Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Контроль витрат на управління і обслуговування виробництва

Завданням контролю витрат з управління і обслуговування виробництва є виявлення фактів необґрунтованого витрачання коштів на утримання апарату управління, правильності обліку цих витрат та віднесення на собівартість продукції і фінансові результати.

До загальновиробничих витрат включають:

–          витрати на управління виробництвом (о/п, відрахування на соц. заходи, витрати на службові відрядження працівників апарату управління і фахівців галузей тощо)

–          амортизація необоротних активів загально виробничого (цехового, дільничного, бригадного) призначення

–          витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів заг.-вир. Призначення

–          витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (о/п, відрахування на соц. заходи, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності тощо)

–          витрати на утримання заг. приміщень виробничого призначення (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення тощо)

–          витрати на забезпечення охорони праці, техніки безпеки й охорони навколишнього природного середовища

–          плата за оренду землі і майно виробничого призначення

–          інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Під загальногосподарськими (адміністративними) витратами розуміють затрати, пов’язані з управлінням та організацією виробництва у цілому по підприємству. До них належать:

  1. Загальні корпоративні затрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі тощо). До представницьких витрат відносять суми, використані на організацію прийомів, конференцій та інших заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу.
  2. Затрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого заг.-госп. персоналу.
  3. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів заг.-госп. використання включають: відрахування на амортизацію о/з заг.-госп. призначення, що належать підприємству; затрати на ПММ; о/п, включаючи відрахування на соціальні заходи, працівників, які обслуговують о/з; орендну плату за користування о/з заг.-госп. призначення; плату за ремонт о/з заг.-госп. призначення, затрати на опалювання, освітлення та утримання в чистоті і порядку о/з та інвентарю; плату за користування каналізацією і послуги асенізації.
  4. Затрати на утримання пожежної та воєнізованої сторожової охорони.
  5. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна), послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телефакс), на врегулювання спорів у судових органах.
  6. Інші витрати заг.-госп. призначення, до яких відносяться затрати, що не ввійшли до вище перерахованих, а саме: на використання й обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, засобів сигналізації); придбання ліцензій та інших державних дозволів на ведення конкретної господарської діяльності; придбання канцелярських, друкарських товарів; підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів та ін.

Перевірку доцільно розпочати з аналізу кошторису витрат, керуючись П(С)БО 16 «Витрати», Методичними рекомендаціями № 132, де визначено їх склад. Встановлюють дотримання затверджених штатних нормативів про склад адмінуправлінського персоналу та його оплату, на утримання автотранспорту, канцелярські, поштові, телеграфні, телефонні витрати та інші, норматив яких передбачено бізнес-планом.

Поточний контроль за дотриманням встановлених нормативів витрат здійснює бухгалтерська служба. Контроль проводять на підставі первинних документів з оплати праці, рахунків-фактур, накладних, звітів про використання коштів, виданих під звіт тощо.

При проведенні ревізій ретельно вивчають правильність організації обліку, а також обґрунтованість, законність і вірогідність відображення витрат. Для цього використовують дані рахунків 91 «Загально виробничі витрати» і 92 «Загальногосподарські витрати» у виробничих звітах ф. 13.3в с.-г. і 10.3г с.-г.

Заг.-вир. витрати рослинництва, тваринництва і промислових виробництв відносять на собівартість тільки тих видів продукції, які виробляються у відповідній галузі. Розподіляють їх пропорційно сумі витрат за мінусом вартості насіння в рослинництві, кормів – в тваринництві, сировини – в промисловому виробництві.

Адміністративні витрати не включаються до виробничої собівартості продукції і собівартості реалізованої продукції. Вони списуються на фінансові результати.

загрузка...