Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

О6лік тварин на фермах

За ведення обліку на фермі відповідає її завідуючий (брига­дир) або інший керівник підрозділу. На підставі первинних доку­ментів по руху худоби на фермі ведуть «Книгу обліку руху тварин і птиці» ( форма № 34). Рахунки в ній відкривають в тому поряд­ку, як і в бухгалтерії господарства. Записи до Книги потрібно робити щодня, реєструючи дані окремих документів, та визнача­ти кількість поголів’я на початок наступного дня. Ці дані перено­сять у «Відомість витрати кормів» (форма № 94), де на підставі затверджених раціонів контролюють щоденне витрачання кормів.

У кінці місяця по підсумках книги заповнюють «Звіт про рух тварин і птиці на фермі» (форма № 102), де записують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і ви­буття. У звіт включають також дані про рух тварин основного ста­да. Отже, цей звіт відображає весь оборот стада тварин за звітний період (місяць).

Поряд з даними про наявність та рух тварин за кількістю і жи­вою масою в звіті наводять кількість кормоднів по кожній групі тварин. Цей показник широко використовується при аналізі робо­ти галузі тваринництва.

Кількість кормоднів визначається шляхом підрахунку поголів’я тварин за кожний день по «Книзі обліку руху тварин і птиці». Поділивши кількість кормоднів на кількість днів у звітному періоді, будемо мати середню чисельність поголів’я тварин.

Звіт складається зоотехніком або обліковцем, підписується та­кож завідуючим фермою чи бригадиром і разом з первинними до­кументами по надходженню та вибуттю тварин та птиці подається в бухгалтерію. Другий примірник звіту залишається на фермі.

В господарствах, в яких є племінна худоба, на фермах поряд із бухгалтерським ведуть виробничо-зоотехнічний облік. Його здійснюють у спеціальних книгах і формах обліку: книга обліку маточного стада, книга обліку приплоду і опоросів, бонітіровочні відомості та інші. Такий облік має велике значення в племінній роботі підприємства. Для його ведення ефективно використовува­ти персональні комп’ютери.

загрузка...