Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки

Вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна конкуренція, можливий лише за умови викорис­тання сучасних методів управління, насамперед маркетингу. Маркетинг в перекладі з англійської означає “дію на ринку”, тобто діяльність у сфері ринків збуту.  Сучасні спеціалісти у сфері економіки розглядають його більш широ­ко як філософію бізнесу, що визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції.

Принципових відмінностей між маркетингом для внутріш­нього і зовнішнього ринків немає. І в першому, і у другому випадку використовуються різноманітні методи, засоби, прийо­ми та принципи маркетингової діяльності. Міжнародний мар­кетинг — це систематична, планомірна та активна обробка між­народних ринків на різних етапах руху товарів до покупця, яка має враховувати особливості окремих закордонних ринків.

Міжнародний ринок є надзвичайно складним утворенням. Він характеризується значною місткістю, що створює значні перспективи для підприємств, але одночасно висуває і додат­кові вимоги до маркетингу. Підприємство має забезпечити відповідність якості товару, упаковки, дизайну, реклами міжнародним стандартам, а виробничого комплексу — сучас­ному науково-технічному рівню. Персонал повинен вміти на­лагоджувати тісні зв’язки із закордонними представниками та організовувати на високому професійному рівні міжнародні торги, виставки, ярмарки, конференції тощо.

Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства включає:

— дослідження основних характеристик зовнішніх ринків, їх динаміки, тенденцій розвитку та пріоритетів;

— визначення основних суб’єктів, що діють на цих ринках, особливостей їх поведінки і мотивації;

— характеристику основних параметрів міжнародного мар­кетингового середовища;

— розробку стратегії виходу та діяльності на потенційному зарубіжному ринку;

— визначення проблем та специфіки зовнішньоекономічної діяльності на конкретних зовнішніх ринках.

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу.

Водночас не слід залишати поза увагою й інші фактори, які ставлять під сумнів доцільність виходу підприємства на зов­нішній ринок. Ось деякі з них:

  1. Рівень прибутку від ЗЕД може виявитись насправді знач­но нижчим, ніж планувалось, через нестабільність економіч­ної або політичної ситуації за кордоном.
  2. Модифікація товару для відповідності його вимогам за­ кордонного ринку може виявитись надто витратною.
  3. Проникнення і закріплення на закордонному ринку буде вимагати значних коштів.
  4. Застосування урядом країни-імпортера нетарифних ба­р’єрів на шляху експортованого товару поставить під загрозу бізнес на цьому ринку.

Підприємство повинне пройти декілька етапів, кожен з яких має свої особливості.

1. Етап пробного експорту характеризується односторонні­ми спробами підприємства продати закордонному покупцю стандартну вітчизняну продукцію. Успішні продажі на окре­мому зарубіжному ринку підприємство намагається повторити і на інших ринках.

  1. 2. Етап екстенсивного експорту. На цьому етапі відбуваєть­ся охоплення незначної кількості слідок — багатообіцяючі окремі продажі без повторних замовлень, невеликі доходи і ринків без їх сегментації
  2. Етап інтенсивного експорту — відбувається обмеження асортименту найбільш вигідною продукцією по коленому рин­ку з використанням всіх методів активного маркетингу.
  3. Етап експортного маркетингу — продукція все більш пристосовується до вимог зовнішнього ринку. Підприємство розвиває двосторонні відносини із зовнішніми ринками, зби­раючи й обробляючи відповідну інформацію.
  4. Етап міжнародного маркетингу — закордонні ринки по­чинають грати домінуючу роль у формуванні маркетингової концепції даного підприємства.
  5. 6. Етап глобального маркетингу — підприємство більш не орієнтується на внутрішній ринок, а переймається задоволен­ням потреб, характерних для споживачів усього світу.
загрузка...