Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Класифікація видатків бюджету

Новий підхід запроваджено щодо класифікації видатків, який дозволяє визначити не лише сам факт використання міністерствами та відомствами бюджетних коштів, а й пов’язати ці видатки з виконанням програмних завдань держави та мірою відповідальності у цьому кожного відомства.
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю приведення її у відповідність до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою забезпечення міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації об’єднаних націй. Класифікація має три рівні категорії (від 1 до 10), групи та класи. Категорії – це загальні цілі державного управління, а групи і класи описують засоби досягнення цих загальних цілей.
Державний бюджет на 2002 рік сформовано із застосуванням програмної класифікації видатків державного бюджету, кожен код якої відповідає коду нової функціональної класифікації видатків.
Наступним кроком стане запровадження програмної класифікації видатків місцевих бюджетів. Згідно наказу Міністерства фінансів України місцеві органи влади при складанні і виконанні місцевих бюджетів у 2002 році будуть використовувати тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (розроблену на основі функціональної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 03.12.1997 р № 265 із змінами та доповненнями).
Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:
1. Функціональна класифікація видатків бюджету (за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки) (КФКВ);
2.Економічна класифікація видатків бюджету (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці
видатки) (КЕКВ);
3.Відомча класифікація видатків (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);
4. Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ).
Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів. Можна виділити три рівні функціональної класифікації:
перший рівень – розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, 0100 – загальнодержавні функції, 0200 -оборона, 0300 – громадський порядок, безпека та судова влада, 0400 -економічна діяльність, 0500 – охорона навколишнього природного середовища тощо.
другий рівень – підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ “Економічна діяльність” – 0400, підрозділ “паливно-енергетичний комплекс” – 0430; Функціонування
виконавчої влади – 010200; розділ “охорона здоров’я” – 0700, підрозділ “лікарні та санаторно-курортні заклади” – 0730.
третій рівень – цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ “Духовний та фізичний розвиток” -0800; підрозділ “Культура та мистецтво” -0820; конкретні напрямки діяльності головних розпорядників коштів: художні колективи, концертні та циркові організації – 0822; творчі спілки – 0824, заповідники – 0827 тощо (табл. 2).

Таблиця 2. Функціональна класифікація видатків бюджету
Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
0112 Фінансова та фіскальна діяльність
0113 Зовнішньополітична діяльність
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам
0130 Інші загальні функції державного управління
0131 Управління системою державної служби
0132 Загальнодержавне планування та статистика
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
0140 Фундаментальні дослідження
0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління
0160 Проведення виборів та референдумів
0170 Обслуговування боргу
0171 Обслуговування внутрішнього боргу
0172 Обслуговування зовнішнього боргу
0180 Міжбюджетні трансферти
0200 Оборона
0210 Військова оборона
0220 Цивільна оборона
0230 Військова допомога зарубіжним країнам
0240 Військова освіта
0250 Дослідження і розробки у сфері оборони
0260 Інша діяльність у сфері оборони
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону
0320 Протипожежний захист та рятування
0330 Судова влада
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи
0350 Діяльність у сфері безпеки держави
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді
0370 Цослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність
0411 Загальна економічна та торговельна діяльність
0412 Регулювання трудових відносин
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство
0421 Сільське господарство
0422 Лісове господарство та мисливство
0423 Рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива
0432 Нафтогазова галузь
0433 Електроенергетична галузь
0434 Інші галузі паливно-енергетичного комплексу
0440 Інша промисловість та будівництво
0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин
0442 Обробна промисловість
0443 Будівництво
0444 Відтворення мінерально-сировинної бази
0450 Транспорт
0451 Автомобільний транспорт
0452 Водний транспорт
0453 Залізничний транспорт
0454 Повітряний транспорт
0455 Трубопровідний та інший транспорт
0456 Дорожнє господарство
0460 Зв’язок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0471 Торговельне господарство та заклади громадського харчування
0472 Туризм та готельне господарство
0473 Багатоцільові проекти розвитку
0480 Цослідження і розробки в галузях економіки
0481 Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності
0482 Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства
0483 Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу
0484 Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві
0485 Дослідження і розробки у сфері транспорту
0486 Дослідження і розробки у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики
0487 Дослідження і розробки в інших галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0512 Утилізація відходів
0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0520 Збереження природно-заповідного фонду
0530 Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0610 Житлове господарство
0620 Комунальне господарство
0630 Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0700 Охорона здоров’я
0710 Медична продукція та обладнання
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога
0721 Поліклініки загального профілю та амбулаторії
0722 Спеціалізовані поліклініки
0723 Стоматологічні поліклініки
0724 Станції швидкої та невідкладної допомоги
0725 Фельдшерсько-акушерські пункти
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади
0731 Лікарні загального профілю
0732 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
0733 Пологові будинки
0734 Санаторно-курортні заклади
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади
0750 Дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
0761 Будинки дитини
0762 Станції переливання крові
0763 Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров’я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0810 Фізична культура і спорт
0820 Культура та мистецтво
0821 Театри
0822 Художні колективи, концертні і циркові організації
0823 Кінематографія
0824 Творчі спілки
0825 Бібліотеки
0826 Музеї і виставки
0827 Заповідники
0828 Клубні заклади
0829 Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва
0830 Засоби масової інформації
0831 Телебачення і радіомовлення
0832 Преса
0833 Книговидання
0834 Інші засоби масової інформації
0840 Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку
0900 Освіта
0910 Дошкільна освіта
0920 Загальна середня освіта
0921 Загальноосвітні навчальні заклади
0922 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати
0923 Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади
0930 Професійно-технічна освіта
0940 Вища освіта
0941 Вищі навчальні заклади І і II рівнів акредитації
0942 Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації
0950 Післядипломна освіта
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0980 Дослідження і розробки у сфері освіти
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності
1020 Соціальний захист пенсіонерів
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці
1040 Соціальний захист сім % дітей та молоді
1050 Соціальний захист безробітних
1060 Допомога у вирішенні житлового питання
1061 Допомога на утримання житла
1062 Допомога на забезпечення житлом
1070 Соціальний захист інших категорій населення
1080 Дослідження і розробки у сфері соціального захисту
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту
Економічна класифікація видатків бюджету визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на:
1) поточні видатки (код 1000) – усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;
2) капітальні видатки (код 2000) – платежі з метою придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, землі і нематеріальних активів, а також капітальні трансферти.
3) нерозподілені видатки (код 3000) – це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;
4) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) – платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб’єктів господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов’язковою умовою є виникнення зобов’язання щодо повернення коштів.
Кожний напрямок видатків має цільове призначення. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ – 1100; нарахування на заробітну плату – 1120; видатки на відрядження – 1140, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -1160. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу – 2100; створення державних запасів і резервів – капітальний ремонт – 2200. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4100) передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ і включає надання внутрішніх кредитів (код 4110) та повернення внутрішніх кредитів (код 4120). Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200) включає кредитування та платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам: при
цьому надання зовнішніх кредитів має код 4210; повернення зовнішніх кредитів – код 4220 (табл.3.).

Таблиця 3. Економічна класифікація видатків бюджету
КЕКВ Назва
1000 Поточні видатки
1100 Видатки на товари і послуги
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
1120 Нарахування на заробітну плату
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1140 Видатки на відрядження
1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1170 Дослідження і розробки, державні програми
1200 Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями
1300 Субсидії і поточні трансферти
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1320 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
1340 Поточні трансферти населенню
1350 Поточні трансферти за кордон
2000 Капітальні видатки
2100 Придбання основного капіталу
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2120 Капітальне будівництво (придбання)
2130 Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
2200 Створення державних запасів і резервів
2300 Придбання землі і нематеріальних активів
2400 Капітальні трансферти
2410 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2420 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
2430 Капітальні трансферти населенню
2440 Капітальні трансферти за кордон
2450 Капітальні трансферти до бюджету розвитку
3000 Нерозподілені видатки
4000 Кредитування з вирахуванням погашення
4100 Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення
4110 Надання внутрішніх кредитів
4120 Повернення внутрішніх кредитів
Відомча класифікація видатків бюджету дає можливість здійснювати повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів. Вона засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів.
Наприклад, код Міністерства освіти і науки України – 220, Міністерства фінансів України – 350, Антимонопольного комітету України – 601, Рахункової палати України – 651, Тернопільської обласної державної адміністрації – 789 тощо.
Відомча класифікація видатків бюджетів затверджується:
1) для Державного бюджету України – Міністерством фінансів України
і визначається відповідно до закону про Державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України). Відомча класифікація видатків державного бюджету наведена у табл.4.;
2) для бюджетів самоврядування – міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу і визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті 22 Бюджетного кодексу України).

Таблиця 4.
Відомча класифікація видатків державного бюджету
квкв Назва
11 Управління справами Верховної Ради України
зо Державне управління справами
41 Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
60 Верховний суд України
70 Вищий господарський суд України
80 Конституційний Суд України
90 Генеральна прокуратура України
100 Міністерство внутрішніх справ України
110 Міністерство палива та енергетики України
120 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
140 Міністерство закордонних справ України
170 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України
180 Міністерство культури і мистецтв України
210 Міністерство оборони України
220 Міністерство освіти і науки України
230 Міністерство охорони здоров’я України
240 Міністерство екології та природних ресурсів України
250 Міністерство праці та соціальної політики України
260 Міністерство промислової політики України
280 Міністерство аграрної політики України
300 Державний комітет статистики України
310 Міністерство транспорту України
320 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
340 Державний комітет України у справах сім’ї та молоді
350 Міністерство фінансів України
351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
360 Міністерство юстиції України
512 Державний комітет України з державного матеріального резерву
516 Державна митна служба України
527 Державний комітет ядерного регулювання України
532 Державний комітет України у справах національностей та міграції
534 Державний комітет у справах охорони державного кордону України
538 Державна туристична адміністрація України
542 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту
545 Державний комітет зв’язку та інформатизації України
598 Вища рада юстиції
599 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
601 Антимонопольний комітет України
602 Вища атестаційна комісія України
607 Державний департамент України з питань виконання покарань
611 Державний комітет архівів України
612 Головне управління державної служби України
614 Державна податкова адміністрація України
615 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
625 Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України
637 Національна комісія регулювання електроенергетики України
638 Національне космічне агентство України
644 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
651 Рахункова палата України
652 Служба безпеки України
654 Національна академія наук України
660 Управління державної охорони України
661 Фонд державного майна України
673 Центральна виборча комісія
771 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
772 Вінницька обласна державна адміністрація
773 Волинська обласна державна адміністрація
774 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
775 Донецька обласна державна адміністрація
776 Житомирська обласна державна адміністрація
777 Закарпатська обласна державна адміністрація
778 Запорізька обласна державна адміністрація
779 Івано-Франківська обласна державна адміністрація
780 Київська обласна державна адміністрація
781 Кіровоградська обласна державна адміністрація
782 Луганська обласна державна адміністрація
783 Львівська обласна державна адміністрація
784 Миколаївська обласна державна адміністрація
785 Одеська обласна державна адміністрація
786 Полтавська обласна державна адміністрація
787 Рівненська обласна державна адміністрація
788 Сумська обласна державна адміністрація
789 Тернопільська обласна державна адміністрація
790 Харківська обласна державна адміністрація
791 Херсонська обласна державна адміністрація
792 Хмельницька обласна державна адміністрація
793 Черкаська обласна державна адміністрація
794 Чернівецька обласна державна адміністрація
795 Чернігівська обласна державна адміністрація
796 Київська міська державна адміністрація
797 Севастопольська міська державна адміністрація
868 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і щорічно визначається у законі про Державний бюджет України відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України.
Формування програмної класифікації видатків державного бюджету при складанні проекту закону про державний бюджет здійснюється за структурою кодування, наведеною у табл. 5.
Таблиця 5. Структура кодування програмної класифікації видатків державного бюджету Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1 2 3 4 Пояснення
X XX X
00 0 Головний розпорядник

(код відомчої класифікації видатків державного бюджету)

XXX 1 00 0 Відповідальний виконавець у системі головного розпорядника
XXX 1 00 0 (якщо відповідальним виконавцем є безпосередньо структурний підрозділ центрального апарату головного розпорядника – такою частиною коду є цифра «1», щодо всіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9»)
XXX X 0 бюджетна програма в межах одного відповідального виконавця
XXX X 01 0 (якщо бюджетна програма пов’язана з функціонуванням апаратів органів державної влади (в основному це коди діючої функціональної класифікації розділу “Державне управління “, ця частина коду визначається цифрами “01”, всі інші – “02”, “03”, “04” і далі в межах одного відповідального виконавця)
XXX X 0 для відстеження усіх бюджетних програм на реалізацію діючих інституційних та інвестиційних проектів п’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “6”
XXX X 0 для відстеження усіх бюджетних програм із резервного фонду п’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “7”
XXX X 0 для відстеження усіх бюджетних програм, що складають капітальні вкладення, п’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “8”
XXX XX напрям   діяльності   в    одній    бюджетній програмі (код визначається цифрами від “1” до “9”): на 2002    рік    цю    частину    передбачається    не застосовувати   з   метою   спрощення   системи   і апробування її на практиці (тому в даний час на цьому місці буде цифра “0”)

Обов’язковою умовою є прив’язка коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду нової функціональної класифікації видатків бюджету, що забезпечить можливість автоматичного групування показників бюджетних програм за функціональною класифікацією.
У більшості випадків за базу визначення бюджетної програми беруться бюджетні призначення окремого головного розпорядника за функціональною класифікацією, аналізується його організаційна структура з метою визначення відповідальних виконавців та детально визначається мета бюджетної програми, яку необхідно досягнути, і завдання, які необхідно виконати для досягнення цієї мети за рахунок відповідного бюджетного призначення.
З метою поліпшення прозорості та контрольованості використання бюджетних коштів бюджетну програму, обсяг видатків на яку складає більше 1-1,5 відсотка загального обсягу видатків державного бюджету, доцільно розподілити на декілька менших бюджетних програм.
Програмна класифікація видатків державного бюджету щорічно уточнюється і перезатверджується шляхом встановлення бюджетних призначень у Закону про Державний бюджет України. Незмінною залишається лише структура коду програмної класифікації видатків.

загрузка...