиждень Організація і Планування виробництва продукції рослинництва 2
 1. Складання технологічної карти на вирощуванні озимої пшениці.
 2. Планування затрат по статтях і визначення собівартості зернових і технічних культур.
 3. Планування затрат за ресурсно-нормативним методом і визначення собівартості картоплі, овочів, продукції садівництва.
2 Організація системи сівозмін і структури посівних площ. Організаційно-економічне та агро-технічне обґрунтування системи сівозмін. 2 Нелеп В.М.

ст.107-115

Тарасенко Г.С.

ст  . 259-275

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 06.06.2000 № 767-2000.

12 тиждень Організація і планування виробництва кормів 2 Розрахунок потреби в кормах. 2 Особливості планування та організації кормо виробництва. Планування виробництва та використання кормів. Кормовий баланс. Організація польового і лукопасовищного кормовиробнитцва. Організація зеленого конвеєра 2 Батіг А.І.

ст . 348-359

Тарасенко Г.С.

ст  . 335-353

13 тиждень Організація і планування виробництва продукції тваринництва 2 1.Планування затрат і визначення собівартості продукції молочного скотарства.

2.Визначення собівартості продукції різних видів тваринництва.

2 Особливості планування розвитку поголів’я і виробництва продукції тваринництва. Організація виробництва продукції скотарства. Організація виробництва продукції свинарства. Організація виробництва продукції вівчарства. Організація виробництва продукції птахівництва. 2 Батіг А.І.

ст . 321-348

Тарасенко Г.С.

ст  . 335-353

14 тиждень Організація і планування зберігання та переробки продукції рослинництва 2 1.Розрахувати показники переробки продукції:

– зернових культур

– технічних культур

2 Організація зберігання і переробки зерна. Організація зберігання і переробки цукрових буряків. Організація зберігання і переробки овочів та картоплі. Організація зберігання і переробки плодів та ягід. Планування обсягів виробництва, асортименту та собівартості продукції переробки. 2 Батіг А.І.

ст .361-374

Тарасенко Г.С.

ст  . 433-436

16 тиждень Організація і планування зберігання та переробки продукції тваринництва 2 1. Розрахунок потреби молока для виходу молочних продуктів з переробки за асортиментом. 2 Організація зберігання і переробки м’яса. Організація зберігання і переробки молока. Планування собівартості продукції переробки тваринницької продукції. 2 Батіг А.І.

ст 383 -394

Тарасенко Г.С.

ст  . 433-436

Викладач                                                                               Штиков Є.О.

Розглянуто на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол №_________ від “_________ “______________________ 200_ р.

Голова комісії:                                                                       Л.П.Павлик

загрузка...