Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Класифікація доходів бюджету

У першому розділі бюджетної класифікації України “Класифікація доходів бюджету” відображена кодифікація усіх видів надходжень, які підлягають зарахуванню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків, що дає змогу визначити їхню економічну сутність.
Цей розділ складається з п’яти основних груп (табл. 1):
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) офіційні трансферти;
5) цільові фонди.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.
Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:
– надходження від продажу основного капіталу;
– надходження від реалізації державних запасів товарів;
– надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
– податки на фінансові операції та операції з капіталом. Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть поступати:
– від органів державного управління;
– від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;
– з іншої частини бюджету.
Державні цільові фонди – це фонди, створені відповідно до законів України , які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. Це, насамперед,:
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
Пенсійний фонд України;
Збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;
Збір на обов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з капіталом, то отримаємо сукупні доходи
Таблиця 1. І. Класифікація доходів бюджету
Код Назва
10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на ринкової вартості збільшення
11010000 Прибутковий податок з громадян
11020000 Податок на прибуток підприємств
12000000 Податки на власність
12010000 Періодичні податки на чисту вартість майна
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів самохідних
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
13030000 Платежі за користування надрами
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
13050000 Плата за землю
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
14010000 Податок на додану вартість
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів
14050000 Податки на окремі категорії послуг
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
15010000 Ввізне мито
15020000 Вивізне мито
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій
15040000 Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності
16000000 Інші податки
16010000 Місцеві податки і збори
16020000 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон
16030000 Податки, не віднесені до інших категорій
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок
16050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва
16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей
21040000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств
21060000 Рентна плата
21080000 Інші надходження
21090000 Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
22040000 Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
22090000 Державне мито
22100000 Митні збори
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій
23010000 Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
23020000 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції
23040000 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки
24000000 Інші неподаткові надходження
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
24020000 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань
24060000 Інші надходження
24070000 Надходження сум різниці в ціні на природний газ
24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
24100000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов’язань
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
24120000 Власні надходження бюджетних установ
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
33010000 Надходження від продажу землі
33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів
34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів
41020000 Дотації
41030000 Субвенції
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
43000000 3 іншої частини бюджету
43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
50000000 Цільові фонди
50010000 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
50020000 Пенсійний фонд України
50030000 Збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
50040000 Збір на обов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
50050000 Збір до Державного інноваційного фонду України
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища
50090000 Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування
50100000 Інші фонди
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Як видно із наведеної таблиці, окремі групи доходів складаються зі статей доходів, які об’єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:
• перша цифра – відповідає групі доходів;
• друга цифра – номер підгрупи бюджетної класифікації;
• третя та четверта цифри – відповідають розділу;
• п’ята та шоста цифри – означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;
• сьома та восьма цифри – відведені для кодування виду бюджету (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеплення платежу.
Наприклад, під кодом 30000000 зашифровані доходи від операцій з капіталом, 31000000 – надходження від продажу основного капіталу, 31020000 – надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Для кожного виду надходжень, що зараховуються до бюджетів, коду бюджетної класифікації Національним банком України присвоюється тільки йому відповідний тризначний символ банківської звітності. Це пов’язано зі специфікою зарахування платежів до місцевих бюджетів, яка склалася з переходом їх на казначейське обслуговування (на один рахунок місцевого бюджету може зараховуватися багато різних платежів). У процесі переходу на касове обслуговування місцевих бюджетів за доходами Національним банком будуть присвоєні символи банківської звітності усім, без виключення, кодам бюджетної класифікації, відповідно до яких платежі зараховуватимуться до місцевих бюджетів. Крім цього очікується також зміна символів банківської звітності окремих кодів бюджетної класифікації доходів місцевих бюджетів. Символи банківської звітності формуються для кодування аналітичних рахунків та забезпечують правильність (адресність) надходження коштів на відповідні аналітичні рахунки. При цьому кожному символу звітності відповідає окремий код бюджетної класифікації і аналітичних рахунків. Наприклад, коду бюджетної класифікації 11021200 “Відрахування від суми податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців” присвоєно символ банківської звітності 222.

загрузка...