Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (ПРОМИСЛОВИХ) ВИРОБНИЦТВ

10.1. У підсобних (промислових) виробництвах собівартість виробленої продукції визначається на умовах франко-склад.

Собівартість продукції підсобних виробництв, наприклад, підприємств з переробки насіння соняшнику, що здійсню­­­ють переробку сільськогосподарської продукції, розраховується діленням витрат на переробку та вартості переробленої продук­­­ції за договірною ціною (без побічної продукції) на  кількість одержаної основної продукції.

У разі переробки власної і давальницької сировини кальку­­­ляція собівартості продукції здійснюється в два етапи: спо­­­чатку обчислюється собівартість переробки одиниці сировини, для чого всі витрати на переробку (без вартості побічної про­­­дукції) ділять на кількість переробленої (власної та давальницької) сировини (переробка давальницької сировини розглядається як виконання робіт на сторону), а потім визнача­­­ється собівартість  власної готової продукції,  для чого вар­­­тість сировини та суми витрат, пов’язаних з її переробкою (без вартості використаних відходів та побічної продукції за реалі­­­­­­заційними цінами) діляться на кількість власної готової про­­­дукції.

10.2. У плодоовочеконсервному виробництві розраховується собівартість кожного виду продукції. Для цього вартість пере­­­роблених овочів  і фруктів (без вартості відходів за цінами можливого їх використання) та інших компонентів (оцту, спецій, солі), оплата праці, відрахування на соціальні заходи пра­­­цівників прямо відносяться на відповідні види консервів. Ви­­­трати, які не можуть бути прямо віднесені на певний вид про­­­дукції (непрямі витрати), розподіляються між окремими її вида­­­ми пропорційно кількості вироблених умовних банок.

Аналогічним чином розраховується собівартість продукції пункту соління, однак між видами продукції вартість компонен­­­тів (солі, спецій тощо) розподіляється за технологічними нор­­­мами, передбаченими рецептурою, а непрямі витрати – пропорцій­­­но кількості виробленої продукції.

Непрямі витрати в сушильному виробництві розподіляються між видами продукції пропорційно центнеро-дням.

10.3. Собівартість продукції виноробного  виробництва  ви­­­значається діленням суми  витрат на виготовлення продукції включаючи сировину і допоміжні матеріали, використані у вироб­­­ництві (без вартості відходів за  реалізаційними цінами) на кількість готової продукції. Непрямі витрати на виготовлення вина та виноматеріалів розподіляються між видами продукції пропорційно кількості, а при потребі враховується ще й трива­­­лість її зберігання.

10.4. В підприємствах та підрозділах по переробці і приготуванню кормів розрахо­­­вується собівартість кожного виду одержаної продукції (вітамінно-трав’яного борошна, комбікормів, гранульованих кормів, кормосумішей тощо). Для ­­­цього вартість переробленої маси і добавок відноситься  прямо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на переробку  розподіляються пропорційно масі переробленої сировини.

10.5. Собівартість виробленої продукції млинів і крупору­­­шок включає в себе вартість переробленої сировини та витрати, пов’язані з її переробкою.

Для визначення собівартості кожного виду продукції (бо­­­рошна, дерті) вартість переробленого зерна та інші прямі вит­­­рати відносяться безпосередньо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на переробку розподіляються між видами продук­­­ції пропорційно умовній кількості переробленої сировини. Для розрахунку використовується показник продуктивності млина у разі виготовлення конкретного виду продукції. Наприклад, якщо продуктивність млина при переробці зерна на дерть на 30 від­­­сотків вища, ніж при його розмелюванні на борошно, то зерно, перероблене на борошно, перераховується в умовну продукцію із застосуванням коефіцієнта 10, а на дерть –  0,7.

10.6. У хлібопекарному виробництві витрати відносяться на  собівартість певного виду продукції, а суми, які не можуть бу­­­ти віднесені безпосередньо, розподіляються між видами продук­­­ції пропорційно виручці від реалізації.

10.7. Собівартість окремих видів продукції переробки моло­­­ка (вершки, сметана, масло, сир тощо) визначається діленням витрат на виробництво конкретного виду продукції на її масу. При цьому з загальної суми витрат виключається вартість вико­­­ристаних відвійок та іншої побічної продукції за цінами реаліза­­­ції. Непрямі витрати розподіляються між окремими видами про­­­дукції пропорційно виручці від реалізації.

10.8. Для обчислення собівартості продукцію забою тварин                               ­­­і птицю оцінюють за фактичною собівартістю. Розраховується фак­­­тична собівартість м’яса окремих видів тварин. Для цього до вартості тварин додаються витрати на забій і виключається вар­­­тість побічної продукції (шкур, субпродуктів першої та другої категорії тощо) за встановленими цінами чи цінами можливої ре­­­алізації. Результат ділиться на кількість одержаного м’яса.

На птахозабійних цехах калькулюється собівартість 1 цент­­­нера охолодженого м’яса. Побічну продукцію (пух, пір’я, підк­­­рилок, нестандартні тушки, субпродукти, кров, кишки) слід оці­­­нювати за цінами можливої реалізації.

У разі переробки декількох видів птиці непрямі витрати птахозабійного цеху розподіляються з урахуванням продуктивнос­­­ті конвеєрної лінії для переробки окремих видів птиці шляхом розрахунку кількості умовних голів з використанням таких кое­­­фіцієнтів: дорослі кури і курчата 1,0, качки – 2,0, індики і гуси – 4,0. На конкретний вид продукції відносять безпосе­­­редньо вартість забитої птиці та використаних матеріалів.

Для визначення собівартості продукції забою кролів (м’ясо і шкурки) всі витрати на забій, включаючи вартість забитих кролів за собівартістю (без вартості побічної продукції за цінами її можливої реалізації), розподіляються між цими ви­­­дами продукції пропорційно її вартості за реалізаційними ціна­­­ми.

10.9. Собівартість шкурок хутряних звірів калькулюється окремо за їх видами. Витрати на забій розподіляються між ними пропорційно кількості забитих голів. Шкурки, які за своїми розмірами чи якістю не відповідають діючим стандартам, вважа­­­ються нестандартними. Витрати між стандартними і нестандартни­­­ми шкурками розподіляються за цінами можливої реалізації. Со­­­­­бівартість шкурок складається з вартості забитих звірів, вит­­­рат на забій, первинну обробку та зберіганню знежирених шкурок в холодильнику (без вартості побічної продукції). При цьому витрати на зберігання знежирених шкурок в холодильнику розпо­­­діляються між їх видами пропорційно площі та тривалості збері­­­гання.

10.10. Собівартість 1 тонни трести складається з вартості переробленоі соломки і витрат, пов’язаних з її переробкою. У разі переробки трести у волокно собівартість волокна склада­­­ється з вартості переробленої трести і витрат, пов’язаних з її переробкою (без вартості побічної продукції).

10.11. У цегельному виробництві собівартість продукції об­­­числюється за переділами: заготівля глини та піску, виготов­­­лення цегли-сирцю, випалювання цегли. На перших двох переділах розраховуються витрати на одержання відповідно 1 куб. метра за­­­готовлених глини і піску та 1000 цеглин-сирцю. Собівартість випаленої цегли складається із витрат на випалювання, включаю­­­чи вартість цеглин-сирцю без вартості побічної продукції ­­­(половинок та битої цегли за реалізаційними цінами).

При незначному обсязі цегельного виробництва переділи не виділяються.  В цьому разі собівартість випаленої цегли обчис­­­люється виходячи з витрат на заготівлю сировини, виготовлення сирцю та випалювання цегли (без вартості побічної продукції).

10.12. У разі заготівлі деревини з власних лісонасаджень розраховується собівартість 1 куб. метра ділової деревини. Для цього витрати, включаючи плату за деревину, реалізовану на пні (без вартості побічної продукції, наприклад дров, за ціною можливого використання), діляться на кількість одержаної про­­­дукції.

Окремо обчислюються витрати на виготовлення пиломатеріа­­­лів, фактична собівартість яких складається з вартості розпи­­­ляної деревини (колод), заготовленої власними силами та прид­­­баної, а також витрат на їх розпилювання, зменшених на вар­­­тість одержаної побічної продукції (обаполку, обрізків, тир­­­си), яка оцінюється за цінами можливого використання.

У разі розпилювання на пилорамах сільськогосподарських підприємств деревини інших юридичних та фізичних осіб обчислення со­­­бівартості здійснюється відповідно до пункту 10.1 цих рекомендацій.

10.13. Витрати сільськогосподарських підприємств на добу­­­вання торфу плануються і обліковуються в цілому по виробництву незалежно від цільового призначення торфу. Готовою продукцією є заготовлений торф, висушений до встановлених кондицій.

У разі потреби розрахунок собівартості торфу здійснювати­­­меться  з  урахуванням його вологості, яка береться на рівні: торф для добрив – 55 відсотків, для підстилки – 40 відсотків, кусковий для палива – 33 відсотки,  фрезерний для палива – 40 відсотків. Це дає змогу визначити собівартість  заготовленої  продукції в перерахунку на торф умовної вологості.

Для визначення собівартості 1 тонни заготовленого для певного призначення торфу необхідно витрати на торфорозробку розділити на кількість торфу умовної вологості і помножити на  кількість торфу умовної вологості певного призначення. Одержа­­­ний результат ділиться на його фізичну масу. Виготовлення тор­­­фобрикетів слід розглядати як окремий переділ  торфорозробок. Собівартість виготовлених брикетів складається з вартості ви­­­користаного торфу та інших компонентів і витрат на приготуван­­­ня маси, її формування та сушіння.

Начальник Управління організації і

методології бухгалтерського обліку

та фінансової звітності                                                      Лавріненко Л. І.

Додаток 1

до Методичних рекомендацій  з планування, обліку і калькулювання собівартості   продукції  (робіт,  послуг) сільськогосподарських підприємств

Об’єкти планування та обліку виробничих витрат

і визначення собівартості продукції

Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання

І. РОСЛИННИЦТВО

1. Зернові та зернобобові культури
Пшениця озима Зерно, зернові відходи 1 центнер
Жито озиме - “ - - “ -
Ячмінь озимий - “ - - “ -
Пшениця яра тверда - “ - - “ -
Пшениця яра м’яка, сильна та інші види - “ - - “ -
Кукурудза на зерно - “ - - “ -
Ячмінь ярий - “ - - “ -
Овес - “ - - “ -
Жито яре, полба тощо - “ - - “ -
Просо - “ - - “ -
Рис - “ - - “ -
Гречка - “ - - “ -
Сорго - “ - - “ -
Чумиза - “ - - “ -
Горох - “ - - “ -
Квасоля - “ - - “ -
Сочевиця - “ - - “ -
Вика і викова суміш - “ - - “ -
Люпин кормовий - “ - - “ -
Соя - “ - - “ -

2. Технічні культури

Соняшник на зерно Насіння 1 центнер
Льон-довгунець Насіння, соломка - “ -
Коноплі - “ - - “ -
Буряки цукрові (фабричні) Коренеплоди - “ -
Буряки цукрові (маточні) - “ - - “ -
Висадки-насінники буряків Насіння - “ -
Тютюн Листя свіже, насіння - “ -
Цикорій Коріння - “ -
Лікарські культури трав’янисті однорічні Листя свіже, плоди, насіння - “ -
Лікарські культури трав’янисті багаторічні Листя свіже, плоди, насіння, коріння,

Розсада,

Трава свіжа, коріння

– “ –

1 тис. штук

1 центнер

Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
Ефіроолійні культури трав’янисті однорічні

Насіння, плоди

– “ -

Ефіроолійні культури трав’янисті багаторічні Насіння, листя

Свіже, кореневища, зелена маса, пагіння, саджанці

Суцвіття

- “ –

1 тис. штук

1 центнер

Ефіроолійні культури кущові Насіння, суцвіття

Квіти, листя і пагіння свіже, зелена маса. саджанці

1 центнер

1 тис. штук

Ефіроолійні культури деревоподібні Листя свіже, квітки

Саджанці

1 центнер

1 тис. штук

3. Картопля та овочеві культури

Картопля Картопля 1 центнер
Овочеві культури відкритого грунту Овочі - “ -
Капуста Качани 1 центнер
Коренеплодні овочеві культури (буряки, морква, редиска, редька, петрушка)

Коренеплоди

– “ -

Цибуля ріпчаста Цибуля - “ -
Цибуля на перо Цибуля на перо - “ -
Часник Часник (головка) - “ -
Помідори Плоди - “ -
Перець солодкий, гіркий - “ - - “ -
Баклажани - “ - - “ -
Огірки - “ - - “ -
Патисони, кабачки - “ - - “ -
Зелений горошок - “ - - “ -
Кукурудза цукрова в качанах молочно-воскової стиглості

Качани

– “ -

Салат Салат - “ -
Зелені овочеві культури (кріп, шпинат, гірчиця листова та ін.)

Зелень

– “ -

Багаторічні овочеві культури (ревінь, щавель, хрін та ін.) Насіння, зелень, кореневище

– “ -

Насінництво овочевих культур (окремо маточники, висадки – за основними культурами)

Коренеплоди, насіння

– “ -

Баштанні продовольчі культури (кавуни, дині, гарбузи)

Плоди, насіння

– “ -

Овочеві культури закритого грунту (цибуля на перо, огірки, помідори, салат, редиска, розсада) Плоди, коренеплоди, зелень (за видами)

Розсада (за видами)

1 центнер

1 тис. штук

Гриби Гриби 1 центнер

4. Кормові культури

Буряки кормові, морква Коренеплоди 1 центнер
Буряки цукрові на корм Коренеплоди - “ -
Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
Баштанні кормові культури Плоди - “ -
Насінники кормових коренеплодів і баштанних культур

Коренеплоди, насіння

– “ -

Кукурудза на силос і зелений корм Зелена маса - “ -
Інші силосні культури - “ - - “ -
Однорічні сіяні трави Сіно, насіння, зелена маса - “ -
Багаторічні сіяні трави - “ - - “ -
Сіножаті і пасовища природні Сіно, зелена маса - “ -
Силосування Силос 1 тонна
Сінажування Сінаж - “ -

5 Багаторічні насадження (плодові, ягідні культури та виноградники)

Насіннячкові культури Плоди

Живці

1 центнер

1 тис. штук

Кісточкові культури Плоди

Живці

1 центнер

1 тис. штук

Ягідники Ягоди 1 центнер
Виноградники Плоди

Живці

- “ –

1 тис. штук

Плантації хмелю Плоди

Живці, чубуки

1 центнер

1 тис. штук

Шишки хмелю Шишки хмелю

Живці

1 центнер

1 тис. штук

6. Квітникарство

Квітникарство відкритого грунту Квітки зрізані, бульбоцибу-лини, кореневище, живці, саджанці

1 тис. штук

Квітникарство захищеного грунту Квітки зрізані, квітки в горщиках, розсада

Насіння

Живці

– “ –

1 кілограм

1 тис. штук

Насіння квітникових культур Насіння 1 кілограм
Розсадники плодових і декоративних культур (окремо за видами та сортами)

Сіянці, саджанці

1 тис. штук

7. Незавершене виробництво у рослинництві

(витрати під урожай майбутнього року)

Посів озимих зернових на зерно Виконані роботи 1 гектар
Посів озимих зернових на зелений корм і силос

– “ -

– “ -

Посів овочевих культур на зиму - “ - - “ -
Підняття зябу - “ - - “ -
Лущіння стерні (без зяблевої оранки) - “ - - “ -
Внесення органічних добрив - “ - - “ -
Внесення мінеральних добрив - “ - - “ -
Снігозатримання ( у ІV кварталі) - “ - - “ -
Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
Догляд за багаторічними травами посіву минулих років

– “ -

– “ -

Посів багаторічних трав весною та восени звітного року

– “ -

– “ -

Догляд за парами під ярі культури врожаю майбутнього року

Виконані роботи

1 гектар

Роботи з докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

– “ -

– “ -

Вапнування та гіпсування земель - “ - - “ -
Первинне окультурення меліоративних земель

– “ -

– “ -

Підготовка теплиць - “ - - “ -
Підготовка парників - “ - - “ -
Зрошення - “ - - “ -
Осушення - “ - - “ -
Інші роботи незавершеного виробництва - “ - - “ -
Витрати на утримання меліоративних споруд

– “ -

– “ -

Витрати на утримання полезахисних лісосмуг

– “ -

– “ -

ІІ. ТВАРИННИЦТВО

1. Велика рогата худоба молочного напрямку

Основне стадо (корови та бики-плідники) Молоко

Приплід

1 центнер

1 голова

Худоба на вирощуванні та відгодівлі (телиці і бички різного віку, корови, бики-плідники, воли, вибракувані з основного стада, корови-годувальниці) Приріст живої маси,

Жива маса

1 центнер

– “ -

2. Велика рогата худоба м’ясного напрямку

Основне стадо (корови, бики-плідники і телята віком до 8 місяців) Приплід

Приріст живої маси

1 голова

1 центнер

Худоба на вирощуванні і відгодівлі (телиці і бички старше 8 місяців, корови, бики-плідники і воли, вибракувані з основного стада) Приріст живої маси,

Жива маса

- “ –

– “ -

3. Свинарство

Основне стадо свиней (свиноматки, хряки-плідники і поросята до відлучення) Поросята відлучені

Приріст живої маси

1 голова

1 центнер

Свині на вирощуванні Приріст живої маси

Жива маса

- “ –

– “ -

Свині на відгодівлі Приріст живої маси

Жива маса

- “ –

– “ -

Примітка. Об’єкти планування та обліку виробничих витрат у свинарстві можуть уточнюватися відповідно до існуючої технології в конкретних підприємствах.
Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання

4. Вівчарство (козівництво), роздільно – тонкорунне,

напівтонкорунне, напівгрубошерстне, грубошерстне

Основне стадо овець (вівцематки з ягнятами до вилучення, барани-плідники, барани-пробники, валухи) Ягнята на час відлучення

Вовна, пух, молоко

1 голова

1 центнер

Вівці на вирощуванні і відгодівлі Приріст живої маси

Вовна

- “ –

– “ -

5. Вівчарство каракульське і смушкове

Основне стадо (вівцематки з ягнятами до відлучення, барани-плідники, барани-пробники) Приплід

Вовна, приріст живої маси

1 голова

1 центнер

Вівці на вирощуванні і відгодівлі Приріст живої маси

Вовна

- “ –

– “ -

6. Птахівництво

Доросле стадо Яйця 1 тис. штук
Молодняк на вирощуванні Приріст живої маси 1 центнер

7. Інкубація

Інкубація яєць Добовий молодняк 1 тис. голів
Примітка. Об’єкти планування та обліку виробничих витрат у птахівництві можуть уточнюватися відповідно до існуючої технології, що використовується конкретним підприємством.

8. Конярство

Основне стадо Приплід

Молоко

Робота коней

1 голова

1 центнер

1 робочий день

Молодняк на вирощуванні Приріст 1 кормо-день

9. Кролівництво і звірівництво

Основне стадо Діловий молодняк 1 голова
Молодняк різного віку Приріст живої маси

Приріст

1 центнер

1 тис. кормо-днів

10. Рибництво, бджільництво, штучне осіменіння тварин і птиці

Рибництво Мальки

Цьоголітки, річники, ремонтний молодняк, риба

1 тис. штук

1 центнер

Бджільництво (розплідне, медове, запилювально-медове, запилювальне) Неплідна матка, матка плідна, пакети із бджолами (рої), соти бджолині

Мед, віск бджолиний

Прополіс

Рій

Яд бджолиний (сирець),

1 штука

1 центнер

1 кілограм

1 штука

1 грам

Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
пилок квітковий, маточне молоко

Соторамка

Запилення культур

1 штука

1 гектар

Шовківництво Кокони тутового шовкопряда, грена 1 кілограм
Одержання сперми (за видами тварин) Сперма 1 спермо-доза
ІІІ. ПІДСОБНІ (ПРОМИСЛОВІ) ВИРОБНИЦТВА З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Виробництво комбікормів Комбікорм, кормові суміші, кормові добавки, гранули, брикети 1 центнер
Переробка зерна Борошно, крупа, дроблене зерно, дерть - “ -
Первинна обробка льону і луб’яних культур Треста, коноплі, волокно - “ -
Переробка овочів, фруктів і картоплі Консерви

Швидкозаморожена засолена, заквашена продукція, сушена картопля, овочі, сухофрукти

Соки

Спирт

1 тис. умовних банок

1 центнер

1 тис. умовних банок

1 декалітр

Переробка олійних культур Олія, шрот, макуха 1 центнер
Виноробне виробництво Виноматеріал, сокоматері-ал, вино, коньяк, вакуум-сусло, сік, спирт 1 декалітр
Забій худоби і птиці, кролів тощо М’ясо, субпродукти,

Шкури, шкурки, смушки

Пір’я

1 центнер

1 штука

1 кілограм

Переробка молока Молочна продукція (в перерахунку на молоко), вершки, сметана, масло, сир 1 центнер
Утилізація відходів Перо, пух (у перерахунку на 12 відсотків вологості)

М’ясо-кісткове борошно

- “ –

– “ -

Виробництво вітамінно-трав’яного борошна Трав’яне борошно, сінне борошно - “ -
Об’єкт планування та обліку

виробничих витрат

Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
IV. ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА
Ремонтна майстерня Відремонтований об’єкт, виготовлений виріб 1 штука (замовлення)
Автомобільний транспорт Обсяг роботи 10 тонно-кілометрів,

1 машино-день,

1 машино-година

Жива тяглова сила Робочий день

Приплід

1 робочий день коней

1 голова приплоду

Електропостачання Електроенергія 10 кВт год.
Теплопостачання Теплоенергія 10 Гкал
Водопостачання Вода 1 куб. метр
Газопостачання Газ

Газ скраплений

1 куб. метр

1 кілограм

Холодильні установки Послуги з охолодження 1 центнеродень
V. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

Об’єкт планування та обліку виробничих витрат Об’єкти калькулювання продукції Одиниця калькулювання
Утримання і використання машинно-тракторного парку Обсяги роботи 1 умовний гектар
Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин - “ - 1 фізичний гектар
Поточний ремонт будівель і споруд Об’єкт ремонту 1 одиниця

Начальник Управління організації

і методології бухгалтерського обліку

та фінансової звітності                                                          Лавріненко Л. І.

Додаток 2

до  Методичних  рекомендацій  з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

сільськогосподарських підприємств

Оцінка побічної продукції

сільськогосподарських підприємств

Види побічної  продукції та одиниця калькулювання Методика оцінки побічної продукції
Солома і полова зернових та зернобобових культур, кукурудзиння, соняшничиння, солома сіяних трав (центнер) Нормативні витрати на виконання робіт зі збирання, транспортування та скиртування соломи, кукурудзиння, соняшничиння стосовно кількості продукції, що використана або буде використана в підприємстві
Гичка цукрових і кормових буряків (центнер) Нормативні витрати на збирання та транспортування гички з поля до пункту використання
Цукрові буряки, забраковані при кагатуванні та розкритті кагатів (центнер) За собівартістю коренів кормових  буряків (з урахуванням якості)
Насіння льону і конопель (центнер) Нормативні витрати на підготовку і обмолот стебел, транспортування та оброблення насіння
Дрібна і пошкоджена картопля та овочі, використані для годівлі тварин (центнер) За собівартістю коренів кормових буряків (з урахуванням якості)
Мед від бджолосімей, які використовувалися для запилення культур в теплицях (центнер) За реалізаційними цінами на момент обчислення собівартості
Відходи, одержані на збиранні насіння баштанних та овочевих культур (центнер) За реалізаційними цінами, а у разі згодовування тваринам – за цінами на корені кормових буряків
Падалиця (центнер) За реалізаційними цінами чи  цінами їх використання
Живці, відсадки, вуси, паростки (1 тис. штук) За цінами можливої реалізації
Гній (тонна) Вартість підстилки та нормативно-розрахункові витрати, які включають амортизацію та поточний ремонт пристроїв для видалення гною з тваринницьких приміщень, та транспортування витрати на зберігання гною та сечі в гноєсховищах
Види побічної  продукції та одиниця калькулювання Методика оцінки побічної продукції
Вовна-линька (центнер), пух (центнер), перо (центнер), міражні яйця (штук), м’ясо півників яєчних курей, забитих в дорослому віці, і м’ясо забитих звірів (центнер), шкури загиблих тварин (штук), молоко овець (центнер), шкарлупа (при інкубації, кілограм), гренажні кокони, з яких не вийшли метелики (центнер) За реалізаційними цінами чи цінами їх використання
Вартість робіт, виконаних племінних кіньми та молодняком коней (коне-день) За собівартістю коне-днів робочих коней
Пташиний послід (центнер) Нормативно-розрахункові витрати на видалення посліду з приміщень та його сушіння і зберігання, вартість тари
Відходи, що використовуються в промислових виробництвах і промислах За реалізаційними цінами або цінами їх можливого використання (допускається використання цін на аналогічні продукти на м’ясокомбінатах, молоко- і сир-заводах, птахозабійних підприємствах тощо).

Відходи, що не використовуються, не оцінюють.

Начальник Управління організації і

методології бухгалтерського обліку

та фінансової звітності                                                    Лавріненко Л. І.

загрузка...