Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Лекційні заняття

Тема 1. Предмет і метод статистики

Загальне поняття про статистику. Коротка історична довідка про розвиток статистики. Предмет вивчення статистики.

Основні поняття статистичної науки. Статистична сукупність. Статистичні сукупності у сфері суспільного життя та їх ознаки. Статистична закономірність. Статистичні показники. Зміст, величина і форма статистичних показників.Система статистичних показників.

Теоретична основа статистики. Статистика та інші науки. Статистика і математика. Статистика і облік.

Метод статистики. Філософія – методологічна основа статистики. Особливості статистичного методу.

Статистика як багатогалузева наука. Етапи статистичного дослідження, їх єдність і взаємозв’язок.

Організація статистичної служби.  Завдання статистики  України. Закон  України     “ Про державну статистику ”.

Тема 2. Статистичне спостереження

Поняття про статистичне спостереження. План статистичного спостереження. Завдання спостереження. Об’єкт і одиниця спостереження. Програма спостереження. Статистичний інструментарій спостереження. Організація статистичного спостереження. Місце, час і строки проведення спостереження. Підготовчі роботи. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

Організаційні форми спостереження6 звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

Види статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць та часом реєстрації даних. Види несу цільного спостереження.

Способи проведення статистичного спостереження.

Помилки статистичного спостереження та способи їх виявлення. Приймання і контроль матеріалів статистичного спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Завдання зведення, його зміст. Організація зведення. Види зведення.

Поняття про систему статистичних показників. Основні вимоги до системи статистичних показників.

Види статистичних показників. Види абсолютних показників та їх значення. Одиниці виміру абсолютних показників. Види відносних показників, їх форми та одиниці виміру.

Умови наукового застосування абсолютних і відносних показників.

Статистичне групування – основа наукової обробки масових даних. Суть методу групувань. Завдання і види групувань. Види групувальних ознак. Послідовність здійснення групування. Виділення груп та інтервалів.

Вторинне групування.

Поняття про статистичні ряди розподілу. Види рядів розподілу, їх складові елементи. Графічні зображення рядів розподілу.

Статистичні таблиці. Складові елементи таблиці. Види таблиць. Правила оформлення таблиць.

Тема 4. Середні величини

Поняття про центральну тенденцію рядів розподілу. Середні величини. Умови застосування середніх величин. Види середніх. Способи обчислення різних видів середніх. Правило мажорантності.

Середня арифметична, способи її обчислення. Середня арифметична проста і зважена. Обґрунтування ваги для середньої арифметичної зваженої. Математичні властивості середньої арифметичної. Обчислення середньої арифметичної способом моментів.

Поєднання середніх з методом статистичних групувань в економічному аналізі. Загальні та групові середні.

Структурні середні.

Мода . Способи обчислення моди в дискретних та інтервальних рядах розподілу. Багатомодальні розподіли.

Медіана. Способи обчислення медіани в дискретному та інтервальному рядах розподілу. Бімодальний ряд розподілу.

Співвідношення між середньою арифметичною, модою, медіаною в ряду розподілу.

Тема 5. Показники варіації

Поняття про варіацію ознак.

Показники варіації. Розмах варіації. Середнє лінійне відхилення. Середній квадрат відхилення ( дисперсія ). Середнє квадратичне відхилення. Коефіцієнт варіації. Способи обчислення показників варіації за згрупованими та не згрупованими даними.

Математичні властивості дисперсії. Обчислення дисперсії способом моментів.

Правило додавання дисперсії та його застосування.

Дисперсія альтернативної ознаки.

Тема 6. Вибіркове спостереження

Генеральна і вибіркова сукупності. Завдання вибіркового спостереження. Поняття про статистичні оцінки. Основні вимоги до статистичних сукупностей.

Організація вибіркового спостереження. Поєднання суцільного і вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в соціально-економічній статистиці.

Способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки. Випадковий відбір. Механічний відбір. Типовий відбір. Серійний відбір. Комбінування різних способів відбору.

Помилки вибірки. Середня помилка вибірки. Гранична помилка вибірки. Точкова та інтервальна оцінка параметрів генеральної сукупності. Методика статистичної оцінки середньої арифметичної та частки. Визначення помилок вибірки для різних способів відбору.

Визначення необхідної чисельності вибірки.

Тема 7. Кореляційний аналіз

Поняття про кореляційний аналіз. Основні завдання кореляційного аналізу. Передумови кореляційного аналізу. Види кореляційних залежностей за формою та напрямом зв’язку.

Аналіз простої лінійної кореляції. Побудова  рівняння регресії. Методика обчислення параметрів рівняння регресії. Економічний зміст коефіцієнтів регресії. Показники оцінки тісноти зв’язку. Індекс кореляції. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації.

Аналіз простої нелінійної кореляції. Методика обчислення параметрів рівняння егресії. Індекс кореляції. Коефіцієнт детермінації.

Аналіз множинної кореляції. Методика обчислення параметрів рівняння регресії. Економічний зміст часткових коефіцієнтів регресії. Парні, часткові та множинний коефіцієнт кореляції. Часткові та множинний коефіцієнти детермінації.

Особливості аналізу множинних нелінійних зв’язків.

Оцінка суттєвості параметрів рівняння регресії. Оцінка суттєвості коефіцієнтів (індекса) кореляції. Визначення довірчих інтервалів для регресії та кореляційних характеристик.

Непараметричний кореляційний аналіз.

Аналіз кореляції якісних ознак.

Особливості кореляційного аналізу в рядах динаміки.

Тема 8. Ряди динаміки

Статистичні ряди динаміки, їх складові елементи. Моментні та інтервальні, паралельні та взаємозв’язані ряди динаміки. Правила побудови рядів динаміки. Показники рядів динаміки. Середній рівень і прийоми його обчислення. Абсолютний приріст. Темп зростання. Темп приросту. Значення одного процента приросту. Способи обчислення показників динаміки. Базисний спосіб. Ланцюговий спосіб. Взаємозв’язки між показниками динаміки. Визначення середніх значень показників динаміки.

Методи вивчення тенденції в рядах динаміки. Метод укрупнених інтервалів. Метод ковзної середньої. Аналітичне вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів.

Аналіз сезонних коливань.

Перетворення рядів динаміки. Змикання рядів динаміки. Зведення рядів динаміки до однієї основи.

Тема 9. Індекси

Поняття про індекси. Значення індексів в економічному аналізі. Види індексів. Індивідуальні та загальні індекси. Основні елементи загальних індексів. Індексовані величини. Ваги і коефіцієнти сумірності. Загальні агрегатні індекси. Принципи побудови загальних агрегатних індексів. Основні завдання, що вирішуються за допомогою індексів.

Система індексів для характеристики динаміки складного явища. Базисні й ланцюгові індекси.

Середні арифметичні й гармонічні індекси. Принципи їх побудови.

Індекси середнього рівня. Індекси змінного складу, постійного складу, структурних зрушень.

Методика обчислення найпоширеніших економічних індексів: фізичного обсягу продукції, цін, товарообігу, продуктивності праці, собівартості продукції.

Індексний метод аналізу. Оцінка впливу окремих факторів на зміну складних явищ на основі взаємозв’язаних індексів.

Територіальні індекси.

2.2. Семінарські та практичні заняття

Тема 1. Предмет і метод статистики

 1. Предмет статистики. Статистика та інші науки.
 2. Метод статистики.
 3. Статистична закономірність.
 4. Основні поняття статистичної науки: статистична сукупність, одиниця сукупності, обсяг сукупності, ознаки та їх види.
 5. Статистичні показники, їх види.
 6. Етапи статистичного дослідження.
 7. організація статистики в Україні.

Тема 2. Статистичне спостереження

 1. Поняття про статистичне спостереження. Завдання та види статистичного спостереження.
 2. Організація статистичного спостереження. План спостереження.
 3. Програма статистичного спостереження. Статистичний інструментарій.
 4. Організаційні форми спостереження.

5.  Помилки статистичного спостереженого та способи їх виявлення. Контроль даних статистичного спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

 1. Побудова варіаційних рядів розподілу.
 2. Побудова графіків розподілу.
 3. Побудова аналітичного групування.
 4. Оформлення групової статистичної таблиці.
 5. Аналіз результатів аналітичного групування.

Тема 4. Середні величини

 1. Обчислення різних видів середніх величин. Мажорантність середніх.
 2. Обчислення середньої арифметичної простої. Математичні властивості середньої.
 3. Обчислення середньої арифметичної зваженої. Математичні властивості середньої.
 4. Обчислення середньої арифметичної способом моментів.
 5. Обчислення моди і медіани для варіаційного інтервального ряду розподілу.

Тема 5. Показники варіації

 1. Обчислення показників варіації за не згрупованими даними.
 2. Обчислення показників варіації за згрупованими даними.
 3. Математичні властивості для дисперсії.
 4. Обчислення дисперсії способом моментів.
 5. Правило додавання дисперсій.

Тема 6. Вибірковий метод

 1. Обчислення середньої та граничної помилок випадкової вибірки для середньої.
 2. Обчислення довірчих інтервалів  для середньої.
 3. Обчислення середньої та граничної помилок випадкової вибірки для частки.
 4. Обчислення довірчих інтервалів для частки.
 5. Визначення необхідної чисельності вибірки.

Тема 7. Кореляційний аналіз

 1. Аналіз простої лінійної кореляції.
 2. Аналіз простої нелінійної кореляції.
 3. Аналіз множинної кореляції.
 4. Непараметрична кореляція ( рангова кореляція ).

Тема 8. Ряди динаміки

 1. Обчислення показників ряду динаміки базисним та ланцюговим способами.
 2. Вивчення тенденції в рядах динаміки  способом укрупнення періодів, способом ковзної середньої, аналітичного вирівнювання способом найменших квадратів.
 3. Аналіз сезонних коливань.

Тема 9. Індекси

 1. Обчислення загальних агрегатних індексів.
 2. Обчислення середньоарифметичного та середньо гармонічного індексів.
 3. Обчислення індексів середнього рівня за факторами.

2.3.  Перелік тем розрахунково-графічних робіт

1.  Обчислення між групової, внутрішньо групової та загальної дисперсії. Правило додавання дисперсії.

 1. Обчислення помилок вибірки для різних способів відбору.
 2. Аналіз простої ( лінійної та нелінійної ) кореляції. Побудова кореляційного поля простих кореляцій.
 3. Тенденції в рядах динаміки. Побудова графіків динаміки.
 4. Індексний аналіз прибутку за факторами.
загрузка...