Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Навчально-методичні матеріали

1.1. Основна і додаткова література

Основна

  1. Закон Укпаїни Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику”. Газета “Урядовий кур’єр” від 13 грудня 2000 року, №232.
  2. Горкавий В.К. Статистика : Підручник.- К.: Урожай, 1996.-448 с.
  3. Опря А.Т. Статистика. Підручник.- К.: Урожай, 1996.-448 с.
  4. Статистика. Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва.- К.:Вища школа, 1993.-623 с.
Додаткова
  1. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 344 с.
  2. Тол батов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel.- К.: Четверта хвиля, 1999. -


А Н О Т А Ц І Я

навчальної програми курсу “ Статистика”

Навчальна програма складена на основі типової програми курсу “Статистика”, затвердженої в 1993 р. Програма охоплює основні розділи теорії статистики та статистики сільського господарства : предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення та групування даних статистичного спостереження, середні величини, показники варіації, вибірковий метод, статистичну перевірку гіпотез, кореляційний аналіз, ряди динаміки, індекси, статистичні графіки.

Програма містить зміст лекційних та практичних занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, заліків, іспитів, а також завдань розрахунково-графічних робіт та модульно-рейтингової системи контролю знань студентів.

A N N O T A T I O N

of the educational program to the course of  “ Statistics”

The educational program is formed on the base of standard statistics course program, which is formed in 1993. It covers main chapters of the theory and agriculture statistics: statistics subject and method, statistical observation, totaling of statistics figures, mean quantities, optional method, statistics verification, the line of dynamics, indexes, and statistics diagram. The content of lectures and practical lesson, list of guestions to the indepentent students work, credits and exams, checking students knorotedge.

загрузка...