Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і заробітної плати

 1. Джерела та нормативні акти ревізії
 2. Ревізія обґрунтованості планування і використання фонду оплати праці
 3. Перевірка правильності застосування норм і розцінок, оформлення первинної документації з обліку відпрацьованого часу
 4. Встановлення своєчасності і правильності нарахування і виплати згідно з діючою системою оплати праці, виявлення причин переплат, випадків недоплат.

Література:

 1. Романов Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. «Контроль і ревізія». Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002
 2. Усач Б.Ф. «Контроль і ревізія»: Підручник.- 4-те видання,стер. – К.: Знання-Прес, 2002
 3. Мамаєва О.О. «Контроль і ревізія», навчальний посібник, НМЦ по підготовці молодших спеціалістів, 2003
 4. Шатковська Л.С. «Економічний контроль на с.-г. підприємствах». – К.: Урожай, 1994

1.

Джерела ревізії:

 1. Плани, виробничі завдання, технологічні карти
 2. Штатний розпис, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, норми виробітку
 3. Накази та розпорядження адміністрації стосовно руху особового складу
 4. Генеральні та галузеві угоди, колективний договір, трудові договори, угоди, контракти
 5. Особові картки працівників
 6. Табелі обліку відпрацьованого часу, журнали обліку робіт і витрат
 7. Наряди за виконану роботу, наряди на відрядну роботу
 8. Листи обліку простоїв, облікові листи тракториста-машиніста, дорожні листи автомобіля
 9. Акти про брак
 10. Виконавчі листи, листи непрацездатності
 11. Накопичувальні відомості обліку використання машинно-тракторного парку, автотранспорту
 12. Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва, первинні документи з обліку виходу продукції
 13. Розрахунково-платіжні відомості, реєстри депонованої зарплати
 14. Журнал по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», Головна книга
 15. Форми фінансової, оперативної та статистичної звітності

Нормативні акти ревізії:

 1. Кодекс законів про працю в Україні
 2. ЗУ «Про оплату праці» № 108/95 – ВР від 24.03.1995р.
 3. ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» № 400/97 – ВР від 26.06.1997р.
 4. ЗУ«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105 – XIV від 23.09.1999р.
 5. ЗУ «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» № 2213 – Ш від 11.01.2001р.
 6. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» № 2240 – Ш від 18.01.2001р.
 7. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533 – Ш від 02.03.2000р.
 8. ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» №             від
 9. ЗУ «Про відпустки» № 504/96 – ВР від15.11.1996р.
 10. Інструкція зі статистики заробітної плати № 323 від 11.12.1995р.
 11. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України № 171 від 07.07.1995р.
 12. Галузева угода

2.

Перевірку обґрунтованості планування ФОП доцільно починати з оцінки розроблених і затверджених в установленому порядку нормативних документів: Положення про оплату праці, правил внутрішнього розпорядку, колективного договору, норм і розцінок, контрактів, договорів тощо. Ці документи розробляють на підставі законодавчих і типових нормативних актів та рекомендацій про оплату праці.

Надалі правильність планування ФОП перевіряють виходячи з виробничої програми, чисельності працівників, норм виробітку, тарифних розрядів, розцінок, навантаження з обслуговування тварин, штатних нормативів. Особливу увагу слід звернути на перевірку правильності визначення розцінок за одиницю продукції в рослинництві і тваринництві.

Планування тарифного фонду для визначення розцінок за продукцію рослинництва перевіряють за технологічними картами, звертаючи увагу на обґрунтованість планових обсягів робіт із урахуванням прогресивних технологій виробництва продукції та організації виконання робіт. Перевіряють, чи відповідають закладені у плані розрахунку ФОП норми, тарифні розряди і ставки затвердженим на даному підприємстві. Виходячи з нормативної чисельності працюючих, відповідно до технічно обґрунтованих норм обслуговування тварин, а також тарифних ставок з урахуванням продуктивності тварин і рівня механізації робіт, визначають обґрунтованість планового тарифного фонду в тваринництві. Планування ФОП в ремонтній майстерні, гаражі та інших обслуговуючих виробництвах контролюють на підставі даних про планові обсяги робіт, норм виробітку (нормативів затрат часу), тарифних ставок, окладів та положення про оплату праці в цих галузях.

Плановий ФОП адмінуправлінського персоналу перевіряють згідно з установленою галузевою угодою, нормами та затвердженими штатами; положенням про оплату праці адмінуправлінського персоналу і спеціалістів на конкретному підприємстві, його статутом.

Контролери зобов’язані також ретельно перевіряти правомірність включення до планового ФОП різного виду доплат: за кількість, стаж роботи, звання майстра, клас кваліфікації, суміщення професій персональні надбавки та інші доплати.

Достовірність звітних даних по фонду вивіряють із записами щодо нарахування оплати праці у зведених відомостях за складом і категоріями працівників. Після цього зіставляють плановий фонд із фактичним, визначають абсолютну економію або перевитрату, виявляють вплив факторів на відхилення (зміна чисельності працівників і середньорічного заробітку). Що стосується останнього, то слід урахувати рівень інфляції та використання інфляційних коефіцієнтів для порівняння даних, а також рівень виконання плану за обсягом виробництва продукції, після чого визначають відносну економію або перевитрату фонду.

У випадку перевитрати ФОП аналізують причини: приписки обсягів робіт; використання завищених розцінок, заниження норм; застосування погодинної оплати праці замість відрядної; зниження рівня механізації робіт; переважне використання ручної праці; порушення штатної дисципліни; необґрунтоване нарахування премій, додаткової оплати; недоліки в організації праці, зниження врожайності, продуктивності тварин тощо.

3.

Важливою умовою ефективного використання трудових ресурсів є обґрунтоване нормування праці та тарифікація працівників і робіт. При перевірці нормування встановлюють наявність календарного плану перегляду норм праці, виходячи із зональних норм виробітку на окремі види робіт з урахуванням впроваджених нових технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів. Основними показниками, що характеризують рівень нормування праці, є коефіцієнти технічно обґрунтованих норм та їх виконання. Останнє виявляють шляхом аналізу даних первинних документів: облікових праці і виконаних робіт, облікових листів трактористів-машиністів, нарядів тощо. Крім того, проводять опитування виконавців робіт, оскільки виконання норм виробітку не завжди підтверджує їх обґрунтованість. Подекуди виконання завищених норм досягають за рахунок зниження якості робіт, що негативно впливає на продуктивність праці, на якість продукції. Якщо потрібно, проводять контрольні спостереження, хронометражі, фотографування робочого дня. Одночасно з’ясовують причини невиконання норм виробітку і норм обслуговування тварин, а також масового їх перевиконання у значних розмірах.

Обґрунтованість тарифікації працівників і окремих видів робіт перевіряють на підставі протоколів засідань кваліфікаційних (атестаційних) комісій, тарифно-кваліфікаційних довідників, особових карток, розрахунково-платіжних відомостей, первинних документів з обліку праці та її оплати, наказів, розпоряджень адміністрації. За наявності сигналів, заяв про неправомірні дії з присвоєння вищих розрядів можна організовувати контрольні атестації.

Вибірковим способом перевіряють правильність використання норм, розцінок і підраховують переплати у зв’язку із завищенням розрядів робіт, розцінок, заниження норм виробітку. В актах або додатках до них обов’язково зазначають дату і номер документа, прізвища виконавців, і тих, хто затверджував документи з нарахування оплати праці.

4.

Перевірку здійснюють вибірковим способом. Для цього визначають зони найвищого ризику, тобто ділянки з найбільш можливою вірогідністю наявності помилок і порушень.

Доцільно перевірити первинні документи з нарахування оплати праці у тих виробничих підрозділах або категоріях працівників, де виявлено найбільшу перевитрату оплати праці, а всередині них – документи щодо оплати праці осіб з особливо високими заробітками і тих, в яких заробітки протягом певного звітного періоду значно коливаються. Для цього вивчають розрахунково-платіжні відомості і особові рахунки.

Одне з найбільш відомих порушень і зловживань при нарахуванні оплати праці – завищення обсягу робіт (приписки). Тому контроль доцільно сконцентрувати на виявленні саме цих фактів. Способи виявлення приписок залежать від особливостей нарахування оплати праці в окремих галузях.

При застосуванні в рослинництві протягом року відрядного або погодинного авансування перевіряють правильність визначення в кінці року заробітку за одержану продукцію і сум доплат.

При перевірці нарахування оплати праці працівникам тваринництва проводять звірку розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва з документами на оприбуткування продукції (журнал обліку надою молока, розрахунок визначення приросту живої ваги, акт на оприбуткування приплоду, щоденник надходження с.-г. продукції).

Особливу увагу слід звернути на перевірку обґрунтованості доплат, премій, надбавок. У рослинництві значні суми виплачують у вигляді додаткової оплати. Необхідно виявити наявність підстав для її нарахування, а також правильність застосування додаткової оплати згідно з Положенням про оплату праці. У тваринництві правильність нарахування надбавок перевіряють відповідно до Положення про підвищення тарифних ставок за обслуговування худоби на відгінних пасовищах, вивезення пасіки тощо. Перевіряють обґрунтованість доплат за класність, а також за стаж роботи, з’ясовують наявність посвідчення про присвоєння кваліфікації та відповідного стажу за трудовою книжкою.

Ревізією додаткової оплати праці в тваринництві встановлюють достовірність фактичних показників виробництва і відповідність їх умовам преміювання, правильність його застосування.

Ретельно перевіряють дотримання Положення про оплату праці і умов преміювання працівників адмінуправлінського складу, виявляючи факти завищення окладів, необґрунтованого нарахування доплат і премій. Для цього використовують зведену відомість по розрахунках з робітниками і службовцями, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу, різні розрахункові відомості на премії.

Паралельно з перевіркою нарахування оплати праці контролюють правильність утримань з оплати праці: податку з доходів фізичних осіб, пенсійного збору, внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, за виконавчими документами та ін. Слід встановити документальне обґрунтування і законність утримання сум та своєчасність їх перерахування. Перевірку здійснюють на підставі розрахунково-платіжної відомості (книги обліку розрахунків з оплати праці), первинних та інших документів відповідно до чинного законодавства.

Утримання податку з доходів фізичних осіб контролюють згідно з ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» №             від                    . слід звернути увагу на правильність обчислення сукупного оподатковуваного доходу громадян і середнього заробітку, правомірність застосування пільг з податку, особливості оподаткування матеріальної допомоги, натуральної оплати праці, оренди земельних паїв, правильність перерахунку податку.

Контроль соціальних зборів (внесків), що утримуються із заробітної плати, здійснюють на підставі таких документів: ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»; ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»; ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Страхові внески на державне соціальне страхування нараховуються на ФОП та інші виплати і утримуються з оплати праці, окрім виплат передбачених законодавством. Ці внески сплачуються у дні одержання заробітної плати. Невнесені страхувальником у встановлені строки платежі вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку. Такий контроль здійснюється шляхом перевірки документів про нараховану заробітну плату та інші виплати, на які нараховуються страхові внески розрахунково-платіжних відомостей.

Перевірці підлягають також утримання за виконавчими документами, які можуть проводитись не з усіх видів виплат. Загальний розмір усіх утримань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 50 % зарплати, що підлягає виплаті. Таке обмеження не поширюється на стягнення аліментів на неповнолітніх дітей; у цих випадках розмір утримань із зарплати не може перевищувати 70 %.

Перевірку відповідності даних аналітичного обліку показникам синтетичного обліку розрахунків з оплати праці встановлюють за Головною книгою й балансом на одну дату, зокрема на 1-ше число відповідного місяця. Якщо виявлено розбіжності між даними, слід встановити їх причини. Основними причинами є: підробки в розрахунково-платіжних і платіжних відомостях для приховування розкрадання грошей з каси шляхом змови бухгалтера і касира. Сам спосіб розкрадання полягає в завищенні загальної суми грошей в останній колонці р.-п. відомості «До видачі». Таку підробку можна виявити підрахунком підсумків у р.-п. відомостях як по горизонталі, так і по вертикалі. Кінцеві підсумки звіряють із сумою, показаною у ВКО й у первинних документах щодо нарахування зарплати.

Арифметичній перевірці підлягають: р.-п. відомість, видатковий КО, журнал обліку прибуткових і видаткових КО, касова книга, звіт касира, табелі обліку робочого часу, довідки й розрахунки для нарахування зарплати, наряди тощо.

Можуть бути випадки розкрадання грошей шляхом привласнення депонованих сум. У цьому випадку слід звірити депоновану суми за такими документами: реєстр депонованих сум, депонентська відомість, ВКО, особовий рахунок та карта депонента, журнал реєстрації ПКО і ВКО, касова книга і звіт касира, документ на прийняття на роботу або звільнення з роботи, р.-п. відомості за попередній період із підписами депонентів. Ревізуючи можуть викликати окремих депонентів для підтвердження одержання ними відповідних сум.

Доцільно перевірити, чи зафіксовані в розрахункових відомостях на оплату праці за 2-гу половину місяця усі раніше виплачені протягом місяця суми (аванс, відпускні, допомога при тимчасовій втраті працездатності), записані в ж.-о. № 1 с.-г. з рахунка 30 «Каса».

загрузка...