Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль і ревізія розрахункових операцій.

  1. Джерела і послідовність проведення ревізії розрахункових операцій.
  2. Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками і підрядчиками.
  3. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.
  4. Контроль і ревізія розрахунків за податками і платежами.
  5. Контроль і ревізія розрахунків із соціального страхування.

Раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності за правильність і своєчасність платежів, виконанню договірних зобов’язань, поліпшенню фінансового стану. Тому контроль за розрахунковими операціями посідає одне з центральних місць у контрольній діяльності.

Контроль охоплює такі розрахункові операції: розрахунки з постачальниками і підрядчиками, з покупцями і замовниками, з бюджетом за податками і платежами, із соціального страхування, із підзвітними особами, по претензіях, по відшкодуванню матеріального збитку, з різними дебіторами і кредиторами, розрахунки за кредитами банку.

Для забезпечення ефективного контролю розрахункових операцій доцільно дотримуватись такої послідовності перевірки по кожній групі розрахунків:

–              наявність, своєчасність і правильність укладання договорів (по постачальницько-збутових і виробничо-технологічних розрахункових операціях);

–              виконання договірних зобов’язань;

–              аналіз динаміки заборгованості та виявлення простроченої і безнадійної заборгованості;

–              контрольна інвентаризація розрахунків шляхом направлення службових листів на ім’я дебіторів або кредиторів із проханням підтвердити суму заборгованості або шляхом виїзду по місцю знаходженню боржників;

–              порівняння сум заборгованості в балансі на відповідну дату з даними бухгалтерських рахунків (36, 372, 374, 375, 63, 64, 64) у Головній книзі;

–              звірка записів у регістрах бухгалтерського обліку (журнали-ордери) з первинними документами, а первинних документів із договірними умовами, нормативними актами тощо.

Результати аналізу динаміки заборгованості відображують у спеціальній відомості, яку додають до акта.

Відомість простроченої заборгованості (дебіторської чи кредиторської) підприємства станом на …р.

№ пор.

Найменування заборгованості (назва підприємства, організації) Синтетичний рахунок Дата виникнення заборгованості Причини утворення заборгованості Характер заборгованості Сума, грн.. Вжиті заходи урегулювання розрахунків
1 2 3 4 5 6 7 8
Всього х х х х х

Джерелами контролю розрахункових операцій є:

–              первинні документи з обліку розрахунків з покупцями і замовниками та з постачальниками та підрядчиками (накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, акти прийнятих робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні іноземних постачальників, документи про сплату мита, зборів і податків), а також договори купівлі-продажу, вантажні митні декларації, довідки бухгалтерії про курсові різниці, рекламаційні акти;

–              накази й розпорядження по підприємству, авансові звіти з прикладеними документами, особові рахунки боржників;

–              журнал реєстрації претензійних, судових і арбітражних справ, договори на поставку продукції, разові угоди, комерційні акти, акти на приймання вантажу, письмова угода постачальника на пред’явлені претензії, виписки банку, платіжні доручення;

–              декларації, довідки й розрахунки за окремими видами платежів, виписки банку з прикладеними до них документами про перерахування належних сум у бюджет і в державні цільові фонди;

–              дані рахунків 36 «Розрахунки з покупцями й замовниками», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками і платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням»;

–              журнали-ордера, Головна книга, баланс.

Взаємовідносини між постачальниками та підрядниками регулюються договорами. Тому насамперед потрібно перевірити наявність і правильність оформлення договорів, їх відповідність типовим формам, своєчасність укладення, а також наявність додаткових погоджень щодо зміни цін, тарифів та інших умов, графіків постачання і виконання робіт тощо.

Під час ревізії застосовують спосіб вибіркової перевірки документів і записів у облікових регістрах.

Шляхом перевірки записів у журналі-ордері № 6 з рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» й у розрахунково-платіжних документах виявляють дату виникнення та характер кожної операції, правильність застосування цін, тарифів і торгових націнок, своєчасність і повноту оприбуткування матеріальних цінностей, своєчасність розрахунків і обґрунтування пред’явлених претензій. У разі необхідності проводять контрольну інвентаризацію матеріальних цінностей, що надійшли, зустрічну звірку розрахунково-платіжних документів щодо оприбуткування цінностей. Таку саму зустрічну звірку документів і облікових записів можна зробити й у постачальників.

У всіх випадках слід встановити реальність кредиторської заборгованості постачальникам, її відповідність даним фінансової звітності. Щодо заборгованості за кожним постачальником і підрядником виявляють дотримання строків позовної давності. Ревізору слід встановити правильність відображення на статтях балансу відповідних залишків заборгованості. Для цього зіставляють залишки за кожним видом розрахунків на одну і ту саму дату за даними аналітичного обліку з  залишками за синтетичним рахунком 63, Головною книгою, балансу. У випадку розбіжностей слід перевірити реальність і документальну обгрунтованіть заборгованості за кожним постачальником і підрядником зокрема.

Під час перевірки розрахунків з рахунка 36 «Розрахунки з покупцями й замовниками» слід уточнити правильність ведення аналітичного обліку розрахунків і повноту відображення всіх проведених операцій щодо розрахунків з покупцями й замовниками

На суму оплати за відвантажену продукцію підприємство надає покупцю розрахункові документи.

Ревізору слід ретельно перевірити повноту і своєчасність розрахунків покупців за придбану ними продукцію. Для цього проводиться інвентаризація розрахунків, надсилаються копії карток аналітичного обліку (контокорентні виписки) при розрахунках з іногородніми покупцями (організації-кредитори висилають організаціям-дебіторам). Підприємство-дебітор повертає картку протягом 10 днів з дня одержання. З одногородніми покупцями складається акт звірки.

Перевірка дотримання діючої кореспонденції рахунків щодо розрахунків з покупцями та замовниками дає змогу виявити помилки у відображенні розрахункових операцій та встановити факти умисного перекручення облікових даних з метою приховування зловживань.

Якщо ревізією виявлена тривала заборгованість окремих покупців, то за даними первинних документів, які підтверджують її виникнення, та за актом взаємної звірки розрахунків можна встановити причини несвоєчасних розрахунків і винних осіб.

Основним завданням ревізії є перевірка правильності проведення відповідних розрахунків платежів у бюджет і державні цільові фонди та своєчасності їх перерахування відповідно до чинного законодавства.

Насамперед ревізор перевіряє якість постановки й ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками й платежами. Для цього ревізор повинен з’ясувати:

–              чи забезпечує постановка бухгалтерського обліку на підприємстві перевірку достовірності звітних даних про доходи підприємства;

–              правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки;

–              відповідність показників балансу даним Головної книги, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, а також даним, відображеним у деклараціях і розрахунках, поданих у державну податкову адміністрацію;

–              правильність визначення валового доходу, валових видатків, прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації;

–              правильність проведення інвентаризації розрахунків за податками і платежами і відображення їх результатів в обліку і звітності;

–              реальність даних обліку про затрати на виробництво, які відносяться на валові витрати;

–              правильність реалізації готової продукції;

–              об’єктивність визначення валових затрат з метою оподаткування;

–              правильність складання декларацій, розрахунків за податками і платежами на підставі перевіреної фактичної інформації й реально відображеної в обліку і звітності;

–              своєчасність і повноту стягнення пені за несвоєчасність внесення в бюджет податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Слід також уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку зіставляють із записами в журналах-ордерах і Головній книзі за рахунками синтетичного обліку.

Одним із важливих завдань ревізора є перевірка правильності нарахування й повноти сплати податку на прибуток (25%). Складається Декларація про прибуток підприємств. Дані Декларації мають бути підтверджені первинними документами, даними бухгалтерського обліку й відповідати податковому обліку (звітності). Під час перевірки слід встановити своєчасність нарахування авансів.

Ревізор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї його частини, яка безпосередньо оподатковується. Тому зіставляють на ідентичність балансові дані про прибуток з його обліком у Головній книзі, журналах-ордерах, книгах за рахунком 79 «Фінансові результати», за Звітом про фінансові результати. Перевіряючи фактичний прибуток, необхідно впевнитися в обґрунтуванні бухгалтерських записів з дебету і кредиту рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», а також у законності витрат, що включаються в собівартість.

Ревізор звертає увагу на точність коригування валового прибутку в бік збільшення або зменшення.

Розпочинаючи ревізію розрахунків за соціальним страхуванням насамперед слід з’ясувати, чи зареєстрована юридична особа як платник страхових внесків за місцем знаходження Пенсійного фонду, фонду соціального страхування.

Відсотки:

–                                    до Пенсійного фонду – 32,3%

–                                    до соціальне страхування на випадок безробіття – 1,6%

–                                    на обов’язкове соціальне страхування (тимчасова втрата працездатності) –  2,9%

ревізору слід врахувати, що за рахунками 651, 652, 653 збір сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці.

Під час перевірки розрахунків зі страховими організаціями щодо індивідуального страхування персоналу підприємства (рахунок 654) слід звернути увагу на те, що такі розрахунки здійснюються за їхніми письмовими дорученнями у разі добровільного страхування з нарахованої їм заробітної плати шляхом страхових внесків за договорами та за обов’язковим страхуванням згідно із законодавством.

Крім того, перевірці підлягають витрати за рахунок відрахувань на соціальне страхування: допомога при вагітності і пологах, одноразова допомога при народженні дитини, на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників і членів їх сімей, на поховання, на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Під час перевірки правильності нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю слід встановити реальність визначення середньої заробітної плати й безперервного стажу роботи. Відтак зіставляють кількість оплачених днів і суму виплаченої допомоги за лікарняними листками з днями і сумами, показаними в бухгалтерському обліку.

загрузка...