Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль касових операцій

У строки, які встановлені керівником підприємства, на кожно­му підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним пере­рахунком грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Для здійснення ревізії каси наказом керівника під­приємства призначається комісія, яка по результатах ревізії скла­де акт у двох примірниках. Один з них передається в бухгалтерію підприємства, а другий – матеріально відповідальній особі. При заміні касира акт складають у трьох примірниках (звільненому касиру, прийнятому касиру, бухгалтерії).

Вищі організації при проведенні документальних ревізій підприємствах проводять ревізію каси і перевіряють дотримана» касової дисципліни.

В акціонерних, кооперативних, громадських та інших підприємствах, де це передбачено їх статутом, такі ревізії здійснюють ревізійні комісії.

Перевірки касової дисципліни здійснюють органи Державної  податкової   адміністрації   України,   Державної   контрольно. ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансові органи та установи банків. Перед початком ревізії від касира береться розписка такого змісту: цим засвідчую що до початку проведення ревізії всі видаткові та прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли і під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані  за видатками.

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом перерахування всіх  грошей, що знаходяться в касі, цінних паперів, чекових книжок.

При ревізії каси звертається увага на повноту оприбуткування грошей у касу від реалізації, готівки з банку шляхом звірки касових документів з виписками банку. Списання грошей по касі  контролюється зіставленням з даними платіжних відомостей та І інших видаткових документів.

Контролюючими органами за результатами перевірки під­приємства (підприємця) у разі виявлення порушень складається акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою у трьох примірниках, у якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням. Акт містить висновки про резуль­тати перевірки, а також рекомендації керівнику підприємства що­до усунення виявлених недоліків. Акт підписується службовими особами, які проводили перевірку, а також керівником та голов­ним бухгалтером підприємства (підприємцем). Перший при­мірник надсилається органам державної податкової служби за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжит­тя заходів, передбачених чинним законодавством, другий – пере­дається безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю)» третій примірник залишається в документах контролюючого орга­ну. Якщо порушень не виявлено, то службовими особами, котрі проводили перевірку, складається довідка, що підписується службовими особами, які проводили перевірку, а також керівником та головним бухгалтером підприємства (підприємцем). Керівний підприємства або особа, що його заміщує, підприємець, має право під час складання акта перевірки не погодитися з результатами перевірки і надати щодо цього відповідні обґрунтовані зауваженні (пояснення) у письмовій формі, які додаються до акта. Результати перевірки дотримання порядку ведення касових операцій розгля­дається керівництвом підприємства (підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.

Умови зберігання готівки і цінностей та фактичну наявність готівки в касі підприємства установи банків не перевіряють.

Особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню повноти та своєчасності оприбуткування касами підприємств готівкових надходжень. Установи банків під час здійснення вищезазначеного контролю перевіряють правильність оприбуткування готівки,  одержаної  лише  з  банківських  рахунків.  Повнота  своєчасність оприбуткування готівкових коштів, одержаних у результаті здійснення підприємством господарської діяльності (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, на­дані послуги і від позареалізаційних операцій), перевіряється іншими контролюючими органами.

Особлива увага під час перевірки касової дисципліни має приділятися цільовому використанню готівки, яку підприємство (підприємець) одержує в установі банку. Цільове призначення цих коштів зазначається конкретним підприємством (підприємцем) при заповненні грошового чека встановленої фор­ми і не повинно суперечити чинному законодавству України.

загрузка...