Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методичні вказівки щодо виконання рефератів

Однією з форм ІРС є підготовка реферату, який складається з характеристики усіх питань самостійно складеного плану по­даної теми та списку використаної літератури. Реферат офор­млюється відповідним чином: титульний лист /де вказується те­ма реферату, назва курсу з якого він використовується, пріз­вище автора, факультет, курс, група/, план реферату, а в кін­ці список використаної літератури, який складається за алфа­вітом , .відповідна    до стандартних  вимог;   .щодо офр|млення кожного з видів джерел /. Після перевірки реферату викладач прово­дить зі студентом співбесіду за його темою /якщо реферат не заслуховується на заняттях з ІРС чи на .семінарах/, за резу­льтатами якого студент отримує оцінку за свою роботу. Мате­ріали рефератів можуть бути використані в процесі підготов­ки курсових та дипломних робіт чи інших видів завдань з ІРС, а також як доповіді на студентських наукових конферен­ціях., круглих столах. Якість реферату викладач бере до уваги, оцінюючи знан­ня студента на заліку чи іспиті.

. Головні вимоги до змісту реферату – це наявність теоре­тичної основи, використання сучасного фактичного і статистичного матеріалу, конкретний виклад питань та чіткі висновки зі змісту теми.

Для написання тексту реферагу студент повинен самостій­но підібрати літературу з теми, використавши при цьому також літературу, що рекомендовано в методичних розробках з курсу. Крім того, слід скористатися каталогами бібліотеки, стаття­ми з періодичних видань, серед яких, насамперед, варто викори­стати такі журнали, як: “Мировая экономика и международные отношения”, “Международная жизнь”, “Внешняя торговля”, “Еко­номіка України”, “Экономист”, “Коммерческий вестник”, “Інфор­мація і ринок”. Особливу увагу слід звернути на статті у до­датку до журналу “Мировая экономика и международные отношения”, який видається двічі на рік під назвою “Экономическое положе­ние капиталистических и развивающихся стран”. Також доцільно використати і матеріали щорічників “Международный ежегодник. Политика и экономика”, “Япония”, “QUA: экономика, политика, идеология”, щорічники міжнародних організацій ООН,- а також такі довідники, як “Страны мира”, “Международные экономичес­кие организации”, “МЕждународные организации системы ООН”, “Организация Объединенных Наций”, “Валюта стран мира”, “Внеш­няя торговля развитые капиталистических стран”, “Мировое сельськое хозяйстбо”, “Крупнейшие производственные и торговые монополии”, “Современные транснациональные корпорации” та ін.

Велику допомогу здатні надати матеріали зовнішньоеконо­мічних словників і статистичних довідників із зовнішньої торгівлі країн світу, а також щорічників “Народне господар­ство України” /розділ “Зовнішньоекономічні зв’язки”/ тощо.

7.1. Тематика рефератів для презентації на семінарських зайняттях

1.Міжнародний поділ праці-головний шлях розвитку економічних зв’язків різних країн.

2Місце України у міжнародному поділі праці і тенденції роз­ витку зовнішньоторговельних зв’язків.

3. Новий механізм зовнішньоторговельної” діяльності України.
4. Формування експортної бази України.

5.Міжнародні аукціони.

6.Міжнародні ярмарки.

4.Міжнародні тендери.

5.Роль товарних бірж в міжнародній торгівлі.

6.Міжнародна торгівля: стан, основні ринки, тенденції роз­витку.

7.Світовий ринок послуг.

8.Міжнародний туризм як сектор ринку послуг.

9.Світовий ринок ліцензій.

10.Світовий ринок консалтингових та інжинірингових послуг.

11.Світовий ринок лізингу.

12.Франчайзинг, як сектор ринку послуг.

13.Світовий фрахтовий ринок.

14.Світовий ринок капіталів.

15.Світовий ринок праці.

16.Конкуренція на світових ринках і шляхи підвищення кон-

курентоспроможності товарів та послуг.

17. Проблеми ціноутворення на світових ринках.

18.Монополізація міжнародної торгівлі.

19. Міжнародний маркетинг як засіб вирішення проблеми реалі­
зації товарів на світовому ринку.

20. Торговий діалог “Схід-Захід”.

21.Торговавший діалог “Південь-Південь”.
22. Торговельний діалог “Північ-Південь”.

23Зовнішньоторговельна політика країн і її сучасні засоби.

24. Зовнішньоторговельна експансія Японії.

25. Зовнішньоторговельні проблеми на Конференціях ООН а  тор-
гівлі і розвитку /ЮНКТАД/.

26. Роль ГАТТ у розвитку зовнішньоторговельної політики

країн-світу.

27. Баланси міжнародних розрахунків.

28Нові тенденції у вивозі капіталу.

29. Основні етапи розвитку світової валютної системи.

30. Міжнародний кредит та його значення в розвитку міжнарод-
ної торгівлі.

31. Державне регулювання зовнішньої торгівлі.

32. Регулювання міжнародної торгівлі на інтернаціональному рівні.

33.Транспортне обслуговування світової торгівлі.

34. Особливості сучасної боротьби за ринки збуту.

35. Екологічні проблеми у міжнародній торгівлі.

36. Особливості розвитку і конюктура світового товарного ринку /загальна характеристика/.

37Світовий ринок товарів народного споживання, товарна структура, проблеми розвитку.

38. Світовий ринок сільськогосподарської сировини і харчо­вих товарів.

39. Світовий ринок зернових і зернобобових культур.

40. Світовий ринок пшениці.

41. Світовий ринок кукурудзи.

42. Світовий ринок м’ясних товарів.

43. Світовий ринок молочних товарів.

44. Світовий ринок тваринного масла.

45. Світовий ринок цукру.

46. Світовий ринок цитрусових.

43. Світовий ринок чаю, кофе і .какао.

49.  Світовий ринок тропічних товарів.

50.  Світовий ринок прянощів.

51.  Світовий ринок ароматизованих речовин.

52.  Світовий ринок алкогольних і безалкогольних напоїв.

53.  Світовий ринок риби і рибопродуктів.

54.  Світовий ринок непродовольчих товарів, товарна структу­ра, проблеми розвитку.

55.  Світовий ринок тканин.

56.  Світовий ринок швейних виробів.

57.  Світовий ринок взуття.

50.  Світовий ринок автомобілів.

59. Світовий ринок комп’ютерів.

60. Світовий ринок електронної, побутової техніки.

61. Світовий ринок синтетичних миючих засобів.

62. Світовий ринок товарів тривалого використання.

63. Світовий ринок нафти і газу.

€4. Світовий ринок чорних і кольорових металів.

65. Світовий ринок хімічних товарів.

66. Світовий ринок хімічної сировини.

Світовий ринок вугілля; та урану.

63. Світовий ринок золота, дорогоцінних нетелі в та каміння.

69. Світовій ринок трикотажних виробів.

70. Світовий ринок лісових товарів.

71. Світовий ринок машин та устаткування.

72. Перебудова зовнішньоторговельної діяльності України.

73. Підвищення ролі зовнішньоторговельного фактору як напря­
мок у розвитку економіки України.

74. Зовнішня торгівля України; проблеми удосконалення

експо­ртно-імпортної структури.

загрузка...