Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Загальні положення

Вся організація процесу навчання має стимулювати студентів наполегливо, старанно і систематично вчитися. Відповідно до вимог Регламенту навчального процесу в коледжі добре засвоєння знань студентами та об’єктивна оцінка рівня знань з боку викладача вимагають:

–          постійного контролю відвідування занять кожним студентом;

–          систематичного поточного контролю знань;

–          належної організації курсового іспиту.

Викладачем впроваджується контроль відвідування лекцій і практичних занять по кожній академічній групі, кожним студентом.

2. Критерії оцінки знань на практичних заняттях

Під час викладання дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» на практичних заняттях кожний студент з кожної теми виконує письмово практичні завдання.

Рівень знань на практичних заняттях оцінюється:

«відмінно» – студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки та акуратно оформляє завдання, був присутній на лекціях, має конспект;

«добре» – студент знає викладений матеріал на рівні вимог оцінки «відмінно», але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

«задовільно» – студент дає неправильну відповідь на одне питання або на всі запитання дає малообгрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдання, самостійність виконаного завдання;

«незадовільно» – студент дає неправильні відповіді на 2 – 3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, не має конспекту, виконує практичне завдання не в строк.

Критерії оцінки знань студентів при проведенні заліку шляхом тестування  з дисципліни

«Планування та організація діяльності підприємства»

Для проведення семестрової атестації ( паперовий варіант ) сформовано 32 варіанти пакетів тестових завдань з  дисципліни . До пакету включено 30  питань-тестів , на кожне з яких передбачено 3-4 варіантів відповідей. Кількість питань регламентується складністю питань та часом , відведеним на тестування ( в межах однієї академічної години ).

Кожен варіант відрізняється як змістом питань, так і змінним порядком розташування питань , а в питаннях – різною послідовністю варіантів відповідей. Для досягнення більш об’єктивного оцінювання знань студентів враховано складність питань , включених до пакету завдань.

В зв’язку з цим пропонується наступна диференціація питань за їх складністю :

питання високого рівня складності 100 – 5 тестів по 6 балів – в сумі 30 балів ;

питання середнього рівня складності 75 – 10 тестів по 4 бали – 40 балів ;

питання низькою рівня складності 50 – 15 тестів по 2 бали – 30 балів ;

разом   100 балів.

Оцінку складності питання визначає викладач , який веде дисципліну. Рівень складності позначається у верхньому лівому куті тестового завдання. Відповідаючи на питання, студент, вибирає номер відповіді, яку він вважає правильною , записує в « Картку оцінки знань» проти номера питання.

Картка використовується для підрахунку загальної суми балів та виведення атестаційної оцінки. А саме  – кожна правильна відповідь студента оцінюється за шкалою :

на питання високого рівня складності 100 – ( 90-100 ) – відмінно; на питання середнього рівня складності 75 – ( 75-89 ) – добре ; на питання низького рівня складності 50 – ( 60-74 ) – задовільно;

( 0 – 59 ) – незадовільно ;

Оціночні бали по кожному з питань пакету тестових завдань викладач фіксує в ” Картці оцінки знань студента “.

Для виведення атестаційної оцінки за основу береться загальна сума балів , визначена в картці та наведена шкала оцінок рівня знань. Студент може підвищити оцінку за результатами співбесіди з викладачем , але в межах суміжних порогів оцінок.

Картки оцінки знань проатестованих студентів в додаються до екзаменаційної ( залікової ) відомості і здаються на відділення в день прийому іспиту ( заліку ).

Примітка : Розрахунки до практичних завдань проводити на окремих листках.

загрузка...