Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО РОЗДІЛУ РОСЛИННИЦТВО

1. Транспіраційний коефіцієнт (ТК) — кількість води (в грамах),
яка витрачається рослиною на утворення 1 грама сухої речовини.

2.Фотосинтез — це процес синтезу зеленими рослинами орга­нічних речовин з вуглекислого газу і води за допомогою світлової (електромагнітної) енергії.

3.Дихання — це сукупність фізіологічних процесів, за допомогою яких поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ і вода із звільненням енергії, яка забезпечує життєдіяльність організму.

4.Транспірація — процес витрачання води рослиною.

5.Ґрунт — верхній родючий шар землі.

6.Родючість — здатність грунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, теплі, повітрі.

7.  Буферність грунту — здатність грунту протистояти різким змінам реакції ґрунтового розчину.

8.  Структура грунту — це різні за розміром і формою агрегати, з яких складається грунт.

9.Структурність ґрунту — це здатність грунту розпадатися на агрегати (грудочки).

10.Гумус — комплекс органічних речовин, які утворюються в грунті після розкладання рослинних і тваринних решток.

11.Спілість грунту — це такий етап його зволоження, при якому витрачається найменше зусиль на обробіток, грунт найменше прилипає до знаряддя, найкраще кришиться і якість його обро­бітку висока.

12.Бур’яни — це всі дикорослі рослини, які з’являються в посівах сільськогосподарських культур.

13.Пестициди — хімічні речовини, які використовуються в рослинництві для контролю кількості шкідливих організмів.

14.Гербіциди — хімічні препарати, які використовуються в рослинництві для знищення бур’янів.

15.Снігозатримання — це утворення на полях снігових валків, які в 2—3 рази перевищують товщину снігового покриву.

16.Система землеробства — це комплекс тісно пов’язаних агро­технічних, меліоративних та організаційно-господарських заходів, які забезпечують найбільш раціональне використання сільсько­господарських угідь.

17.Сільськогосподарська культура — це певний вид рослини, яку вирощують на сільськогосподарських угіддях з метою вироб­ництва рослинницької продукції.

18.Чистий пар — поле, яке утримується вільним від культури та бур’янів протягом усього вегетаційного періоду.

19.Зайнятий пар — поле, на якому вирощують парозаймаючі культури.

20.Сидеральний пар — поле, на якому вирощують парозаймаючі культури та зелене добриво.

21.Монокультура — вирощування в одному полі або на всій площі земель, які є в обробітку, єдиної культури протягом 7 і більше років.

22.Повторний посів — вирощування в одному і тому ж полі однієї культури протягом 2—3-х років.

23.Беззмінна культура — це тривале (4—6 років) вирощування на одній і тій же площі поза сівозміною певного виду рослин.

24.Попередник — сільськогосподарська культура або чистий пар, які займали поле перед сівбою наступної культури.

25.Сівозміна — це науково обгрунтоване чергування сільсько­господарських культур і пару в часі і на певній території.

26.Механічний обробіток ґрунту — це дія на грунт робочими органами ґрунтообробних машин і знарядь на ту чи іншу глибину з метою створення сприятливих умов для росту і розвитку вирощу­ваних культур, поліпшення водно-повітряного, теплового та пожив­ного режимів грунту, активізації кругообігу поживних речовин у грунті, знищення бур’янів, шкідників, хвороб та їх збудників.

27.Захід обробітку ґрунту — це одноразова дія на грунт ґрунто­обробними знаряддями та машинами.

28.Система обробітку — це сукупність науково обгрунтованих заходів обробітку грунту, виконуваних у певній послідовності для створення оптимальних умов росту рослин і вирощування високих урожаїв у конкретних природних умовах.

29.Система зяблевого обробітку ґрунту — це сукупність заходів і способів обробітку під ярі культури після збирання попередника до закінчення осінніх польових робіт.

30.Передпосівний обробіток — це система заходів обробітку грунту від початку польових робіт навесні до сівби чи садіння сільськогосподарських культур.

31.Добрива — це органічні і неорганічні сполуки природного або промислового походження, що дають змогу поліпшувати живлення рослин та підвищувати родючість грунтів.

31.Елементи живлення — це елементи, необхідні для росту і розвитку рослин.

32.Діюча речовина добрив — це вміст основних елементів живлення, виражений в процентах до фізичної маси добрива.

33.Мінеральні добрива — це неорганічні солі, які містять певні елементи мінерального живлення.

34.Доза добрив — це кількість добрива в діючій речовині, яку вносять за один прийом.

36.Система застосування добрива — це комплекс науково обгрунтованих прийомів раціонального використання органічних і мінеральних добрив, який забезпечує одержання запланованої врожайності і підвищення родючості грунту.

37.Ерозія — це процес руйнування грунту.

38.Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах.

39.Родентициди — хімічні препарати для боротьби з шкідливими гризунами.

40.Акарициди — хімічні препарати для знищення кліщів.

41.Норма витрати пестициду — це кількість пестициду або робочої суміші, що витрачається для обробки одиниці поверхні (га, м2), об’єму.

42.Рослинництво — це наука про вирощування культурних рослин.

43.Насіння — це будь-які органи рослини, які використовують для її розмноження.

44.Сорт — це створена сукупність однорідних за морфологічними ознаками і біологічними якостями рослин, які походять від однієї або кількох родоначальних рослин і здатні успадковувати свою ботаніко-біологічну однорідність.

45.Гібрид — це організм, який виникає внаслідок схрещування батьківських форм з різною спадковістю.

46.Чистота насіння — це вміст насіння основної культури в масі насіння, виражений у відсотках.

47.Схожість — це кількість нормально пророслого насіння за встановлений для культури строк (7—10 днів залежно від культури), виражена в процентах від кількості висіяних насінин.

48.Вологість — вміст води в продукції (насінні, зерні тощо), виражений у процентах до загальної маси.

49.Норма висіву — це кількість схожих насінин, або маса насіння, яку висівають на площі 1 га.

50.Зимостійкість — стійкість рослин проти несприятливих умов зимового періоду.

51.Морозостійкість — здатність рослин витримувати темпе­ратуру нижче 0 °С.

52.Технологія вирощування — це науково обгрунтована послі­довність операцій та заходів по вирощуванню сільськогосподар­ської культури, завданням яких є оптимізація умов вирощування на всіх етапах росту і розвитку рослин з метою отримання макси­мального врожаю.

53.Інкрустація — протруювання насіння з використанням плівкоутворювачів.

54.Стратифікація — витримування насіння в піску при темпе­ратурі 4—5 °С протягом трьох (зерняткові) або шести (кісточкові) місяців.

55.Дражування — нанесення на насіння спеціальної глини з метою надання йому однакових розмірів і кулястої форми.

56.Інокуляція — обробка насіння мікробіологічними препаратами з метою покращення живлення рослин.

57.Програмування врожаю — це розрахунок оптимального кількісного співвідношення регульованих факторів з урахуванням малорегульованих і нерегульованих погодних умов, які в системі технологічного процесу забезпечують одержання запланованої врожайності при найбільш економній витраті ресурсів.

58.Прогнозування — це розробка прогнозу, тобто ймовірного уявлення про теоретично можливу врожайність, яка забезпечується ресурсами кліматичних факторів.

59.ФАР (фотосинтетично активна радіація) — це частина інтегральної радіації з довжиною хвиль 380—720 нм, яка спричи­нює фотохімічні реакції у зелених частинах рослин.

60.Стандартизація — це діяльність, яка полягає у пошуку рішень задач, що повторюються в сфері науки, техніки, економіки, і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній галузі.

61.Стандарт — це державний документ, який встановлює вимоги до групи однорідної або до конкретної продукції, правила, які забезпечують розробку, виробництво і застосування.

загрузка...