Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Метод бухгалтерського обліку та його елементи

Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів (елементів), за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в системі бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку складається з 8-и  елементів:

1. Документація - способи бухгалтерського
2. Інвентаризація відображення
3. Оцінка - способи бухгалтерського
4. Калькуляція вимірювання
5. Рахунки - способи бухгалтерського
6.Подвійний запис групування
7. Баланс - способи бухгалтерського
8. Звітність узагальнення

Документація

Документація забезпечує суцільне і безперервне відображення господарської діяльності підприємства шляхом реєстрації кожної господарської операції в відповідному документі.

Документ — належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки та показники, що підлягають відображенню в обліку.

16

Тобто, документ є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення та надає юридичної сили даним обліку.

Інвентаризація

Інвентаризація - це спосіб перевірки і документального підтвердження наявності і стану активів, капіталу і зобов’язань.

Інвентаризація проводиться з метою перевірки відповідності облікових даних фактичним даним. Якщо дані обліку не співпадають з фактичними, то їх необхідно відкорегувати.

Оцінка

В бухгалтерському обліку  приміняють  такі облікові вимірники: натуральні (метри, кілограми, літри тощо); трудові (хвилини, часи, дні); грошові (гривні та копійки).

Грошовий вимірник є універсальним, так як дозволяє вимірювати та узагальнювати всі операції підприємства і в єдиній грошовій одиниці.

Оцінка — спосіб грошового вимірювання об’єктів обліку.

В обліку використовуються різні способи, методи, варіанти оцінок, які розкриті в П(С)БО, при цьому пріоритетною є оцінка активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання (історична (фактична) собівартість).

Калькуляція

Калькуляція - спосіб групування затрат і визначення собівартості. Собівартість -вираження витрат на виробництво продукції в грошовій формі.

Рахунки

Рахунки бухгалтерського обліку – це спосіб групування об’єктів обліку за економічно однорідними ознаками, поточного їх обліку і контролю.

В бухгалтерському обліку кожну економічно однорідну групу активів, власного капіталу чи зобов’язань позначають відповідним рахунком (наприклад: 10 “Основні засоби”, ЗО “Каса” і т.д.).

В обліку застосовують не довільно вибрані рахунки, а систему рахунків, яка дозволяє охопити всі об’єкти обліку.

Подвійний запис

Кожна господарська операція зумовлює подвійну зміну об’єктів обліку, тобто торкається двох об’єктів обліку, що призводить до того, що одна і та ж операція буде відображена на двох рахунках обліку в одній і тій самій сумі. Це називається подвійним записом (бухгалтерською проводкою, бухгалтерським записом).

Подвійний запис - запис господарської операції в одній і тій же сумі двічі, по дебету одного рахунку і кредиту іншого.

Баланс

Спосіб узагальнення і групування активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства на відповідну дату. Важливою особливістю балансу є рівність

17

двох його частин – активу і пасиву.

Звітність

Звітність – є завершальним етапом облікового процесу. її показники доповнюють чи розшифровують ті дані, які містяться в балансі (наприклад, щодо порядку формування фінансових результатів, про власний капітал тощо). Тобто в різних звітних формах відображається та інша сторона діяльності підприємства, а в балансі — стан активів і пасивів в загальному.

загрузка...