Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Міжгалузевий баланс (МГБ) є частиною системи національних рахунків (СНР). МГБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва та утворення доходів і відбиває процеси, які відбуваються в сучасній економіці; дозволяє системно обчислювати основні показ­ники СНР та аналізувати взаємозв’язки між галузями економіки; виявляти найважливіші економічні пропорції; вивчати структурні зрушення і особливості ціноутворення в економіці.

Міжгалузевий баланс — це статистична таблиця, яка докладно характеризує процеси відтворення в економіці за матеріально-речовим та вартісним складом у галузевому плані.

Класифікація галузей в МГБ подається згідно з чинним загаль­ним класифікатором галузей народного господарства.

Схема МГБ за методологією СНР складається з трьох основних частин (квадрантів): I квадрант — проміжне споживання; II квадрант — кінцеве використання; III квадрант — валова додана вартість (табл. 1).

Таблиця 1

ЗАГАЛЬНА СХЕМА МГБ В СНР

Випуск Проміжне споживання Кінцеве використання Усього використано
Витрати Галузі
економіки
Кінцеве споживання Валове нагромадження Експорт
Проміжне споживання Галузі економіки I квадрант II квадрант
Валова додана вартість III квадрант х х х
Імпорт х х х
Усього ресурсів

I квадрант — це «шахова» таблиця, яка відбиває виробничі зв’язки між галузями економіки. У стовпцях і рядках I квадранта записуються галузі економіки. У стовпцях цього квадранта за кожною галуззю відбиваються витрати на виробництво продукції, виконання робіт і послуг, а в рядках — використання товарів і послуг на проміжне споживання галузей економіки.

У II квадранті рядки відбивають кінцеве використання товарів і послуг у кожній галузі економіки. Колонки цього квадранта подають категорії кінцевого використання: кінцеві споживчі витрати домашніх господарств, сектору загального державного управління, некомерційних організацій, які обслуговують домашні гос­подарства; валове нагромадження основного капіталу, зміну запа­сів матеріальних оборотних коштів, чисте придбання цінностей; а також експорт товарів та послуг.

III квадрант характеризує вартісну структуру валового внутрішнього продукту (ВВП). Стовпці цього квадранта відповідають галузям економіки, а рядки — основним вартісним компонентам ВВП (оплата праці найманих працівників, валовий прибуток, змішаний дохід, податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт).

Отже, у кожному стовпці МГБ відбивається вартісний склад валового випуску галузей економіки за елементами проміжного споживання (I квадрант) та доданої вартості (III квадрант). Сума валового випуску та імпорту дає вартісну оцінку наявних ресурсів товарів та послуг кожної галузі. У рядках відбиваються напрямки використання ресурсів товарів і послуг, випущених галузями економіки та одержаних за імпортом, на проміжне спожи­вання (I квадрант) і на кінцеве використання (II квадрант). Для кож­ної галузі економіки загальний обсяг наявних ресурсів дорівнює обсягу використаних ресурсів.

МГБ складається для «чистих» галузей економіки, які виробляють однорідні товари та послуги.

Кількісна оцінка економічних зв’язків кожної галузі з іншими галузями може бути подана як система лінійних рівнянь. МГБ при цьому має такий вигляд (табл. 2).

Таблиця 2

Показник Проміжне споживання Кінцеве використання Всього використано
1 j n
Проміжне спожи­вання (галузей) 1 a11x1 a1j x1 a1n xn y1 x1
i ai1x1 aij xj ain xn yi xi
n an1x1 anj xj ann xn yn xn
Валова додана вартість z1 zj zn
Усього ресурсів x1 xj xn

Розглянувши МГБ по рядках, кожну галузь можна описати таким рівнянням:

,                         (1)

де xiпродукція i-ї галузі; aij — коефіцієнти прямих витрат продукції i-ї галузі на одиницю продукції j-ї галузі; xj — продукція j-ї галузі; yi — кінцеве використання i-ї галузі.

Цим рівнянням подається використання продукції кожної галузі на проміжне і кінцеве споживання, нагромадження та інші кінцеві потреби.

Розглядаючи МГБ по стовпцях, подаємо кожну галузь таким рівнянням:

,                      (2)

де xj — продукція j-ї галузі; zj — валова додана вартість j-ї галузі.

Рівняння (2) характеризує вартісну структуру випуску продукції кожної галузі.

У матричній формі рівняння (1) має вигляд:

X = AX + Y,                                            (3)

де X — вектор випуску продукції; A — матриця коефіцієнтів прямих витрат; Y — вектор кінцевого використання.

На основі цієї матриці обчислюється матриця коефіцієнтів пов­них витрат, які відбивають прямі і непрямі витрати на виробництво одиниці кінцевої продукції.

Помноживши коефіцієнти повних витрат на вектор кінцевого використання, знайдемо випуск продукції кожної галузі:

(EA)– 1 · Y = X.                                     (4)

Рівняння (4) є основним рівнянням МГБ, яке насамперед може бути використане з метою прогнозування. Беручи для заданої матриці А коефіцієнтів повних витрат різні варіанти вектора кінцевого використання Y, можна дістати різні варіанти прогнозу вектора випуску продукції X.

МГБ поділяються на окремі види за класифікаційними ознаками. За періодом аналізу МГБ можуть бути динамічними та статичними. За обсягом використаної інформації — національ­ними, регіональними і галузевими. За характером використаних вимірників — натуральними і вартісними. За характером відби­ття міжгалузевих зв’язків МГБ поділяються на два типи: I — за схемою «Витрати — випуск» і II — баланс пропозиції та використання ресурсів.

Показники МГБ можуть бути оцінені в цінах споживачів, цінах виробників та основних цінах. Між ними існує такий взаємозв’язок:

Ціна споживачівТорговельно-транспортна націнка, податок на додану вартість, податок на імпорт = Ціна виробника – По­даток на продукти + Субсидії на продукти = Основна ціна.

Розробляючи МГБ, використовуються змішані ціни.

В Україні МГБ складається в цінах споживачів. Загальну схему його подано в табл. 3.

Таблиця 3

ЗАГАЛЬНА СХЕМА МГБ В ЦІНАХ СПОЖИВАЧІВ

Проміжне споживання Кінцеве використання Усього вико­рис­тано
Галузі
економіки
Кінцеві спо­живчі витрати Валове нагромадження Експорт
Товари (послуги) в цінах споживачів, використані у виробництві галузей еко­номіки I квадрант II квадрант
Торговельно-транспортна націнка, що виникає під час доведення товарів до споживача х х х
Разом витрат
Оплата праці найманих працівників III
квадрант
Інші податки (за виклю­ченням субсидій), пов’я­зані з виробництвом
Валовий прибуток, зміша­ний дохід
Валова додана вартість
Чисті податки на продукти
Валовий внутрішній продукт
Випуск товарів та послуг
Імпорт
Усього ресурсів

На підставі МГБ обчислюється валовий внутрішній продукт (ВВП) трьома методами:

  • виробничим, як різниця між випуском товарів та послуг і проміжним споживанням;
  • методом підсумування валової доданої вартості галузей еко­номіки;
  • методом кінцевого використання, тобто як сума кінцевого споживання, валового нагромадження та сальдо експорту — імпорту.

Крім МГБ за схемою «Витрати — випуск» розробляються таблиці «Вартісна структура ресурсів» (табл. 4) та «Структура розподілу товарів та послуг» (табл. 5).

Таблиця 4

ВАРТІСНА СТРУКТУРА РЕСУРСІВ

Споживання товарів та послуг Проміжне споживання Усього
Галузі промисловості Будівництво Оплата послуг фінансових посередників
Проміжне споживан­ня
У тому числі за галузями економіки
Разом витрат
Оплата праці найманих працівників
Інші податки, по­в’язані з виробництвом
Валовий прибуток, змішаний дохід
Податки за виключенням субсидій
Випуск товарів і пос­луг
Імпорт
Усього ресурсів 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблиця 4 дає змогу проаналізувати галузеву структуру проміжного споживання, склад валової доданої вартості, валового внутрішнього продукту, випуску товарів і послуг та ресурсів у цілому.

Таблиця 5

СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Споживання (розподілення) товарів
та послуг
Проміжне споживання
Галузі економіки Усього
Промисловість Будівництво Оплата послуг фінансових посередників
Проміжне спожива­ння
Галузі економіки
Разом витрат
Кінцеві споживчі витрати
домашніх господарств загального державного управління некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства Усього
Валове нагромадження Експорт Усього використано
Основного капіталу Зміна запасів ма­теріальних обо­ротних фондів Чисте придбання цінностей Усього
100,0
100,0
100,0
100,0

На відміну від табл. 4, у табл. 5 відбито галузеву структуру використання ресурсів на проміжне споживання, валове нагромадження, кінцеве споживання та експорт.

За табл. 4 можна охарактеризувати ВВП, обчислений виробничим методом, а за табл. 5 — методом кінцевого використання.

[15; 18; 31—33]

Міжгалузевий баланс (МГБ) — це статистична таблиця, яка характеризує процеси відтворення в економіці за матеріально-речовим та вартісним складом. МГБ — важливий розділ СНР, за допомогою якого вивчаються міжгалузеві зв’язки, складні залежності між проміжним споживанням, кінцевим використанням і випуском продукції галузей економіки.

Квадранти — складові частини МГБ: I квадрант — проміжне споживання; II квадрант — кінцеве використання; III квадрант — валова додана вартість.

Коефіцієнт прямих витрат aij — коефіцієнт, який відображає прямі витрати продукції i-ї галузі на одиницю продукції j-ї галузі.

Коефіцієнт повних витрат bij — коефіцієнт, який відображає прямі і непрямі витрати продукції i-ї галузі на виробництво одиниці продукції j-ї галузі.

1. Які економічні завдання можна вирішити за допомогою МГБ?

2. Що являє собою міжгалузевий баланс?

3. Який вигляд має основне рівняння МГБ?

4. Які джерела інформації використовуються для побудови МГБ у межах СНР?

5. Чому під час обчислення показників міжгалузевого балансу використовуються змішані ціни?

6. В яких цінах складається МГБ і в чому полягають відмінності МГБ в різних оцінках?

7. Чим відрізняються міжгалузеві баланси за характером відображення міжгалузевих зв’язків?

8. Якими способами обчислюється ВВП на підставі МГБ?

9. Чому ВДВ коригується на вартість умовно нарахованих послуг фінансових посередників?

10. Як визначається зміна запасів матеріальних оборотних засобів в МГБ СНР?

11. У чому полягають особливості побудови міжгалузевих балансів у світовій статистичній практиці на відміну від практики країн СНД?

План практичного заняття

  1. Поняття МГБ і його структура.
  2. Види оцінки показників в МГБ.
  3. Побудова і аналіз МГБ.
  4. Використання коефіцієнтів прямих і повних витрат.
  5. Обчислення ВВП на основі МГБ.

Навчальні завдання

  1. Для трьох галузей економіки наведено рахунки, які відбивають їх виробничу діяльність.

РАХУНОК ГАЛУЗІ 1

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Запаси готової продук­ції на початок року 50 Отримано за продук­цію, продану галузі 2 480
Куплено матеріалів
у галузі 2
200 Отримано за продукцію, продану населенню 420
Куплено матеріалів
у галузі 3
350 Запаси готової продук­ції на кінець року 50
Виплачено заробітної плати працівникам 300 Усього отримано 950
Усього витрат 900
Прибуток 50
Разом 950 Разом 950

РАХУНОК ГАЛУЗІ 2

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Куплено матеріалів у галузі 1 480 Отримано за продукцію, продану галузі 1 200
Виплачено заробітної плати працівникам 120 Отримано за продукцію, продану галузі 2 400
Усього витрат 600 Запаси готової продукції на кінець року 80
Прибуток 80 Усього отримано 680
Разом 680 Разом 680

РАХУНОК ГАЛУЗІ 3

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Куплено матеріалів
у галузі 2
400 Отримано за продук­цію, продану галузі 1 350
Виплачено заробітної плати працівникам 150 Отримано за продук­цію, продану населенню 150
Усього витрат 550 Усього отримано 500
Збиток 50
Разом 550 Разом 550

Побудувати міжгалузевий баланс, на основі якого визначити для кожної галузі і економіки в цілому проміжне споживання та валову додану вартість.

  1. Виробничу діяльність трьох галузей економіки відбивають такі рахунки:

РАХУНОК ГАЛУЗІ 1

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Запаси готової продукції на початок року 90 Отримано за продукцію, продану галузі 2 520
Куплено матеріалів
у галузі 2
240 Отримано за продукцію, продану населенню 500
Куплено матеріалів
у галузі 3
390 Запаси готової продукції на кінець року 90
Виплачено заробітної плати працівникам 340 Усього отримано 1110
Усього витрат 1060
Прибуток 50
Разом 1110 Разом 1110

РАХУНОК ГАЛУЗІ 2

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Куплено матеріалів у галузі 1 520 Отримано за продукцію, продану галузі 1 240
Виплачено заробітної плати працівникам 160 Отримано за продукцію, продану галузі 3 440
Усього витрат 680 Запаси готової продукції на кінець року 60
Прибуток 60 Усього отримано 740
Разом 740 Разом 740

РАХУНОК ГАЛУЗІ 3

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Куплено матеріалів у галузі 2 440 Отримано за продукцію, продану галузі 1 390
Виплачено заробітної плати працівникам 190 Отримано за продукцію, продану населенню 190
Усього витрат 630 Усього отримано 580
Збиток 50
Разом 630 Разом 630

Побудувати міжгалузевий баланс, на основі якого вказати проміжне споживання та валову додану вартість кожної галузі і економіки в цілому.

Задача 1. Припустимо, що економіка країни складається з трьох галузей: промисловість, будівництво, сільське господар­ство. Зв’язки між цими галузями відбивають їх рахунки.

РАХУНОК ПРОМИСЛОВОСТІ

Використання Сума, млн грн. Ресурси Сума, млн грн.
Запаси готової продукції на початок року 100 Отримано за продукцію, продану будівництву 700
Куплено матеріалів у сільському господарстві 500 Отримано за продукцію, продану населенню 700
Куплено матеріалів у будівництві 200 Запаси готової продукції на кінець року 100
Виплачено заробітної плати працівникам 600 Усього отримано 1500
Усього витрат 1400
Прибуток 100
Разом 1500 Разом 1500

РАХУНОК БУДІВНИЦТВА

Використання Сума,
млн грн.
Ресурси Сума,
млн грн.
Куплено матеріалів у промисловості 700 Отримано за продукцію, продану промисловості 200
Виплачено заробітної плати працівникам 200 Отримано за продукцію, продану сільському гос­подарству 700
Усього витрат 900 Запаси готової продукції на кінець року 90
Прибуток 90 Усього отримано 990
Разом 990 Разом 990

РАХУНОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Використання Сума,
млн грн.
Ресурси Сума,
млн грн.
Куплено матеріалів у будівництва 700 Отримано за продукцію, продану промисловості 500
Виплачено заробітної плати працівникам 300 Отримано за продукцію, продану населенню 400
Усього витрат 1000 Усього отримано 1000
Збиток 100
Разом 1000 Разом 1000

Відбити міжгалузеві зв’язки за допомогою МГБ та знайти валову додану вартість кожної галузі і економіки в цілому.

Розв’язання

Міжгалузевий баланс економіки, яка складається лише з трьох галузей, має такий вигляд:

Галузі Проміжне
споживання
Разом Кінцеве споживання Валове нагромадження Разом Усього
1 2 3
Проміжне споживання 1 700 700 700 700 1400
2 200 700 900 90 90 990
3 500 500 400 400 900
Разом 700 700 700 2100 1100 90 1190 3290
Оплата праці най­маних працівників 600 200 300 1100
Валовий прибуток 100 90 – 100 90
Разом 700 290 200 1190
Усього 1400 990 900 3290

У кожній галузі ресурси (у стовпцях) дорівнюють їх використанню (у рядках). Без урахування інших податків за виключенням субсидій, які не відбито в галузевих рахунках, ВДВ промисловості становить 700 млн грн., будівництва — 290 млн грн., сільського господарства — 200 млн грн., економіки в цілому — 1190 млн грн.

загрузка...