Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Класифікація банківських кредитів

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками  та   критеріями.   Найбільш   зручною   є  така  класифікація банківських кредитів:

 • Ø за основними категоріями позичальників;
 • Ø за цільовим спрямуванням;
 • Ø за строками користування;
 • Ø залежно від забезпечення;
 • Ø за методами надання;
 • Ø залежно від кількості кредиторів;
 • Ø залежно від порядку погашення;
 • Ø за характером і способом сплати процентів;
 • Ø за ступенем ризику.

Виходячи   з   основних   категорій   позичальників розрізняють кредити:

 • галузям народного господарства;
 • населенню;
 • державним органам влади.

Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на:

 • виробничі ( на поповнення обігових коштів та основних засобів)
 • споживчі ( на споживчі цілі населення).

За строками користування кредити є:

ü Строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, свою чергу, можуть бути:

 • Ø короткостроковими (до 1 року);
 • Ø довгостроковими (понад 1 рік);

ü до запитання (онкольні) – видаються на невизначений строк, позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку.

Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;

• прострочені - строк погашення яких, встановлений кредитним договором, минув;

• відстрочені (пролонговані)щодо яких за клопотанням позичальника банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на більш пізню дату.

У залежності від забезпечення кредити є:

 • забезпечені  – надаються під забезпечення (застава, гарантія тощо);
 • незабезпечені (бланкові) – надаються без забезпечення.

Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими, надаються лише під зобов’язання позичальника , погасити позичку. Вони пов’язані з великим ризиком для банку, тому потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності позичальни­ка і надаються під більш високий процент.

У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є такі форми забезпечення кредитів:

• гарантія, або порука третьої сторони;

• переуступка контрактів, дебіторської заборгованості;

• застава товарних запасів;

•застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних паперів, дорогоцінних металів, страхування.

Гарантія, або порука – це зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності. Вона оформляється як самостійний обов’язок гаранта чи поручителя.

Переуступка контрактів практикується під час кредитування будівельних компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або послуг за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючому банку, внаслідок чого надходження коштів від замовника зараховуються в погашення кредиту.

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі банку рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником товари.

Забезпечення товарними запасами означає, що предметом застави може бути сировина; комплектуючі вироби; готова продукція тощо.

Забезпечення дорожніми документами використовується під час кредитування експортно-імпортних операцій. Заставою тут виступають документи, що підтверджують відвантаження товарів. Такі документи називаються коносамент і накладні.

Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якому предмет застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Предметом іпотеки може бути майно, пов’язане із землею, – будівлі, споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні насадження тощо.

Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: обладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари довгострокового вжитку.

Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного папера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має бути їх висока ліквідність.

За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються:

• у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремого з кожного кредиту;

• відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без щоразового погодження із банком умов кредитного договору;

• гарантовані – банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати клієнту кредит визначеного розміру протягом відповідного періоду.

Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів:

– із обумовленою датою видачі кредиту;

– із наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому.

Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити:

• надані одним банком;

• консорціальні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів; укладає з ним договір і надає кредит. Банк-менеджер займається також розподілом процентів;

• паралельні, що в їх наданні передбачають участь кількох банків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.

Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті, що погашаються:

-поступово (в розстрочку);

-водночас із закінченням строку кредитного договору;

-відповідно до особливих умов, визначених кредитними договорами.

За характером та способом сплати процентів є такі кредити:

– з фіксованою процентною ставкою;

– з плаваючою процентною ставкою;

– зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (звичайний кредит);

– зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабільної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку або запобігання збитків в умовах інфляції під час видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку відповідно до кредитного договору процентні ставки періодично переглядаються і звичайно прив’язуються до рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.

За ступенем ризику кредити поділяються на стандартні і нестандартні. Останні, в свою чергу, бувають:

• кредити під контролем;

• субстандартні;

сумнівні;

• безнадійні.

загрузка...