Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Лабораторне заняття №4

Тема заняття:

Визначення кількісних  та  якісних втрат картоплі при збиранні, транспортуванні та зберіганні.

Мета заняття: Навчитись визначати  кількісні і якісні втрати картоплі на всьому шляху її  товаропросування від поля до споживача.

Матеріальне забезпечення  ГОСТ26545-85 «Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети, Технические условия».  ГОСТ76186-75 «Картофель свежий продовольственный заготовляемый и  поставляемый. Технические  условия».  ГОСТ  28372-93 (ИСО2165-74 ) межгосударственный стандарт   «Картофель свежий продовольственный. Руководство по  хранению». Державний стандарт України ДСТУ2177-93 “ Коренеплоди та бульбоплоди. Терміни та визначення”.
Література:

Контрольні запитання:

 1. Що таке природні втрати продукції ?
 2. Від яких  факторів залежить вміст поживних речовин у рослинній сировині?
 3. Що таке технологічний брак картоплі ?
 4. Яка різниця між абсолютним відходом  і технічним браком ?
 5. Які показники характеризують якість плодів і овочів ?
 6. Як  скласти  середній зразок  овочів ?
 7. Назвіть конструктивні різниці  кагатів  і траншей.
 8. Розкажіть про накр иття кагатів і траншей.
 9. Як відрізняються розміри  тимчасових сховищ на півдні та півночі України ?
 10. Де і на якому грунті  розміщують тимчасові сховища ?
 11. Які фактори в першу чергу впливають на температуру у масі продукції ?
 12. Що таке показники збереженості?
 13. Які показники збереженості  для  картоплі , буряків, моркви , капусти і цибулі?
 14. Роль вологовиділення у збереженості сировини.
 15. Які характеристики і норми для  зовнішнього вигляду картоплі?

З М І С Т   З А Н Я Т Т Я.

Завдання № 1 Вивчити види  втрат картоплі.

Основними    каналами втрат  картоплі є вирощування бульб з поганою лежкістю, несвоєєчасне і неякісне  збирання, порушення технології  транспортування, втрати в процесі  завантаження та перевезення, а  також незадовільне зберігання.

Розрізняють   нормативні та фактичні  кількісні і якісні втрати картоплі.

1.Н о р м а т и в н і    втрати  є об’ктивним  фактором . Вони обумовлені рівнем досконалості застосованих у виробництві технологічних прийомів механізмів, біологічної особливості продукції, таблиця №1.

2.Ф а к т и ч н і    втрати маси картоплі цілком залежать від якості          виконання  робіт у картоплярстві, тобто від дотримання  та правильного виконання  окремих тетнологічних операцій і прийомів підчас  збирання врожаю,післязбиральної доробки, технічного стану застосованої техніки.

3. В р а х о в а н і (  П вр )   витрати це різниця  між фактичними  (Пф ) і

нормативними ( Пн ) обсягамии  втрат фізичної маси або якості.

Пвр =  Пф- Пн

Кількісні іякісні втрати картоплі визначають :

1)    у  фізичному(кг.  ц. т. );

2)    відносному ( %,коефіцієнт ) ;

3)    вартісному вираженнях.

Таблиця №1.

Нормативи втрат (% від обсягу продукції )

Технологічні процеси Символи Можливі   втрати Нормативи втрат, %
Збирання П.н.м.   уб

П.н. к. уб..

Втрати маси

Пошкодження бульб

до  3

до 12

Приймання ,  транспортування з поля,

Розвантаження картоплі  у місцях післязбиральної доробки

.  П.н. м. прт.

П.н. к.прт.

Втрата маси

Пошкодження бульб

до 1

до -5

Відокремлення  домішок і сортування бульб на фракції Пн. м. сорт.

Пн. к. сорт.

Втрати маси

Пошкодження бульб

-

до 5

Завантаження і транспортуавння картоплі під час  післязбиральної доробки П.н.м.  пд.

Пн. к.  пд.

Втрата маси

Пошкодження бульб

до  1

до  5

Закладання на зберігання П.н.м.з.

П.н.к.з.

Втрати маси

Пошкодження бульб

до 1

до 4

Зберігання П.н.м.  хр. Природні втрати до  7
Всього Пн.м. хр.

Пн.   к.

Втрати маси

Пошкодження бульб.

до  10

до   20

Завдання  №2   Облік втрат картоплі при збиранні  та транспортуванні   врожаю з поля

При збереженні  врожаю відбуваються слідуючі причини  втрат  картоплі :

–         неповне викопування ;

–         випадання картоплі через робочі органи комбайнів ;

–         при перегрузці з бункерів комбайнів  у транспортні засоби;

–         під час транспортування нерівною поверхнею поля ,де проводиться збирання.

2.1Облік втрат маси картоплі при збиранні  та транспортуванні врожаю з поля.

Перед початком  збирання на контрольному полі виділяють три і більше загінок загальною площею не менше 2 % площі  поля.

Комбайни повністю збирають кожну загінку.  З поля зібрану масу транспортними засобаим відвозять до місця  післязбиральної доробкиі зважуванням визначають загальну  бункерну  масу. ( Вб ).

2.2  Наявність землі та інших  домішок у бункерній масі визначають пробою  взятою  методом відбирання з бункерів комбайнів або кузовів  транспортних засобів 50-ти кілограмових  зразків. З кожної  загінки беруть  три і  більше проби з  розрахунком , щоб     загальна маса проби  складала не менше 1/50 бункерної  маси зібраної з усіх загінок  поля.Бульби масою понад15гр. Відокремлюють від землі і  зважуюють.

Діленням маси на масу проби обчислюють  коефіцієнт наявності картоплі в бункерній масі  ( S ).

2.3    Множенням  отриманого коефіцієнта на бункерну масу ,визначають вагу зібраної з загінок  картоплі , яка підлягає оприбуткуванню.

Вуб.  = В б* S

2.4Відношення зібраної із загінок маси до  їх загальної площці (Sз) показує фактично зібрану (оприбутковану ) врожайність картоплі з даного поля:

У ф. зіб .=  Вуб. : Sз

2.5Для визначення розміру втрати продукції підчас збирання картоплі комбайнами на кожній загінці  відмічають  не менше  трьох контрольних площадок.

.2.6  З  площадок збирають картоплю , яка лежить на  поверхні і не відокремлена   від  бадилля,потім граблями або лопатою збирають присипані  бульби. Не підбирають і не обліковують  бульби менші 15 г.

2.7 За масою зібраних з усіх контрольних площадок  бульб ( у центнерах ) ( О) визначають загальні втрати з усієї площі :

Пф.у.б. = ( О :2к )*1000

Де К- кількість площадок,  визначають втрати під час збирання з  розрахунку на 1 га.  данного поля.

2.8 Сума фактично отриманої врожайності та   фактичних  втрат маси картоплі  при  збиранні   з 1 га даного  поля (ділянки ) дорівнює фактично вирощенній врожайності картоплі  на  цьому  полі :

Уф.в. =  У ф.уб. + П ф. Уб.

2.9 .Відповідно до нормативів  втрат при збиранні,  прийманні та транспортуванні  картоплі з поля ( табл. 1 )  фактично  визначиними врожайністю ,  втратами  при збиранні та площею посадки,  враховані  втрати  продукції при збиранні  визначаються за  формулою :

П уч.уб. = ( Пф. уб.- Уф.в.* 0,04 )*S

2.10 При розрахунках вартості  врахованих втрат продукції  на  зьиранні картоплі,  встановлюють  її товарну і не товарну  частини.

Для цього  бульби ,  зібрані з відмічених  для визначення втрат  контрольних  ділянок ,  згідно  вимогам  відповідних ГОСТів, підбирають  і зважуюють за фракціями :

А) товарна стандартна (Фт.ст. );

Б)товарна не стандартна (Фт.н. ст. );

В)бульби великої фракції   хворі  та з механічними  пошкодженнями  понад допусків  ГОСТ  на  товарну продукцію ,які включають у  відходи (Фо.) ;

Г) Дрібна , використана на  фуражні цілі (Фм.).

2.11 Відношенням маси кожної з відокремлених  фракцій  до загальної  розраховують  коефіцієнти ,  які  показують  питому  вагу  кожної фракції у втратах картоплі  при збиранні :

К т. ст. = Фт.ст.  :  О;

К т. нст. = Фт.нст. : О

Ко.  =   Фо.  : О ;

Км.  =  Фм. :  О.

Завдання  №3  Облік  втрат картоплі  під час післязбиральної доробки продукції.

Технологія   післязбиральної доробки полягає у завантаженні і транспортуванні  картоплі з тимчасових  кагатів  до  стаціонарного пункту , відокремленні  домішок і сортуванні  на  фракції ,  прийманні та  транспортуванні  відсортованої  картоплі до  місць  зберігання , або відвантаження на  реалізацію.

3.1 У процесі  сортування  зважують кожну  фракцію :

–   велику  товарну ( включаючи насінневу    Ф т. ).

Окремо відділяють  хворі та механічно  пошкоджені  бульби великої та насінневої  фракцій ,  що не  відповідають вимогам ГОСТів на товарну продукцію , які  включають у відходи  (Ф о. ) ,  дрібну ( Фт. ) і втрати  (Ф п.)-  бульби вагою понад 15г. , які  разом з землею , рослинними  залишками ,камінням , тощо  потрапили у домішки.

3.2Після  закінчення  роботи ,щодо післязбиральної  доробки картоплі в день  обліку  ретельно підбирають бульби навколо кагатів ,  під сортувальним пунктом і  біля  нього ,  у місцях завантаження ,  розвантаження  ,  під’їзду транспортних  засобів.Усі підібрані бульби  масою  понад 15г.  включаючи витрати  при сортуванні  картоплі  (Ф п. с.) зважують і враховують , як  фракцію  втрат при  післязбиральній  доробці протягом  контрольного робочого дня (Фп. дор. ).

Відношенням маси  кожної  з відокремлених фракцій при післязбиральній  доробці  картоплі до сумарної (В сум. )  розраховують  коефіцієнти ,  які характеризують співвідношення бульб за фракціями в оприбуткованій  фактично зібраній  врожайності даного сорту :

Кф.т. = Ф т.  : В сум. ;

К ф. о. = Фо .  : В сум.;

К ф.м. = Ф м.  :В сум. ;

К п.ф. дор. = Фп.ф. дор. : В сум.

3.4 Помноживши  отримані  коефіцієнти  на зібрану оприбутковану врожайність і площу даного сорту в господарстві (S) , визначимо фактичні обсяги  кожної  фракції.

Т =  Кф. Т. * У ф.уб. * S  – товарна ;

О  =  К ф. о. * Уф. Уб. * S –  відходи  ;

М =  Кф. м. *У .ф.уб. *S –  дрібна.

П ф. дор.  =  К н. ф. м.* У ф. уб. *S –  фактичні втрати даного сорту  під час післязбиральної доробки картоплі у  натуральному вираженні .

Завдання № 4.  Розрахувати вихід картоплі  сорту  “ Темп “ , яка роміщена на полі  площею 81 га.

4.1 Для визначення втрат під час збирання   ,  фактично зібраної та вирощеної врожайності картоплі  було  виділено п’ять  загінок .Загальна площа загінок  (S з )  -1,638 га. Картоплю із загінок  збирали 5-ма комбайнами . Загальна бункенна маса  В б. = 262,1 ц.

Маса проби для визначення  наявності  землі та інших домішок

Впр.  =   6 ц.  Маса бульб у пробі  В кл.  =  5,7 ц. Коефіцієнт  наявності картоплі в бункерній масі  :5,7 :6,0= 0,95

Маса зібраної із ділянок картоплі  ,яка має бути оприьїбуткована :

В зіб.  =  262,1 * 0,95  =  249 ц.

Фактично зібрана врожайність  картоплі : Уф. зіб. = 249 :1,638 = 152 ц/га.

4.2 Для визначення втрат продукції  при збиранні картоплі  було відмічено 25 ділянок  розміром 1,4*14,3 м. кожна . Маса зібраних з ділянок бульб вагою 15г. і більше  О  =  0,9 ц. РОзмір фактичних втрат картоплі  при збиранні  з розрахунку на 1га : Пф. вт.  =  0,9 : 2,25 *1000 =18 ц/га. Таким чином  фактична врожайність картоплі  сорту  “Темп “ становила : У ф. в.  =  152 + 18  =  170 ц/га.

Враховані втрати картоплі при збиранні :

Пвр. Вт.  =  18- (170*0,04 ) =  18-6,8  =  11,2 ц/га.

Враховані втрати картоплі при збиранні на всій площі :

Пвр.вт.  =  11,2*81  =  907 ц.

Співвідношення зібраних з ділянок бульб за фракціями  :

товарна  стандартна  – 0,20;

товарна не стандартна – 0,25;

відходи –                           0,15 ;

дрібна –                              0,40.

загрузка...