Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Лекційні заняття

Тема 1. Предмет і метод статистики

Загальне поняття про статистику. Коротка історична довідка про розвиток статистики. Предмет вивчення статистики.

Основні поняття статистичної науки. Статистична сукупність. Статистичні сукупності у сфері суспільного життя та їх ознаки. Статистична закономірність. Статистичні показники. Зміст, величина і форма статистичних показників.Система статистичних показників.

Теоретична основа статистики. Статистика та інші науки. Статистика і математика. Статистика і облік.

Метод статистики. Філософія – методологічна основа статистики. Особливості статистичного методу.

Статистика як багатогалузева наука. Етапи статистичного дослідження, їх єдність і взаємозв’язок.

Організація статистичної служби.  Завдання статистики  України. Закон  України     “ Про державну статистику ”.

Тема 2. Статистичне спостереження

Поняття про статистичне спостереження. План статистичного спостереження. Завдання спостереження. Об’єкт і одиниця спостереження. Програма спостереження. Статистичний інструментарій спостереження. Організація статистичного спостереження. Місце, час і строки проведення спостереження. Підготовчі роботи. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

Організаційні форми спостереження6 звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

Види статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць та часом реєстрації даних. Види несу цільного спостереження.

Способи проведення статистичного спостереження.

Помилки статистичного спостереження та способи їх виявлення. Приймання і контроль матеріалів статистичного спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Завдання зведення, його зміст. Організація зведення. Види зведення.

Поняття про систему статистичних показників. Основні вимоги до системи статистичних показників.

Види статистичних показників. Види абсолютних показників та їх значення. Одиниці виміру абсолютних показників. Види відносних показників, їх форми та одиниці виміру.

Умови наукового застосування абсолютних і відносних показників.

Статистичне групування – основа наукової обробки масових даних. Суть методу групувань. Завдання і види групувань. Види групувальних ознак. Послідовність здійснення групування. Виділення груп та інтервалів.

Вторинне групування.

Поняття про статистичні ряди розподілу. Види рядів розподілу, їх складові елементи. Графічні зображення рядів розподілу.

Статистичні таблиці. Складові елементи таблиці. Види таблиць. Правила оформлення таблиць.

Тема 4. Середні величини

Поняття про центральну тенденцію рядів розподілу. Середні величини. Умови застосування середніх величин. Види середніх. Способи обчислення різних видів середніх. Правило мажорантності.

Середня арифметична, способи її обчислення. Середня арифметична проста і зважена. Обґрунтування ваги для середньої арифметичної зваженої. Математичні властивості середньої арифметичної. Обчислення середньої арифметичної способом моментів.

Поєднання середніх з методом статистичних групувань в економічному аналізі. Загальні та групові середні.

Структурні середні.

Мода . Способи обчислення моди в дискретних та інтервальних рядах розподілу. Багатомодальні розподіли.

Медіана. Способи обчислення медіани в дискретному та інтервальному рядах розподілу. Бімодальний ряд розподілу.

Співвідношення між середньою арифметичною, модою, медіаною в ряду розподілу.

Тема 5. Показники варіації

Поняття про варіацію ознак.

Показники варіації. Розмах варіації. Середнє лінійне відхилення. Середній квадрат відхилення ( дисперсія ). Середнє квадратичне відхилення. Коефіцієнт варіації. Способи обчислення показників варіації за згрупованими та не згрупованими даними.

Математичні властивості дисперсії. Обчислення дисперсії способом моментів.

Правило додавання дисперсії та його застосування.

Дисперсія альтернативної ознаки.

Тема 6. Вибіркове спостереження

Генеральна і вибіркова сукупності. Завдання вибіркового спостереження. Поняття про статистичні оцінки. Основні вимоги до статистичних сукупностей.

Організація вибіркового спостереження. Поєднання суцільного і вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в соціально-економічній статистиці.

Способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки. Випадковий відбір. Механічний відбір. Типовий відбір. Серійний відбір. Комбінування різних способів відбору.

Помилки вибірки. Середня помилка вибірки. Гранична помилка вибірки. Точкова та інтервальна оцінка параметрів генеральної сукупності. Методика статистичної оцінки середньої арифметичної та частки. Визначення помилок вибірки для різних способів відбору.

Визначення необхідної чисельності вибірки.

Тема 7. Перевірка статистичних гіпотез

Поняття про статистичні гіпотези. Помилки першого і другого роду при перевірці статистичних гіпотез.

Статистичні критерії. Критична галузь і галузь припустимих значень. Критична точка. Рівень значущості. Послідовність перевірки статистичних гіпотез.

Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів. Перевірка гіпотези про нормальний характер розподілу.

Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх.

Перевірка статистичних гіпотез про суттєвість розбіжностей між дисперсіями.

Тема 8. Кореляційний аналіз

Поняття про кореляційний аналіз. Основні завдання кореляційного аналізу. Передумови кореляційного аналізу. Види кореляційних залежностей за формою та напрямом зв’язку.

Аналіз простої лінійної кореляції. Побудова  рівняння регресії. Методика обчислення параметрів рівняння регресії. Економічний зміст коефіцієнтів регресії. Показники оцінки тісноти зв’язку. Індекс кореляції. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації.

Аналіз простої нелінійної кореляції. Методика обчислення параметрів рівняння егресії. Індекс кореляції. Коефіцієнт детермінації.

Аналіз множинної кореляції. Методика обчислення параметрів рівняння регресії. Економічний зміст часткових коефіцієнтів регресії. Парні, часткові та множинний коефіцієнт кореляції. Часткові та множинний коефіцієнти детермінації.

Особливості аналізу множинних нелінійних зв’язків.

Оцінка суттєвості параметрів рівняння регресії. Оцінка суттєвості коефіцієнтів (індекса) кореляції. Визначення довірчих інтервалів для регресії та кореляційних характеристик.

Непараметричний кореляційний аналіз.

Аналіз кореляції якісних ознак.

Особливості кореляційного аналізу в рядах динаміки.

Тема 9. Ряди динаміки

Статистичні ряди динаміки, їх складові елементи. Моментні та інтервальні, паралельні та взаємозв’язані ряди динаміки. Правила побудови рядів динаміки. Показники рядів динаміки. Середній рівень і прийоми його обчислення. Абсолютний приріст. Темп зростання. Темп приросту. Значення одного процента приросту. Способи обчислення показників динаміки. Базисний спосіб. Ланцюговий спосіб. Взаємозв’язки між показниками динаміки. Визначення середніх значень показників динаміки.

Методи вивчення тенденції в рядах динаміки. Метод укрупнених інтервалів. Метод ковзної середньої. Аналітичне вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів.

Аналіз сезонних коливань.

Перетворення рядів динаміки. Змикання рядів динаміки. Зведення рядів динаміки до однієї основи.

Тема 10. Індекси

Поняття про індекси. Значення індексів в економічному аналізі. Види індексів. Індивідуальні та загальні індекси. Основні елементи загальних індексів. Індексовані величини. Ваги і коефіцієнти сумірності. Загальні агрегатні індекси. Принципи побудови загальних агрегатних індексів. Основні завдання, що вирішуються за допомогою індексів.

Система індексів для характеристики динаміки складного явища. Базисні й ланцюгові індекси.

Середні арифметичні й гармонічні індекси. Принципи їх побудови.

Індекси середнього рівня. Індекси змінного складу, постійного складу, структурних зрушень.

Методика обчислення найпоширеніших економічних індексів: фізичного обсягу продукції, цін, товарообігу, продуктивності праці, собівартості продукції.

Індексний метод аналізу. Оцінка впливу окремих факторів на зміну складних явищ на основі взаємозв’язаних індексів.

Територіальні індекси.

Тема 11. Статистичні графіки

Роль і значення статистичних графіків. Основні елементи статистичного графіка.

Види статистичних графіків. Діаграми. Картограми. Картодіаграми.

Види діаграм та способи їх побудови.

Способи графічного зображення динаміки явищ, структури взаємозв’язку та ін.

Тема 12. Статистика рослинництва

Завдання статистики рослинництва. Показники наявності і складу земельного фонду за категоріями землекористувачів і видами угідь. Показники стану, якості та ви користування земельних угідь.

Сучасна організація статистики землекористування і земельних угідь в Україні.

Основні завдання статистики посівних площ. Основні ознаки класифікації посівних площ сільськогосподарських культур та груп, що виділяються на підставі визначених ознак. Показники розміру і складу посівних площ. Облікові категорії посівних площ та їх економічне значення.

Завдання статистики агротехніки. Класифікація агротехнічних заходів. Система показників статистики агротехніки.

Предмет та завдання статистики валового збору і урожайності. Показники врожаю і врожайності. Середня врожайність по групах однорідних культур. Статистична оцінка втрат урожаю.

Основні завдання статистики багаторічних насаджень. Класифікація багаторічних насаджень. Система статистичних показників багаторічних насаджень.

Сучасна організація статистики рослинництва.

Аналіз даних про посівні площі, агротехніку, валовий збір і врожайність, багаторічні насадження.

Тема 13. Статистика тваринництва

Завдання статистики тваринництва. Показники чисельності і складу поголів’я сільськогосподарських тварин. Показники руху і відтворення худоби.

Показники продукції тваринництва та методи їх обчислення.

Показники продуктивності худоби та методи їх обчислення.

Основні показники статистики кормів.

Сучасна організація статистики тваринництва в Україні.   

Основні напрями і методи економіко-статистичного аналізу стану і розвитку тваринництва.

Тема 14. Статистика виробничих ресурсів та ефективності

виробництва

Завдання статистики виробничих ресурсів та ефективності сільськогосподарського виробництва. Класифікація основних засобів у сільському господарстві.

Показники наявності, складу, руху та використання основних засобів. Способи оцінки основних засобів.

Показники статистики енергетичних ресурсів.

Показники наявності та використання робочих машин у сільському господарстві.

Основні показники статистики трудових ресурсів. Показники використання робочої сили та робочого часу.

Показники продуктивності праці в сільському господарстві, методика їх обчислення та аналізу.

Показники втрат виробництва і собівартості продукції. Показники прибутку та рентабельності виробництва. Аналіз даних про собівартість продукції, прибуток та рентабельність виробництва.

Тема 15. Основи соціально-економічної статистики

Завдання і система показників соціально-економічної статистики.

Показники статистики населення. Чисельність і склад населення. Механічний та природний рух населення. Трудова активність та зайнятість населення.

Макроекономічні показники та методика їх обчислення. Валовий національний продукт. Валовий національний доход.

Показники статистики споживання та рівня життя населення.

загрузка...