Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Методика рейтингового оцінювання знань

Рейтингова система оцінювання знань студентів не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Вона робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє виявленню і розвитку творчих здібностей студентів.

Рейтинги студента із засвоєння дисциплін, захисту курсових робіт (проектів),проходження всіх видів практик (навчальної, виробничої, переддипломної),складання державних екзаменів, дипломного проектування (захисту випускних бакалаврських, дипломних робіт (проектів) і магістерських робіт) визначаються
за 100-бальною шкалою.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку, академічну довідку та журнал рейтингової оцінки знань рейтинг студента у балах переводиться у національну (4-бальну) та ECTS оцінки згідно з табл.1.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі рейтинг з дисципліни) R дис складається з рейтингу з навчальної роботи R НР і рейтингу з атестації R АТ

R ДИС = R HP + R АТ (1 )

Із 100 балів, призначених для визначення рейтингу з дисципліни, на оцінювання навчальної роботи студента (вивчення і засвоєння матеріалу змістових модулів) відводиться не більше 70 балів, а на підсумкову атестацію (складання екзамену чи заліку) - не більше 30 балів.

Для зручності підрахунків засвоєння матеріалу змістових модулів, так же як і складання екзамену чи заліку, оцінюється за 100-балъною шкалою.

Після вивчення програмного матеріалу в обсязі змістового модуля оцінюється рівень його засвоєння студентом – рейтингова оцінка із змістового мод

Таблиця 1.

Співвідношення між: національними та ECTS оцінками і рейтингом студента

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Процент

студентів, які

досягають відповідної оцінки в

Європейських

університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг студента,

бали

1 2 3

,                5

4 5

Відмінно

А

10

ВІДМІННО – відмінне

виконання лише з незначною

кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище

середнього рівня з кількома

помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ – в загальному

правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 – 81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66 – 74

Е

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО

Необхідна серйозна подальша робота

01-34

Після вивчення програмного матеріалу в обсязі змістового модуля оцінюється рівень його засвоєння студентом – рейтингова оцінка із змістового модуля.

Змістовий модуль, що оцінюється, може включати теоретичні питання лекційного матеріалу та основні положення практичних, семінарських і лабораторних занять (рівень теоретичних знань, навиків, умінь, виконання експериментальних робіт, захист їх результатів тощо).

Форма контролю засвоєння матеріалу змістового модуля розробляється лектором і затверджується кафедрою у вигляді: письмової контрольної роботи, колоквіуму, тестів, результат експерименту, який можна оцінити кількісно, розрахункової або розрахунково-графічної роботи тощо. Рейтингова оцінка із змістового модуля заноситься в журнал обліку виконання і здачі лабораторних робіт, домашніх завдань та складання заліків і екзаменів з дисципліни, а також лектором – у рейтингову відомість з дисципліни, що здасться в деканат, відповідного факультету разом з екзаменаційною відомістю. Усі види контролю проводяться згідно з робочим календарним планом викладання дисципліни.

Науково-педагогічний працівник, який здійснює контроль засвоєння матеріалу змістового модуля, несе персональну відповідальність за достовірність оцінювання знань студентів. Достовірність оцінювання знань студентів контролюється шляхом періодичної перевірки залишкових знань студентів, що здійснює навчальна частина.

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг додаткової роботи R др. та рейтинг штрафний R штр

Рейтинг з додаткової роботи R др. додається до R hp і не може перевищувати 10 балів. Він визначається лектором і надається студентам за рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця у П- у етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, виготовлення макетів, наочних посібників тощо).

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від RHр. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

Рейтинг студента з навчальної роботи  RНР визначається за формулою

0,7х(R(1)3M . К(п)зм + … + R(n)3M ‘ К (п)зм)

RНР=—————————————————————————————————————- +Rдр – Rштр

Кдис

де R(1)3M> ••• R(n)3M ~ рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-бальною шкалою;

п — кількість змістових модулів;

К(1)зм … К(п)зм ~ кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

Кдис = К(1) зм + … + К(П)зм – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі.

Формулу (2) можна спростити, якщо прийняти К(1)зм =….= К(п) зм» Тоді вона буде мати вигляд

0,7 х (К(1)зм + … + К(п)зм)

Rнр =———— ——————————————————— —     + Rдp – Rштр.

n

Рейтинги з навчальної та додаткової роботи і рейтинг штрафний заносяться у рейтингову відомість з дисципліни. Крім того, рейтинг з навчальної роботи закоситься лектором в екзаменаційну відомість до початку складання екзамену чи заліку.

Студенти, які з навчальної роботи набрали 60 і більше балів, можуть не складати екзамен (залік), а отримати екзаменаційну оцінку (залік) “Автоматично”, відповідно до набраної  кількості балів,  переведених  в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 1. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни дорівнює його рейтингу з навчальної роботи.

Rдис=Rhp.

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращити оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом – не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи. Це означає, що в цілому студенту необхідно виконати такий мінімум робіт:

1)  виконати    всі    експериментальні    завдання    (лабораторні    роботи, розрахункові завдання), виступити з доповіддю на семінарах тощо;

2)        уникнути штрафних санкцій лектора.

Студенти, які протягом навчального семестру набрали менше 42 балів з навчальної роботи, зобов’язані до початку екзаменаційної сесії підвищити свій рейтинг з навчальної роботи, інакше вони не допускаються до екзамену (заліку) з цієї дисципліни і матимуть академічну заборгованість. У кінці терміну засвоєння дисципліни студентам, які з поважних причин пропустили заняття, відводиться термін (І- 2 тижні), протягом якого можна відпрацювати заборгованість (згідно з графіком відпрацювань пропущених занять, складеному на кафедрі) і підвищити свій рейтинг з навчальної роботи на більш високий.

Рейтинг студента з атестації rat, яка проводиться виключно за тестовими технологіями, визначається за 100-бальною шкалою. Якщо на атестації з дисципліни (екзамені чи заліку) студент набрав менше 60 балів, то така атестація йому не зараховуються – одержані бали не додаються до набраних балів з навчальної роботи, і за студентом зберігається рейтинг (оцінка), визначений за формулою (2).

В іншому випадку рейтинг студента з дисципліни Кдис обчислюється за формулою

rдис=rнр+0,3 * rat.                        (3)

Рейтинг з дисципліни, як і рейтинг з навчальної роботи, округлюється до цілого числа. Він заноситься в екзаменаційну відомість і журнал рейтингової оцінки знань студента. Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 1, які заносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку (лише за 4-бальною шкалою), академічну довідку і журнал рейтингової оцінки знань студента.

загрузка...