Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЛІТЕРАТУРА

1. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. — 3-е изд., перераб. — М.: Финансы и статистика, 1999. — С. 334—350.

2. Єріна А. М., Кальян З. О. Теорія статистики: Практикум — К: Тов-во «Знання», КОО, 1997

3. М. Р. Ефимова, О. И. Ганченко, Е. В. Петрова: Практикум по общей теории статастики. — М.: «Финансы и статистика», 1999. —
С. 225—266.

4. Липпе Петер фон дер. Экономическая статистика. — Штудгарт, Йена, 1995. — 629 с.

5. Классификация видов экономической деятельности (КВЭД). — К.: НИИ Статистики Министерства статистики Украины, 1996. — 222 с.

6. Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання. — К.: Основи, 2000. — 351 с.

7. Практикум по социально-экономической статистике. — Мн.: БГЭУ, 1997. — 196 с.

8. Національні рахунки України за 1997 рік: Стат. збірник. — К.: Держкомстат, 1999. — 99 с.

9. Национальное счетоводство: Учебник / МЭСИ; Под. ред. Г. Д. Кулагиной. — М.: Финансы и статистика. 1997. — 448 с.

10. Новиков М. М., Теслюк И. Е. Макроэкономическая статистика. — Мн.: БГЭУ, 1996. — 132 с.

11. Система национальных счетов 1993 —. Брюссель, Люксембург, Вашингтон, О. К., Нью-Йорк, Париж, 1998. — 725 с.

12. Система национальных счетов—инструмент макроэкономического анализа. — М.: Финстатинформ, 1996. — 285 с.

13. Статистика: Национальные счета, показатели и методы анализа: Справочное пособие / Н. П. Дашинская, М. М. Новиков, В. Н. Томашевич и др.; Под ред. Теслюка. — Мн.: БГЭУ, 1995. — 376 с.

14. Тітьонко О. М. Системи макроекономічного рахівництва: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 100 с.

15. Міжгалузевий баланс України за 1998 рік в цінах споживачів: Стат. збірник. — К.: Державний комітет статистики України, 2000.

16. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — 463 с.

17. Чернишев І. В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. — К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. — 282 с.

18. Курс социально-экономической статистики / Под ред. М. Г. На­зарова. — М.: Финстатинформ 2000.

19. Наука в Україні: Стат. збірник / Держкомстат. — К., 1998.

20. Типова інструкція до складання звітів промислових підприємств усіх форм власності по продукції: Затв. наказом Мінстату України від 20 липня 1992 року № 123.

21. Класифікація видів економічної діяльності. КВЕД. Державний класифікатор України. ДК 009 — 96. Чинний від 1997 — 01 — 07.

22. Державний класифікатор продукції та послуг. ДКПП. Державний класифікатор України. ДК 016 — 97. Чинний від 1999 — 01 — 01.

23. Методология статистики содружества независимых государств. — Вып. 3.— Ч. 1. Перечень и характеристика основных показателей общей статистической базы економического союза. — Разд. 3, 4; Ч. II. Методологические пояснения к системе показателей для межгосударственного обмена. — Разд. 3, 4. — М., 1998.

24. Торвей Р. Индексы потребительских цен: Методологическое руководство. Международная организация труда: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993.

25. Шустіков А. А. Фінансово-банківська статистика: Конспект лекцій — К.: КНЕУ, 1998.

26. Банківська статистика / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Голо­вач. — К.: УФіМБ, 1998. — Розд. 1.

27. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко та ін. — К.: КНЕУ, 2000.

28. Статистика: Збірник задач. — К.: Вища шк., 1994.

29. Модельний набір соціальних індикаторів рівня життя населення: Експериментальні розрахунки: Стат. збірник. — К., 1998.

30. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.-кор. РАН И. И. Ели­сеевой. — М.: Финансы и статистика, 1997.

31. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю. Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

32. Москвін О. Звітний міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів та послуг // Економіка України. — 1996. — № 9. — С. 35—43.

33. Практикум по социально-экономической статистике: Учеб. пособие / И. А. Грибоедова, Н. П. Дащинская, С. Н. Захаренков и др.; Под общ. ред. И. Е. Теслюка. — Мн.: ИНФРА-М, 1998.

34. Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирев та ін. — К.: Вища шк., 1993. — С. 346—380.

35. Васильченко В. С., Лібанова Е. М., Оникієнко В. В. та ін. Моніторинг зайнятості населення формування ринку праці України. — К.: Наук. думка, 1992. — 40 с.

36. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки. — К.: Наук. думка, 1992. — 126 с.

37. Данюк В. М. Формування ринку робочої сили в ринкових умовах. — К.: Наук. думка, 1993. — 85 с.

38. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2000.

39. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. 2000. — 200 с.

40. Коровкин А. Г. Движение трудовых ресурсов: анализ и прогнозирование. — М.: Наука, 1990.

41. Кузьмин С. А. Эффективная занятость населения. — М.: Экономика, 1990.

42. Котляр З. А. Структура занятости населения: проблемы совершенствования. — М.: Наука, 1989.

43. Никифорова А. А. Рынок труда, занятость и безработица. — М.: Междунар. отношения, 1991. — 180 с.

44. Оникиенко В. В., Шаленко М. В. Совершенствование территориальной организации трудовых ресурсов. — К.: Наук. думка, 1989.

45. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. — К.: Наук. думка, 1992.

46. Праця в народному господарстві України: Стат. збірник. — К., 1993. — 171 с.

47. Ревенко А. Ф. Учет и планирование трудовых ресурсов в новых экономических условиях. — К.: Наук. думка, 1990.

48. Рудченко А. Ю. Воспроизводство рабочих мест: теория регулирования. — К.: Наук. думка, 1993. — 118 с.

49. Стан ринку праці та соціальний захист незайнятого населення України в 1992 р.: Стат. щорічник. — К., 1993. — 89 с.

50. Стан ринку праці та соціальний захист незайнятого населення України в 1993 р.: Стат. щорічник. —К., 1993. — 171 с.

51. Стан ринку праці та соціальний захист незайнятого населення України в 1994 р.: Аналіт.-стат. збірник. — К., 1995. — 71 с.

52. Ткаченко П. Г. и др. Анализ состояния рынка труда в Украине. — К.: Наук. думка, 1992. — 48 с.

53. Трудові ресурси. Стан фіксованого ринку праці та соціальний захист незайнятого населення по м. Києву в 1994 р.: Стат. збірник. — К., 1995.

54. Чернишев І. В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. — К.: НДІ статистика Держкомстату України, 2000. — 282 с.

55. Інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник / Держкомстат. — К., 1998.

56. Облік, фінансування та планування науково-технічної та технологічної діяльності в Україні / В. І. Карпов, Ю. В. Єршов, М. І. Лаврик та ін. — К.: НДІ статистики Державного комітету статистики України, 1999. — 123 с.

57. Розвиток інформації в Україні: Стат. збірник / Держкомстат. — К., 1999.

58. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: УФіМБ, 1998. —Розд. 7.

загрузка...