Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Кругообіг засобів підприємства та місце грошових коштів у ньому

Для здійснення комерційної діяльності підприємство повинно мати оборотні засоби. Характерною їх особливістю є те, що вони повністю споживаються і відновлюються після кожного виробки-чого циклу. Оборотні засоби здійснюють безперервний кругообіг; із грошової форми вони переходять у матеріальну, потім у виробничу і знову в матеріальну і грошову. Цей процес можна виразити формулою: Г – М – В – М1) – Г1). На першій стадії /Г – М/ за гроші купують матеріальні цінності, які необхідні для процесу виробни­цтва: сировина і матеріали, корми, насіння, пальне, добрива, за­пасні частини, будівельні матеріали тощо. Тобто на першій стадії кругообігу гроші перетворюються в матеріальні цінності – процес постачання. На другій стадії /М — В/ вони споживаються в процесі виробництва і в результаті його одержують нові матеріальні цінності /В — М1)/, частина яких виступає як товар і продається процес реалізації. В результаті реалізації в господарстві знову з’являються гроші /М1) — Г1)/. Різниця між одержаною сумою від реалізації і авансованою для діяльності /Г1‘ – Г/ покаже результат господарювання (прибуток або збиток). Таким чином, у процесі діяльності підприємства гроші постійно здійснюють кругообіг і безперервно знаходяться на всіх її стадіях.

Грошові кошти підприємства в межах встановлених лімітів мо­жуть знаходитися у вигляді готівки в касі, а інші суми зберігають­ся на рахунках у банках. Частина грошей може бути вкладена в цінні папери з метою одержання доходу від них.

Гроші на підприємстві мають бути завжди: є гроші — фірма пра­цює, немає грошей — немає фірми, від неї залишається лише наз­ва. Бухгалтерія починається з обліку наявності та руху грошей. Для обліку коштів у Плані рахунків виділено такі рахунки: ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти». Вказані ра­хунки активні, по дебету в них відображають наявність та збіль­шення грошових коштів, а по кредиту – їх зменшення.

Облік грошових коштів повинен забезпечити їх збереження, а також давати інформацію для правильного і раціонального ви­користання.

загрузка...