Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Мета, склад та порядок подання фінансової звітності

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» підприємства зобов’язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Мета, склад, принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання й розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре­зультати діяльності та рух коштів підприємства. Зокрема фінансова звітність забез­печує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцін­ки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; прийняття інших рішень.

Встановлено чотири якісних характеристики фінансової звітності:

1)       дохідливість — однозначне тлумачення інформації користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

2)       доречність — наявність інформації, яка впливає на прийняття рішень корис­тувачами, дає змогу своєчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити й скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому;

3) достовірність — відсутність помилок і перекручень, які можуть вплинути на рішення користувачів звітності;

4)       зіставність — надання можливості користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств. Аби фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити

дані про: підприємство; дату звітності та звітний період; валюту звітності та одини­цю її виміру; відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду; облі­кову політику підприємства та її зміни; консолідацію фінансових звітів; припинен­ня (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; іншу інформацію.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стаття — це елемент фінансо­вого звіту, який відповідає таким критеріям: існує ймовірність надходження або ви­буття майбутніх економічних вигод, пов’язаних із цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена.

За термінами складання фінансова звітність поділяється на проміжну (квар­тальну) і річну. До складу квартальної фінансової звітності входить Баланс (ф. № 1) і Звіт про фінансові результати (ф. № 2). Річна фінансова звітність скла­дається з Балансу (ф. № 1), Звіту про фінансові результати (ф. № 2), Звіту про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіту про власний капітал (ф. № 4) та Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Суб’єкти малого підприємництва подають річний фінансовий звіт, що склада­ється з Балансу (ф. № 1-М) та Звіту про фінансові результати (ф. № 2-М) за скоро­ченою кількістю показників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 419 затверджено Порядок подання фінансової звітності. Підприємства, включаючи представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, фінансову звітність подають:

  • органам, до сфери управління яких вони належать, або власникам (засновни­кам) відповідно до установчих документів;
  • трудовим колективам на їх вимогу;
  • органам державної статистики;

•     іншим органам виконавчої влади та користувачам згідно із законодавством.
Підприємства і організації, які одержують асигнування із державного або місцевих бюджетів, зобов’язані подати органам Державного казначейства чи фінансо­вим органам Звіт про використання бюджетних асигнувань.

Датою подання фінансової звітності вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання звітності адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. У разі, якщо

дата подання звітності збігається з вихідним (святковим) днем, терміном подання є перший робочий день після вихідного (святкового) дня.

Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника підприємства або його заступника, в якому зазначається перелік форм фінансової звітності, інших додатків до неї та обсяг (кількість сторінок).

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Пер­ший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

При складанні, прийманні й перевірці фінансової звітності підприємств вико­ристовуються Методичні рекомендації з перевірки зіставлюваності показників фі­нансової звітності підприємства (додаток до листа Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. № 31-04200-20-5/8622). Розроблена таблиця перевірки порівнян­ності показників річної фінансової звітності сприяє якісному її складанню.

Фінансова звітність суб’єктами малого підприємництва та представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності складається у тисячах гривень з од­ним десятковим знаком, усіма іншими —- у тисячах гривень.

загрузка...