Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Мета і завдання дисципліни “ Статистика”

1.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора України важливого значення набуває підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема опанування ними професійних знань і практичних навичок з методики і форм, видів і способів проведення статистичного спостереження сільськогосподарського виробництва, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей даної галузі народного господарства та сьогоднішнього стану її розвитку.

Статистика відноситься до циклу загально-економічних дисциплін.

Вивченню курсу статистики  передує вивчення філософії, вищої математики, економічної теорії.

Статистика вивчається перед економетрією, економічним аналізом, бухгалтерським  обліком.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

– розуміння завдань, які поставлені перед статистичною службою України в умовах трансформації ринкових відносин;

– засвоєння теоретичних положень та опанування  практичних навичок  щодо застосування статистичних методів аналізу масових соціально-економічних явищ та процесів;

– забезпечення здатності студентів після вивчення курсу статистики успішно оволодівати знаннями зі спеціальних дисциплін згідно навчального плану.

1.3. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни

За підсумками вивчення статистики студенти повинні:

– знати організацію державної статистики України, систему статистичних показників, методи збирання, обробки та аналізу статистичних даних;

– володіти методами обчислення статистичних показників та обробки і аналізу статистичних даних;

– вміти застосувати статистичні показники і методи аналізу стану та розвитку явищ і процесів суспільного життя.

1.4. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення

статистики

1. Економічна теорія.

2. Теорія ймовірностей.

3. Вища математика

1.5. Перелік дисциплін, вивченню яких повинна передувати

статистика

1.Економетрія.

2.Економічний аналіз.

3.Економіка сільського господарства.

4.Бухгалтерський облік

загрузка...