Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Національні стандарти бухгалтерського обліку

Створення стандартів бухгалтерського обліку означає розроб­лення документально оформлених правил ведення обліку. Є міжнародні та внутрішні (національні) стандарти бухгалтерсь­кого обліку. Міжнародні стандарти розробляються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і рекоменду­ються до застосування. Внутрішні стандарти видаються для ко­ристування в тій країні, в якій вони розроблені і прийняті.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку [далі ЩС)БО] -нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерсько­го обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам.

Система принципів і способів побудови теоретичної і практич­ної діяльності становить методологію.

Структурно П(С)БО складається з таких частин:

1.Загальні положення – визначаються методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про об’єкти
обліку та її розкриття у фінансових звітах, вказується, яким чи­ном і які суб’єкти господарської діяльності їх застосовують, наво­диться глосарій вживаних термінів та їх тлумачення. По кожному
П(С)БО в цій частині записано, що його норми застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами
усіх форм власності (крім бюджетних установ).

2.Визнання та класифікація об’єкта бухгалтерського обліку.

3.Оцінка об’єкта бухгалтерського обліку, її складові, порядок
визначення, прийняті методи оцінки.

4.Характеристика об’єкта обліку, виходячи із загальноприй­нятих принципів обліку.

5.Розкриття інформації про об’єкти бухгалтерського обліку
у примітках до фінансових звітів.

6.Додатки (при необхідності), в яких наводяться форми фінан­сових звітів, методи та приклади розрахунків показників.

Міністерством фінансів України розроблено 29 П(С)БО, які ба­зуються на загальноприйнятих методологічних принципах, пе­редбачених міжнародними стандартами, та враховують особли­вості національної системи обліку (табл. 1.2).


Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні

Номер та назва П(С)БО Дата та номер нака­зу Міністерства фінансів України про затвердження Дата та номер наказу Міністерства юстиції України про реєстрацію
1«Загальні вимо­ги до фінансової звітності» 31.03.99. №87 21.06.99 №391/3684
2«Баланс» 31.03.99 №87 21.06.99 №396/3689
3 «Звіт про фінансові резуль­тати» 31.03.99 №87 21.06.99 № 397/3690
4 «Звіт про рух грошових коштів» 31.03.99 №87 21.06.99 № 398/3691
5 «Звіт про влас­ний капітал» 31.03.99 №87 21.06.99 №399/3692
6 «Виправлення помилок і зміни у фінансо­вих звітах» 28.05.99 № 137 21.06.99 № 392/3685
7 «Основні засоби» 27.04.00 № 92 18.05.00 № 288/4509
8 «Нематеріаль­ні активи» 18.10.99 №242 02.11.99 № 750/4043
9 «Запаси» 20.10.99 №246 02.11.99 №751/4044
10 «Дебіторська заборгованість » 8.10.99 №237 25.10.99 № 725/4018
11 «Зобов’я­зання» 31.01.00 №20 11.02.00 №85/4306
12 «Фінансові інвестиції» 26.04.00 №91 17.05.00 №284/4505
13 «Фінансові інстру­менти» 30.11.01 №559 19.12.01 № 1050/6241
14 «Оренда» 28.07.00 № 181 10.08.00 №487/4708
15 «Дохід» 29.11.99 №290 14.12.99 №860/4153
16 «Витрати» 31.12.99 №318 19.01.00 №27/4248
17 «Податок на при­буток» 28.12.00 №353 20.01.01 №47/5238
18«Будівельні конт­ракти» 28.04.01 № 205 21.05.01 №433/5624
19 «Об’єднання під­приємств» 07.07.99 № 163 23.07.99 № 499/3792
20 «Консолідована фінансова звітність» 30.07.99 №176 12.08.99 №553/3846
21 «Вплив змін валют­них курсів» 10.08.00 №193 17.08.00 №515/4736
22 «Вплив інфляції» 28.02.05 №147 09.03.05 № 269/6557
23 «Розкриття інфор­мації щодо пов’язаних сторін» 18.06.01 № 303 23.06.01 № 539/5730
24 «Прибуток на акцію» 16.07.01 № 344 30.07.01 №647/5838
25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри­ємництва» 25.02.00 №39 15.03.00 № 161/4382
26 «Виплати працівни­кам» 28.10.03 №601 10.11.03 № 1025/8346
27 «Діяльність, що при­пиняється» 07.11.03 №617 17.11.03 №1054/8375
28 «Зменшення корис­ності активів» 24.12.04 №817 13.01.05 №35/10315
29 «Фінансова звітність за сегментами» 19.05.05 №412 03.06.05 №621/10901
30. «Біологічні активи» 18.11.05 № 790 05.12.05 №1456/11736

Затверджено всі П(С)БО, які передбачені програмою реформування бухгалтерського обліку в Україні. П(С)БО встановлено методологічні основи ведення бухгалтерського обліку та складання   фінансової звітності, розкрито основні поняття і терміни та викладено суть конкретних питань.

П(С)БО, які розроблені в Україні, враховують вимоги МСБО.

загрузка...