Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Маркетинг»

АНОТАЦІЯ

дисципліни: «Маркетинг»

Мета: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як фі­лософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конку­ренції.

Завдання: дисципліна полягає в набутті практичних навичок у галузі мар­кетингових досліджень, плануванні та управлінні асортиментом та якістю продукції, ціноутворенні, просуванні на ринок товарів та послуг, системі розподілу та каналів збуту товарів конкретних фірм.

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів, як пріоритетних суб’єктів ринку.

Згідно навчальних планів дисципліна «Маркетинг» передбачена для сту­дентів за напрямами підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент».

Глибина вивчення цієї дисципліни визначається колом певних обов’язків фахівця на конкретному робочому місці, що висвітлюється у рівнях вивчен­ня і володіння інструментарієм маркетингу.

Перший рівень передбачає знання загальних теоретичних положень сто­совно концепцій маркетингу, його цілей та факторів, взаємодія маркетингу і суспільства.

Другий рівень, поряд із знанням загальних економічних категорій та те­оретичних положень, передбачає вміння і навички у сфері маркетингу. Цей рівень освоєння дисципліни забезпечується дисципліною «Маркетинг».

З дисципліни «Маркетинг» передбачено 12 тем, які відображають зміст класичного маркетингу.

Класичний маркетинг передбачає повний цикл операцій та процедур — від пошуку нових ідей, задумок товару до його виготовлення та прода­жу остаточним покупцям і в повному обсязі застосовується на виробни­чих підприємствах. Архітектоніка програми дисципліни «Маркетинг» відповідає класичному маркетингу. І, хоча фахівець підприємницької сфери має справу з різноманітним товаром, готовим для споживання чи користування, без знань процесу формування споживчих властивостей товару (тобто вивчення потреб споживачів, елементів моделювання, конструювання, дизайну товару, іншого) неможливо уявити його успіш­ну роботу, спрямовану на задоволення потреб споживача. З цієї точки зору, опанування фахівцем підприємницької сфери повного та класич­ного розуміння маркетингу вкрай необхідне.

Програма дисципліни «Маркетинг» розрахована на спеціалістів, якими на сьогодні формуються комерційні та економічні служби підприємств ви­робничої та невиробничої сфер.

Вивчивши дисципліну «Маркетинг», студент повинен знати:

— систему, концепції, процес, функції, рушійні фактори маркетингу та умови ефективного застосування маркетингу, типи маркетингу, причини, що спонукають до запровадження тієї чи Іншої концепції маркетингу на підприємстві;

— концепції та процес управління маркетингом, варіанти побудови струк­тури апарату управління підприємством із запровадженням маркетингу та формування маркетингової служби;

— складові маркетингового середовища, які контролюються, І які не контролюються підприємством;

— співвідношення господарської, економічної, торговельної кон’юнк­тури та кон’юнктури товарного ринку;

— покупців на різних видах ринку та основні відмінності між ними, про­цес прийняття рішення про купівлю товарів;

— основні поняття із сфери конкуренції та місце конкурентної боротьби у маркетинговій діяльності;

— сутність сегменту ринку, кінцеву мету здійснення сегментації, перева­ги та можливі невигоди в результаті її проведення;

— рівні формування споживчої вартості товару;

— сутність маркетингової стратегії продукту та складові цієї стратегії, основні етапи створення товару-новинки та можливий ризик, пов’язаний з виходом товаром-новинкою на ринок;

— місце ціни у маркетинговій діяльності підприємства та можливість за­стосування цінового методу конкурентної боротьби на ринку;

— роль планів розповсюдження товарів у досягненні мети підприємства та їх місце у маркетинговій діяльності;

— сутність політики розподілу, її складові елементи та функції в процесі здійснення;

— важливість стратегічного планування та планування маркетингу на підприємстві;

Студент повинен вміти:

запровадити на підприємстві певну інформаційну систему, яка б забез­печила основу для маркетингової діяльності;

обрати необхідні види маркетингового дослідження для досягнення ви­значеної мети, спланувати та здійснити це дослідження;

змоделювати поведінку покупця на ринку під впливом різноманітних факторів;

здійснити моніторинг підприємств-конкурентів та товарів-конкурентів;

підібрати відповідні засоби та здійснити сегментацію ринку стосовно конкретної товарної групи, товару;

обрати певний варіант охоплення ринку, застосувавши масовий, товарно – диференційований, або цільовий маркетинг щодо обраних сег­ментів ринку;

виконати певний обсяг робіт, пов’язаних із позиціюванням товару на ринку;

визначити фактори, що впливають на ціну в рамках маркетингової стра­тегії ціни та імовірну силу впливу кожного з них;

запропонувати відповідний тип каналу розподілу товарів за кількістю рівнів, структурою каналу;

розробити програму для здійснення стратегії просування товару;

здійснити ревізію маркетингової діяльності за певним планом;

застосувати аспекти маркетингу при організації кінцевого продажу то­варів, зокрема, при формуванні ефективного торгового апарату, врахуванні особистих якостей фахівців та їх підготовці і перепідготовці. Студент повинен здобути навички:

організації та проведення маркетингового дослідження на ринку то­варів і послуг, розробки програми дослідження, підготовки інтерв’юерів;

визначення проекту вибірки, обробки інформації, що зібрана в резу­льтаті маркетингового дослідження з використанням персонального комп’ютера;

дослідження кон’юнктури товарного ринку, складання певного варіан­ту звіту за результатами дослідження кон’юнктури ринку товару;

обгрунтування найбільш ефективного методу прогнозування продаж товарів та здійснення відповідних розрахунків за обраним методом;

визначення етапу життєвого циклу товару та основних параметрів кож­ного етапу, що пов’язані з витратами на маркетинг, обсягом продаж, прибут­ками;

розрахунку ціни на товар, виходячи із виробничих чи торговельних мож­ливостей підприємств і ринку;

складання плану маркетингу на підприємстві для конкретного товару, товарної групи, сегменту ринку, регіону ринку тощо;

розробки бізнес-плану для започаткування діяльності на ринку або підвищення ефективності функціонування підприємства.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: після вивчення дисцип­лін: Політична економія, Менеджмент, Мікроекономіка. Дисципліна «Мар­кетинг» покликана об’єднати знання, набуті при вивченні економічних дис­циплін, сфокусувати ці знання та осмислити їх, що дасть можливість май­бутньому фахівцю незалежно від сфери та конкретного місця роботи чітко уявити своє місце в досягненні кінцевої мети підприємства, яке в умовах ринкової економіки орієнтується на покупця, споживача товару чи послуги.

Підсумковий контроль з дисципліни «Маркетинг» проводиться у формі екзамену по відповідям на тестові завдання білетів, а також враховуються результати виконання контрольної роботи.

загрузка...