Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методичне забезпечення для самостійної роботи студентів з курсу «МАРКЕТИНГ»

Зміст дисципліни за темами

Модуль І

Тема 1.  Вступ до маркетингу

1.1. Сутність маркетингу і його сучасна  концепція.

При розгляді даної теми в першу чергу необхідно ознайомитися із визначеннями маркетингу, які представляють цю дисципліну як: філософію ділової активності; діяльність підприємців; функцію творчого використання ресурсів; процес виготовлення корисного товару, комплексно-системний підхід до рішення проблем ринку: метод управління торгівельно-промисловою системою та інше.

Для кращого поняття суттєвості маркетингу необхідно розглянути еволюції концепції маркетингу.

Основні поняття маркетингу (потреба, попит, товар, обмін, збут, угода, ринок, маркетинг).

Суб’єкти маркетингу (виробники, обслуговуючі організації, оптова торгівля, роздрібна торгівля, організації та підприємства, споживачі, кінцеві споживачі, фахівці з маркетингу).

1.2 Система та характеристики сучасного маркетингу.

Суттєвим для даної теми являється вивчення принципів, задач, функцій, тенденцій сучасного маркетингу, в залежності від стану попиту на ринку, види маркетингу (конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, демаркетинг, протидіючий маркетинг).

Системи засобів та структури оточуючого середовища (неконтрольовані т контрольовані фактори).

Особливості та умови пристосування маркетингу в вітчизняній економіці.

Література [1,2,3,4,5,10,12,13.14 ]

Тема 2. Управління маркетингом.

2.1 Планування маркетингової діяльності

Сутність та способи планування нової продукції. Дві стратегії планування нової продукції. Рівні створення товару. Умови, які дозволяють товар віднести до нового.

Розробка нових товарів (генерація ідей, відбір ідей, розробка замислу товарів і його перевірка, розробка стратегії маркетингу, безпосередня розробка товару, пробний маркетинг, розвертання виробництва та комерційної реалізації продукції).

Основні етапи життєвого циклу товару (розробка товару, впровадження на ринок, етап – це процес зростання,  етап зрілості, етап падіння). Маркетингове стратегічне планування створення стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенціальними можливостями та шансами в середовищі маркетингу.

2.2 Організація маркетингової діяльності

Сутність завдання, функції управління маркетингом та стадії його розвитку в залежності від змін орієнтації управління підприємством (виробничої, товарної, торгівельної, ринкової, маркетингової орієнтації).

Схеми основних типів організації маркетингу (функціональна організація, організація за географічним принципом, організація за товарним виробництвом, організація за ринковим принципом, організація за товарно-ринковим принципом.

2.3 Контроль маркетингової діяльності

Маркетинговий контроль. Типи маркетингового контролю (контроль за виконанням річних планів, контроль прибутковості, стратегічний контроль). Процес управління маркетингом (аналіз ринкових можливостей, відбір цільових ринків, розробка комплексу маркетингу, перетворення в життя маркетингових засобів).

Споживацькі ринки та купівельна поведінка споживачів.

Ринок підприємств та поведінка споживачів від імені підприємств.

Література [ 1,2,3,4,5,10.12.13.14]

Тема 3 Маркетингові дослідження.

3.1. Маркетингові дослідження.

Сутність, мета та завдання маркетингових досліджень, їх структура в розрізі двох основних напрямків, у тому числі дослідження ринку, дослідження потенціальних можливостей власної фірми. Основні об’єкти маркетингових Досліджень, методи проведення маркетингових досліджень. Системи маркетингової інформації (система внутрішньої звітності, система збору зовнішньої потокової маркетингової інформації, система маркетингових досліджень, система аналізу маркетингової інформації).

Схема маркетингових досліджень (виявлення проблем та формування цілей дослідження, відбір джерел інформації, збір інформації, аналіз зібраної інформації, подання отриманих результатів. Види проведення маркетингових досліджень. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження ринку (кон’юнктура та прогнозування дослідження збуту, дослідження поведінки покупців). Характеристика маркетингових досліджень ринку. Дослідження    можливостей    власної    фірми    (оцінка    конкурентно-спроможності фірми). Вивчення практики діяльності конкурентів.

Література [ 1,2,3,4,5,10, 12, 13,14]

Модуль ІІ

Тема 4. Маркетингова товарна політика.

4.1. Маркетингова товарна політика.

Сутність та структура маркетингової товарної політики. Вивчити товар як інструмент торговельно-збутової діяльності:

 • поняття товару;
 • основні признаки товару;
 • сукупність трьох складових частин товару;
 • сукупність;
 • класифікація товарів;
 • етапи оцінки та конкурентоспроможності товару. Ознайомлення з процесом управління продукцією, в тому числі марками товарів, основні види марок які використовуються виробниками, характеристика упаковки, поняття сервісу, основні види сервісу. Рішення відносно асортименту та товарної номенклатури. Сутність і значення управління продукцією, організаційні форми управління продукцією. Поняття асортименту і номенклатури продукції, їх характеристика. Поняття товарної марки, види марок, їх призначення

Література [ 2,3,5,6,7,10,12]

Тема 5. Маркетингова цінова політика.

5.1. Маркетингова цінова політика.

Сутність та значення маркетингової цінової політика. Два види цінової політики (безпосередній та непрямий).

Цілі цінової політики (забезпечення виживання, максимізація потокового прибутку,  завоювання лідерства за показниками долі ринку,

завоювання лідерства за показниками якості товару).

Ціноутворення  на різних  типах  ринків  (ринок  чистої  конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополістичний, чистої монополії).

Поняття  цінової  еластичності.   Закон  попиту.   Розрахунок  коефіцієнта цінової еластичності.

5.2. Методи маркетингового ціноутворення.

Методика розрахунку вихідної ціни (цілі ціноутворення, визначення попиту, оцінка витрат, аналіз цін і товарів конкурентів, вибір методу ціноутворення, установлення кінцевої ціни).

Державне регулювання цін (фіксування цін, підтримка роздрібних цін, цінова дискримінація, продаж по цінам нижче мінімально допустимих, підвищення цін). Алгоритм розрахунку вихідної ціни. Витрати, їх характеристика і розрахунок. Установлення цін на новий товар («зняття вершків», стратегія впровадження на ринок, ціни на товар-імітатор).

Ціни в рамках товарної номенклатури (ціни на додаткові товари, на обов’язкові речі, на побічні продукти).

Установлення цін за географічним принципом (ціни ФОБ в місці виробництва товару, ціни із включенням в них витрат на доставку, зональні ціни, ціни стосовно до базисного пункту та інші).

Література [2,3,5,6,7,10,12]

Тема 6. Маркетингова політика комунікацій.

Сутність, значення та зміст маркетингової політики в сфері просування продукції. Комплекс маркетингових комунікацій, до якого входять реклама, стимулювання збуту, пропаганда та персональний продаж.

Етапи планування в просуванні продукції, в тому числі визначити цілі пошуків рекламної аргументації.

Носії комунікації.

6.2. Комплекс маркетингових комунікацій.

Сутність, мета і завдання реклами.

Процес розробки програми рекламної діяльності.

Знайомство із сутністю стимулювання збуту, його програмою і такими засобами, як зразки, купони, упаковка за пільговою ціною, премії, залікові талони, експозиції і демонстрації товарів, заліки за покупки, за включення товару в номенклатуру, рекламу за устаткування експозицій, безплатний товар, премія-поштовх, спеціалізовані виставки, конкурси, лотерея та інше.

Пропаганда та персональні продажі. ■

Література [ 2,3,5,6,7,10,12]

Тема 7. Маркетингова політика розподілу.

7.1. Маркетингова політика розподілу .

Основні поняття, які характеризують канали розподілу (протяжність, ширина, рівні учасники), їх базисних типів (прямі і непрямі), функції оптової та роздрібної торгівлі.

Політика контрактових відношень, співробітництво та конфлікти в каналах розподілу.

Посередницька діяльність. Сутність посередницької діяльності, ЇЇ принципи, завдання, функції, класифікація посередницьких підприємств і організацій, характеристики основних їх типів (брокерів, повірених, представників, комісіонерів, консигнаторів, дистриб’юторів), сучасні особливості розвитку посередницької діяльності за кордоном.

Методика вибору кількості та якості посередників, критерії якості посередників, а також питання стосовно діяльності товарних бірж.

7.2. Управління каналами розподілу.

Сутність, значення та зміст маркетингової системи каналів розподілу, її елементи (прогнозування збуту, отримання та опрацювання замовлень, складання та збереження товарів, управління запасами, упакування, вибір транспорту, транспортування, вибір каналів розподілу).

Література [ 2,3,5,6,7,10,12]

8 Міжнародний маркетинг.

8.1Міжнародний маркетинг.

Суть міжнародного маркетингу, його середовище.

Система міжнародної торгівлі. Економічне середовище. Політико-правове середовище. Культурне середовище.

Рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок. Рішення про те, на які ринки вийти. Методи виходу на ринки (експорт, спільна діяльність, пряме інвестування).

Рішення про структуру служби маркетингу (експортний відділ, міжнародний філіал, транснаціональна компанія).

8.2 Управління міжнародним маркетингом

Мотиви та етапи виходу на міжнародні ринки. Підходи до вибору зарубіжного ринку. Основні напрями дослідження міжнародних ринків. сегментація закордонного ринку. Порівняльна характеристика основних способів виходу на закордонний ринок.

Література [2,3,5,6,7,10,12]

Перелік питань з курсу

1.  Охарактеризувати сутність маркетингу. Історія розвитку маркетингу.

 1. Охарактеризувати    основні    концепції    маркетингу.    Етапи    еволюції
  концепцій маркетингу.
 2. Охарактеризувати основні поняття маркетингу.
 3. Суб’єкти маркетингу та сутність еволюції концепцій маркетингу.
 4. навести розгорнуту класифікацію видів маркетингу за ознаками.
 5. Принципи   маркетингу   і   сучасні   тенденції   застосування   маркетингу
  вітчизняними підприємствами.
 6. Розкрити завдання та функції маркетингу.
 7. Особливості і умови застосування маркетингу у вітчизняній економіці.
 8. Сутність управління маркетингом, концепції управління маркетингом.
  10.Охарактеризувати основні задачі і функції управління маркетингом.

11 .Розглянути  і  охарактеризувати основні  типи  організаційних структур       служб маркетингу.

12.В чому полягає суть процесу управління маркетингом, етапи управління

маркетингом.

13. В   чому   полягає   сутність   сегментування   ринків,   фактори   за   якими

відбувається сегментування ринків споживчих і промислових товарів.

14.Розкрити сутність позиціювання товару на ринку. Способи позиціювання

товару на ринок, фактори за якими можна позиціювати товари.

15.Поняття маркетингового дослідження. Охарактеризувати суть    і задачі

маркетингових досліджень, структура маркетингових досліджень.

16.Цілі і принципи маркетингових досліджень.

17.Розглянути етапи проведення маркетингового дослідження.

18.Охарактеризувати види маркетингової інформації.  Джерела отримання

маркетингової інформації.

19.Поняття первинної інформації. Методи збору первинної інформації.

20.Які ви знаєте способи зв’язку з аудиторією. Переваги і недоліки цих

способів.

21. Охарактеризувати методи проведення маркетингових досліджень.

22.Взаємовідношення між збуджуючими засобами маркетингу та реакцією споживачів.

23.Охарактеризувати фактори, які впливають на поведінку споживачів при

прийнятті рішення про покупку.

24. Охарактеризувати  типи  товарів,  які   відносяться  до   нових.   Розкрити

сутність процесу прийняття споживачем товарІв-новинок.

25.Охарактеризувати   ринок   підприємства   і   споживацький   ринок.   Чим

відрізняється    маркетинг    на    ринку    підприємства    від    споживацького

маркетингу.

26. Охарактеризувати основні ознаки класифікації ринків.

27.Розкрити сутність, цілі, структуру і завдання    маркетингової товарної

політики.

28.Розкрити   сутність поняття про товар, основні ознаки. Охарактеризувати

рівні товару.

29.В чому полягає сутність поняття товару. Навести класифікацію товарів за

ознаками.

ЗО.В чому поняття конкурентоспроможності. Охарактеризувати етапи оцінки

конкурентоспроможності товару.

31.Типи товарів, які можна віднести до нових. Етапи розробки нових товарів.

32.ГІоняття ЖЦТ. Етапи життєвого циклу товару.

33.Що включає в себе організація управління продукцією.

34.Поняття  марки,   складова  марки,  види  марок,  які  використовуються

діячами ринку.

35.Що таке упаковка товарів, охарактеризувати функції упаковки. Сервіс,

види сервісу.

36.Поняття асортименту і номенклатури. Як приймає виробник рішення

стосовно асортименту і номенклатури.

З 7. Суть    маркетингової    цінової    політики,    ціноутворення,    структура

маркетингової цінової політики.

38.Поняття цінової політики. Цілі цінової політики,

39.Ціна, значення ціни, як встановлюються ціни, фактори, що впливають на

рішення стосовно цін.

40.Типи ринків І характеристика ціноутворення на різних типах ринків.

41 .Стратегії цінової політики підприємства.

42.Закон попиту. Зв’язок ціни з попитом і пропозицією.

43.Поняття цінової еластичності. Коефіцієнт цінової еластичності. Фактори,

які впливають на еластичність.

44.Оцінка витрат. Точка беззбитковості.

 1. Метод и ціноутворення.
 2. Методика   розрахунку   кінцевої   ціни.   Фактори,   що   впливають   на
  встановлення кінцевої ціни.

47.Державне регулювання цін.

48.Сутність, основні інструменти маркетингової політики комунікацій.

49-Поняття реклами, як засобу просування товару на ринок. Види і моделі

реклами.

50. Стимулювання     збуту,     засоби     стимулювання     збуту.     Пропаганда,

інструменти пропаганди.

51.Персональний продаж. Які прийоми комунікацій ви знаєте ?

52.Завдання маркетингової політики комунікації. Етапи просування товарів

на ринок. Розглянути І етап.

53.Цільові аудиторії реклами. Неекономічні цілі рекламної компанії.

54. Вибір    засобів    реклами.    Основні    носії    реклами,    їх    скорочена

характеристика.

55.Процес підготовки рекламного звернення. Види рекламного звернення.

56.Рекламний бюджет. Методи розрахунку рекламного бюджету.

5 7. Попередня   оцінка   ефективності   реклами.    Пропаганда,    інструменти

пропаганди.

58.Посередницька діяльність. Сутність і значення. Види посередників.

59.Поняття каналу розподілення. Функції і завдання каналів розподілення.

60.Рівні каналів розподілу.

61 .Сутність посередництва. Види торгівельних посередників.

62.Сутність товароруху. Основні витрати товароруху.

63.Типи стратегій фірм. Стратегії фірми по відношенню до товару.

64.Поняття стратегії. Конкурентні стратегії фірм.

65.Стратегії фірми по відношенню до ринку.

бб.Планування маркетингу. Програма фірми.

67.Маркетинговий контроль. Види маркетингового контролю.

68.Сутність і зміст міжнародного маркетингу

69.Середовище міжнародного маркетингу.

70.Міжнародні маркетингові стратегії, які використовуються на практиці

загрузка...